Logo-KVF
menu
Key-visual-KVF

Izposoja

 

 

Knjižnica je pri posredovanju knjižničnega gradiva uporabnikom vezana na določila avtorskopravne zakonodaje in licenčnih pogodb, sklenjenih ob nakupu gradiva. Podrobnejše pogoje dostopa in uporabe posameznih vrst knjižničnega gradiva so določeni v pravilniku o poslovanju knjižnice.

 

Knjižnično gradivo, ki je dostopno v prostem pristopu, lahko v prostoru knjižnice in brez evidentiranja izposoje praviloma uporabljajo vsi uporabniki. Gradiva uporabniki ne smejo odnašati iz prostorov knjižnice.

 

Knjižnično gradivo, ki ni dostopno v prostem pristopu, si lahko v prostore knjižnice ali na dom praviloma izposojajo samo člani knjižnice s predložitvijo članske izkaznice. Prav tako si lahko knjižnično gradivo v prostem pristopu, ki je na voljo za izposojo na dom, izposojajo le člani knjižnice.

 

Član knjižnice gradiva ne sme odnašati iz knjižnice brez zabeleženja izposoje in izposojenega gradiva ne sme posojati drugim osebam.

 

Knjižnica v pravilniku o poslovanju knjižnice podrobneje določi, katero knjižnično gradivo si lahko člani izposojajo samo za čitalniško uporabo.

 

 

Omejitve pri izposoji gradiva na dom

 

Knjižnica ne izposoja na dom:

  • referenčnega gradiva: slovarji, leksikoni, enciklopedije, priročniki, atlasi,
  • doktorskih disertacij, magistrskih del, raziskovalnih nalog Prešernovega sklada,
  • gradiva iz starega fonda in redkih monografij.

 

Omenjeno gradivo je možno pregledati v čitalnici. Izposoja izjemoma zaposlenim na VF in za potrebe medknjižnične izposoje.

Član knjižnice ima lahko hkrati izposojenih največ 15 (petnajst) enot za izposojo na dom. Član si lahko hkrati izposodi le en izvod istega naslova in izdaje gradiva.

 

Če ima član knjižnice neporavnane finančne obveznosti do knjižnice ali nevrnjeno gradivo, ki mu je potekel rok izposoje, si knjižničnega gradiva do poravnave obveznosti ne more izposojati.

 

Gradiva si člani praviloma ne morejo izposojati za druge osebe ali pod tujim imenom.

 

 

Izposoja knjižničnega gradiva na dom

 

Učbeniki: 1 mesec

Revije: 3 dni

Posebno strokovno gradivo (redki izvodi): 7–14 dni

Neknjižno gradivo: 7 dni

 

Rok izposoje je možno podaljšati dvakrat, izjema so revije, kjer roka izposoje ni možno podaljšati. Izposojevalni rok je mogoče podaljšati osebno ali po telefonu.

 

 

Poškodovano ali izgubljeno gradivo

 

Uporabnik je odgovoren za izposojeno knjižnično gradivo. Vrniti ga mora v enakem stanju, v kakršnem si ga je izposodil. Odgovoren je za poškodovanje, za izgubo ali krajo gradiva. V gradivo ne sme vpisovati opomb in drugih oznak, podčrtavati besedil ali povzročati drugih poškodb gradiva.

 

Uporabniki morajo poškodovano ali izgubljeno gradivo nadomestiti z enakim ali ustreznim nadomestnim gradivom.

 

 

Rezervacije

 

Član lahko rezervira gradivo, ki je trenutno izposojeno drugemu uporabniku. Rezervacije so mogoče osebno, po telefonu ali prek spletne storitve COBISS – Moja knjižnica. Ko je gradivo na voljo za prevzem, je član o tem obveščen po elektronski pošti.

 

Rezervirano gradivo čaka na prevzem uporabnika praviloma 3 (tri) delovne dni po prejemu obvestila. Uporabnik lahko v tem času rezervacijo gradiva prekliče telefonsko ali po elektronski pošti.

 

 

Zamudnina

 

Ob izposoji knjižnica članu izda izpis s seznamom izposojenega gradiva. Član mora izposojeno knjižnično gradivo vrniti v predpisanem izposojevalnem roku. V primeru prekoračitve roka mu knjižnica zaračuna zamudnino. Član je obveščen o poteku roka izposoje gradiva tri dni pred dejanskim pretečenim rokom preko elektronske pošte.  Dnevi, ko knjižnica ne posluje, so pri obračunu zamudnine izključeni.

 

Višino zamudnin določa veljavni cenik. Tolerančni čas, v katerem član ne plača zamudnine, sta prva dneva prekoračitve izposojevalnega roka. Če je gradivo vrnjeno kasneje kot drugi dan po poteku roka, se zamudnina obračuna za vse dni prekoračitve, tudi za prva dva dneva.

 

slika-22