Logo-KVF
menu
Key-visual-KVF

Magistrska dela - kronološko

 

 

1966    1967    1968    1969    1970    1971    1972    1973    1974    1975    1976    1977    1978    1979    1980    1981    1982    1983    1984    1985    1986    1987    1988    1989    1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2013    2015

 

 

1966   ( na vrh ↑ )

 1. Jurgec Jože. Prispevek k presoji užitnosti mesa limfomatoznih piščancev: magistrsko diplomsko delo. Ljubljana, 1966
 1. Koželj Bojan. Občutljivost sevov salmonel in E. coli za antibiotike in kemoterapevtike: specialistično diplomsko delo. Ljubljana, 1966
 1. Tomše Anton. Obligatni in fakultativni zastrupljevalci v mesu in organih telet zaklanih v sili: magistrsko diplomsko delo. Ljubljana, 1966


1967   ( na vrh ↑ )

 1. Mrzel Ivan. Prispevek k poznavanju razširjenosti infekcioznega bronhitisa na perutninskih na obratih v SR Sloveniji: magistrsko delo. Zagreb, 1967
 1. Šenveter Marjan. Mikrobiološka kvaliteta nepasteriziranega piva: magistrsko delo. Ljubljana, 1967
 1. Tišlar Peter. Higienska kvaliteta pitne vode in higiensko-tehnično stanje objektov za preskrbovanje s pitno vodo v severozahodni Gorenjski: magistrsko delo. Ljubljana, 1967


1968   ( na vrh ↑ )

 1. Zupanc Ferdinand. Salmonele v mesu in organih zaklanih brojlerjev: magistrsko diplomsko delo. Ljubljana, 1968


1969   ( na vrh ↑ )

 1. Cigoj Zvone. Pojavi patoloških sekretov reziduov antibiotikov in dezinficiensov v mleku v Sloveniji: magistrsko delo. Ljubljana, 1969


1970   ( na vrh ↑ )

 1. Novak Dušan. Salmonele v mesu in organih klavnih prašičev: magistrsko delo. Ljubljana, 1970
 1. Stambolija Dušan. Uporaba Conway testa za določanje s#topnje svežine mesa piščancev: magistrsko delo. Ljubljana, 1970
 1. Umek Ciril. Pregled konfiskatov in presoja sprememb parazitološke etiologije pri prašičih iz industrijske klavnice mesnine Celje: magistrsko delo. Ljubljana, 1970


1971   ( na vrh ↑ )

 1. Nekrep Franc. Diagnostični problemi listerioze: magistrsko diplomsko delo. Ljubljana, 1971
 1. Resnik Tone. Želodčno-črevesni zajedalci prežvekovalcev v ekoloških razmerah Gornje savinjske doline: specialistično diplomsko delo. Ljubljana, 1971
 1. Šuštaršič Leo. Prispevek k etiologiji nekaterih patoloških pojavov pri govedi na področju Polhograjskih Dolomitov: specialistično delo. Ljubljana, 1971


1972   ( na vrh ↑ )

 1. Koren Vladimir. Poskus zatiranja mastitisa na obratu krav molznic: Specialistično diplomsko delo. Ljubljana, 1972
 1. Marinšek Janez. Ugotavljanje selektivnosti gojišč, ki se uporabljajo za izolacijo in štetje E. coli: magistrska diplomska naloga. Ljubljana, 1972
 1. Peterlin Jernej. Prispevek k etiologiji nekaterih deficitarnih bolezni pri molznicah na področju občine Šmarje pri Jelšah: specialistično diplomsko delo. Ljubljana, 1972


1973   ( na vrh ↑ )

 1. Janežič Marija. Prispevek k preprečevanju anemije sesnih pujskov: magistrsko delo. Ljubljana, 1973


1974   ( na vrh ↑ )

 1. Grabljevec Anton. Vpliv klimatičnih sprememb v letnih sezonah na Dravskem polju na plodnost in rodovitnost svinj v intenzivni reji: magistrsko delo. Ljubljana, 1974
 1. Lazar Peter. Krvne skupine: magistrsko delo. Ljubljana, 1974
 1. Mazej Ivan. Uvajanje osemenjevanja svinj v kmečki reji v Slovenskem Posotlju: magistrsko delo. Ljubljana, 1974
 1. Mermal Jože. Prispevek k poznavanju verminoznega gastritisa pri prašičih v gornji Savinjski dolini: magistrsko delo. Ljubljana, 1974
 1. Šuštaršič Leo. Razširjenost kronične hlevske krvomočnosti (Haematuria vesicalis chronica bovis) na področju Polhograjskih Dolomitov: magistrsko delo. Ljubljana, 1974
 1. Uran Vinko. Teža srca pri zrelih klavnih prašičih in pri mladičih, ki so bili izločeni, preden so dosegli klavno težo: magistrsko delo. Ljubljana, 1974
 1. Weber Milan. Preučevanje kokcidioze prašičev iz Savinjske doline: magistrsko delo. Ljubljana, 1974


