Logo-KVF
menu
Key-visual-KVF

Članstvo

 

 

Član

 

Uporabniki knjižnice so fizične ali pravne osebe, ki uporabljajo knjižnično gradivo, storitve, prostore ali opremo knjižnice VF.

 

Član knjižnice je uporabnik, ki se včlani v knjižnico in članstvo izkazuje s člansko izkaznico.

 

Član knjižnice je lahko fizična ali pravna oseba.

 

 

Vpis

 

Uporabnik, ki želi postati član knjižnice, ob vpisu predloži veljaven osebni dokument s fotografijo in naslovom stalnega bivališča. Oseba brez stalnega bivališča v Republiki Sloveniji predloži potrdilo o začasnem bivališču. Študent predloži tudi študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu ali indeks, dijak predloži dijaško izkaznico ali potrdilo o vpisu.

 

Ob vpisu v knjižnico bodoči član izpolni in podpiše pristopno izjavo, s katero potrjuje, da je seznanjen s pravilnikom o poslovanju knjižnice in se obveže, da bo spoštoval njegove določbe in da dovoljuje zbiranje in uporabo svojih osebnih podatkov v skladu z zakonom. Pristopna izjava je v prilogi Pravilnika.

 

 

 

Članarina

 

Ob vpisu v knjižnico uporabnik praviloma plača članarino po veljavnem ceniku. Plačila članarine so oproščeni:

  • osebe do 18. leta starosti,
  • nezaposleni z dokazilom Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije, starim do 30 dni,
  • študentje (prve, druge in tretje stopnje, redni in izredni) Univerze v Ljubljani, ki članarino plačajo ob vpisu na članico univerze,
  • zaposleni na matični ustanovi,
  • zaposleni na UL
  • upokojene osebe,
  • člani društev bibliotekarjev, ki so vključena v Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije, z veljavno člansko izkaznico za tekoče koledarsko leto.

 

Podrobnejše določbe glede članarine za člane pravne osebe se določijo v pogodbi med knjižnico in članom pravno osebo.

 

Študenti UL plačajo članarino ob vpisu na izbrano fakulteto. Članarina velja za študijsko leto, do 31. 10. Študentska izkaznica postane hkrati tudi članska izkaznica v knjižnicah UL, NUK in CTK. Študenti UL brez statusa in študenti drugih univerz s statusom plačajo članarino v knjižnici, in sicer za 1 leto ali za krajše obdobje. Članstvo za fizične osebe traja praviloma eno leto, lahko tudi manj.

 

Članstvo za pravne osebe praviloma časovno ni omejeno, preneha lahko z izpisom na pisno zahtevo člana, zaradi prenehanja delovanja pravne osebe ali zaradi kršitev določb tega pravilnika ali pravilnika o poslovanju knjižnice.

 

Pred izdajo potrdila o zaključku dodiplomskega ali podiplomskega študija ali izpisa s fakultete, referat za študentske zadeve zahteva potrdilo knjižnice VF, da so člani poravnali vse obveznosti. Kot potrdilo velja izpis iz evidence gradiva iz sistema COBISS izposoja.

 

Pred odhodom tujega rednega ali izmenjalnega študenta služba za mednarodno sodelovanje od njega zahteva potrdilo o poravnanih obveznostih v knjižnici. Kot potrdilo velja izpis iz evidence gradiva iz sistema COBISS izposoja.

 

Ob zaključku delovnega razmerja v matični ustanovi mora zaposleni poravnati obveznosti do knjižnice VF.

 

slika-30