1975   ( na vrh ↑ )

 1. Čretnik Rudi. Prehrana, proizvodnja in zdravstveno varstvo pri molznicah na področju občine Ravne na Koroškem: magistrsko diplomsko delo. Ljubljana, 1975
 1. Fuchs Rozalija. Vpliv koagulacijskih in fibrinolitičnih procesov na razvezo goveje placente: magistrsko delo. Ljubljana, 1975
 1. Javornik Franc. Prispevek k etiologiji deficitarnih bolezni pri molznicah na področju Grosupeljske kotline in okolice: magistrsko delo. Ljubljana, 1975
 1. Kešnar Franc. Presoja vpliva oskrbe krav z minerali na mineralni status telet z določanjem rudnin v dlaki: magistrsko delo. Ljubljana, 1975
 1. Koren Vladimir. Razširjenost kroničnega subkliničnega vnetja vimena molznic v kmečkih gospodarstvih v okolici Maribora s posebnim ozirom na uporabo molznih strojev: magistrsko delo. Ljubljana, 1975
 1. Krajnc Franc. Preučevanje epizootioloških dejavnikov pri fasciolozi v Tuhinjski dolini: magistrsko delo. Ljubljana, 1975
 1. Mulec Janez. Vpliv okolja, prehrane in oskrbe na zdravstveno stanje, proizvodnjo in reprodukcijo ter na morfološko in biokemično sliko krvi pri kravah na posestvu Hrašče: magistrsko delo. Ljubljana, 1975
 1. Smrekar Drago. Dinamika izločanja nekaterih antibiotikov pri molznicah po parenteralni in intrauterini aplikaciji: magistrsko delo. Ljubljana, 1975
 1. Stergar Ivo. Preprečevanje razvoja plesni na hitro fermentiranih klobasah: magistrsko delo. Ljubljana, 1975
 1. Šerbec Janko. Patološko anatomski izvidi konfiskatov zaklane perutnine v perutninski klavnici v Zalogu: magistrsko delo. Ljubljana, 1975


1976   ( na vrh ↑ )

 1. Bertoncelj Alojz. Vsebnost svinca v mesu in organih klavnih govedi na Koroškem: magistrsko diplomsko delo. Ljubljana, 1976
 1. Černe Ivanka. Imunohematološki pojavi, ki spremljajo reprodukcijo prašičev: Pogostnost protiteles proti eritrocitarnim antigenom pri plemenicah na prašičerejskih farmah v Sloveniji: magistrsko delo. Ljubljana, 1976
 1. Gliha Bogomir. Vibriozni hepatitis u kokoši: magistarska rasprava. Zagreb, 1976
 1. Kogovšek Jože. Kasni rezultati zdravljenja kostnih zlomov domačih živali v razdobju od leta 1963-1973 na veterinarskih klinikah v Ljubljani: magistrsko delo. Ljubljana, 1976
 1. Lorger Jože. Kraniometrijske raziskave pri domačem in divjem prašiču: magistrsko delo. Ljubljana, 1976
 1. Peterlin Jernej. Intenziviranje mlečne proizvodnje na Kozjanskem z vidika zdravja in prehrane molznic: magistrsko delo. Ljubljana, 1976
 1. Resnik Anton. Prispevek k poznavanju dinamike trihostrongilidoze prežvekovalcev v Gornji Savinjski dolini: magistrsko delo. Ljubljana, 1976
 1. Ščuka Rogerij. Lastnosti sevov stafilokokov živalskega vira: specialistično diplomsko delo. Ljubljana, 1976
 1. Tomšič Rado. Persistenca salmonel v krmilih: magistrsko delo. Ljubljana, 1976
 1. Vauda Milan. Vakcinalna preventiva parainfluence pri teletih v pitališču Šetarova pri Lenartu v Slovenskih goricah: magistrsko delo. Ljubljana, 1976


1977   ( na vrh ↑ )

 1. Aberšek Marjan. Prispevek k poznavanju epizootiologije fascioloze pri govedi: magistrsko delo. Ljubljana, 1977
 1. Plevčak Jože. Analiza škod pri zavarovani govedi v Bohinju in pomen dispanzerizacije v preventivi zdravstvenih motenj: magistrsko delo. Ljubljana, 1977
 1. Skale Ivan. Nekateri pokazalci reprodukcije pri govedi v občini Slovenska Bistrica: magistrsko delo. Ljubljana, 1977
 1. Tomašič Armin. Vpliv meteoroloških činiteljev na izid reduktaznega preizkusa mleka: magistrsko delo. Ljubljana, 1977


1978   ( na vrh ↑ )

 1. Bunc Cvetko. Svinjska jetra in pogoji glede bakteriološke neoporečnosti: magistrsko delo. Ljubljana, 1978
 1. Colarič Otmar. Indukcija estrusa pri svinjah v času laktacije: magistrsko delo. Ljubljana, 1978
 1. Domjan Ludvik. Preučevanje razširjenosti in epizootiologije goveje kokcidioze v Prekmurju: magistrsko delo. Ljubljana, 1978
 1. Drobnič Lojze. Vpliv maternalnih protiteles na aktivno imunizacijo proti atipični kokošji kugi (NCD) pri piščancih brojlerjih: magistrsko delo. Ljubljana, 1978
 1. Hribar Hinko. Indukcija in sinhronizacija poroda pri svinjah s sintetičnim prostoglandinom cloprostenolom (ICI 80 996): magistrsko delo. Ljubljana, 1978
 1. Klun Nataša. Higienska kakovost zamrznjenih živil: magistrsko delo. Ljubljana, 1978
 1. Mikeln Miroslav. Zajedavska favna pujskov spodnjega posavja in epizootiološke značilnosti bolezni ki jih ti zajedavci povzročajo: magistrsko delo. Ljubljana, 1978
 1. Pogačnik Milan. Prispevek k diferencialni patohistološki diagnostiki limfoidne levkoze in Marekove bolezni pri piščancih: magistrsko delo. Ljubljana, 1978
 1. Rotar Iva. Vpliv dodatka mlečnokislinskih bakterij v krmi na prirast in izkoriščanje krme zgodaj odstavljenih pujskov: magistrsko delo. Ljubljana, 1978
 1. Šketa Janez. Cistična degeneracija foliklov na jajčnikih pri kravah : razširjenost in zdravljenje na posestvih Hmezada Žalec: magistrsko delo. Ljubljana, 1978


1979   ( na vrh ↑ )

 1. Bajt Gregor. Konzerviranje merjaščevega semena pri temperaturah 15°-18° C: magistrsko delo. Ljubljana, 1979
 1. Bergant Jože. Proučevanje kariotipa bikov: magistrsko delo =  A  study of bulls' cariotype. Ljubljana, 1979
 1. Grom Jože. Tipizacija virusnih sojeva zarazne uzetosti svinja /ZUS/ izpliranih u Sloveniji: magistrsko delo. Ljubljana, 1979
 1. Novak Zlatko. Prispevek k etiologiji deficitarnih pojavov pri molznicah na področju Ivančne Gorice: magistrsko delo. Ljubljana, 1979
 1. Ogrin Angela. Voda in mast kot elementa kakovosti poltrajnih klobas: magistrsko delo. Ljubljana, 1979
 1. Pestevšek Uroš. Serumske beljakovinske frakcije pri molznicah med gravidnostjo in puerperijem: magistrsko delo. Ljubljana, 1979
 1. Pogačnik Azra. Histometrična analiza funkcionalne zgradbe moda: magistrsko delo. Ljubljana, 1979
 1. Rojc Peter. Goveja vranica in pogoji njene bakteriološke neoporečnosti: magistrsko delo. Ljubljana, 1979
 1. Sluga Srečko. Goveja jetra in pogoji glede bakteriološke neoporečnosti: magistrsko delo. Ljubljana, 1979
 1. Vengušt Anton. Estrogena aktivnost različnih količin toksina F-2 pri juvenilnih belih podganah: magistrsko delo. Ljubljana, 1979
 1. Vidmar Roman. Prispevek k etiologiji in preventivi deficitarnih bolezni pri kravah v Goriških Brdih: magistrsko delo. Ljubljana, 1979


1980   ( na vrh ↑ )

 1. Bešvir Jože. Proučevanje epizootiologije paramfistomoze: magistrsko delo. Ljubljana, 1980
 1. Bidovec Andrej. Prispevek k poznavanju zajedalskih pljučnic pri gamsu (Rupicapra Rupicapra L.1758): magistrsko delo. Ljubljana, 1980
 1. Cestnik Vojteh. Ugotavljanje sekrecijske funkcije želodca pri psu, z metodo histaminske stimulacije: magistrsko delo. Ljubljana, 1980
 1. Kopitar Metod. Preučevanje dekompozicije invazijskih oblik zajedavcev pri biotermični obdelavi gnoja: magistrsko delo. Ljubljana, 1980
 1. Rešek Dušan. Medikamentozna metafilaksa prašičje strongiloidoze: magistrsko delo. Ljubljana, 1980
 1. Trontelj Jože. Pozno napihovanje poltrdih sirov-vzroki in preprečevanje: magistrsko delo. Ljubljana, 1980
 1. Vengušt Mihael. Ocenjevanje vitalnosti odtajanjega bikovega semena "in vitro": magistrsko delo. Ljubljana, 1980


1981   ( na vrh ↑ )

 1. Fritz Oskar. Prispevek k etiologiji deficitarnih pojavov pri molznicah na obalnem območju slovenskega primorja: magistrsko delo. Ljubljana, 1981
 1. Hrovat Janez. Medikamentozno preveniranje helmintoz pri prašičih v kooperacijskih rejah: magistrsko delo. Ljubljana, 1981
 1. Kosec Marjan. Nekatere morfološke lastnosti semena pri mladih bikih in njihov vpliv na plodnost: magistrsko delo. Ljubljana, 1981
 1. Ožura Vlado. Zdravstveno varstvo, prehrana in proizvodnja pri molznicah na področju Rogaške Slatine: magistrsko delo. Ljubljana, 1981
 1. Urbanija Gorazd. Prevalenca prašičje enzootske ali mikoplazmozne pnevmonije v veliki zaprti prašičji populaciji: magistrsko delo. Ljubljana, 1981


1982   ( na vrh ↑ )

 1. Glaser Roman. Diagnostika in terapija travmatske indigestije pri govedu na območju občine Ptuj: magistrsko delo. Ljubljana, 1982
 1. Slavič Janko. Zdravstvena problematika pri vzreji mladih pitovnih prašičev v kooperaciji OZD Ljutomerčan s kmeti na področju občine Ljutomer: magistrsko delo. Ljubljana, 1982
 1. Valenčak Zdravko. Dokazovanje virusa klasične prašičje kuge (KPK) z imunofluorescenco in s poskusom na kuncih: magistrsko delo. Ljubljana, 1982


1983   ( na vrh ↑ )

 1. Benčina Dušan. Lastnosti sevov lastnih izolatov Mycoplasme Gallisepticum in preučevanje možnosti preprečevanja vertikalne infekcije z njimi: magistrsko delo. Ljubljana, 1983
 1. Lipušček Miha. Ocena genetskih parametrov za trajanje brejosti in porodno težo telet = Estimation of genetics parameters for parameters for pregnancy duration and calf's birthweight magistrsko delo: master of science thesis. Ljubljana, 1983
 1. Pintar Vinko. Ocena dveh vakcin proti atrofičnemu rinitisu prašičev na osnovi brahignatije superior: magistrsko delo. Ljubljana, 1983


1984   ( na vrh ↑ )

 1. Čeh Radojka. Izločanje eritromicinskih in oksitetraciklinskih preparatov v kokošja jajca: magistrsko delo. Ljubljana, 1984
 1. Klinc Drago. Pogostost displazije kolkov pri nemških ovčarjih v severovzhodni Sloveniji: magistrsko delo. Ljubljana, 1984
 1. Paradižnik Vesna. Endoparaziti psa in mačke iz urbanega okolja: magistrsko delo. Ljubljana, 1984
 1. Simončič Marko. Zoohigiena kmečkih hlevov v okolici Maribora: magistrsko delo. Ljubljana, 1984
 1. Zaninović Pavo. Ugotavljanje učinka estrogena in gestagena na rodilih psic z metodo eksfoliativne vaginalne citodiagnostike: magistrsko delo. Ljubljana, 1984
 1. Žižek Jože. Hematološki in presnovni profil pri kravah molznicah v Brkinih: magistrsko delo. Ljubljana, 1984


1985   ( na vrh ↑ )

 1. Abdul-Aziz Al-Ani Muntasir Omer. Kokcidiji pri srni,zajcu in fazanu v SR Sloveniji: magistrsko delo. Ljubljana, 1985
 1. Faganeli Danilo. Analiza kakovosti živil, uvoženih preko Koperskega obmejnega območja v obdobju 1978-1982: magistrsko delo. Ljubljana, 1985
 1. Glogovšek Andrej. Imunoprofilaksa brojlerskih staršev proti atipični kokošji kugi z inaktivirano oljno vakcino: magistrsko delo. Ljubljana, 1985
 1. Kobal Silvestra. Dihanje tkiv in organov poskusnih živali pri študiju kronične toksičnosti kloroksina: magistrsko delo. Ljubljana, 1985
 1. Kogovšek Belak Marija Ana. Kemijska sestava in mikroflora mesnih narezkov in paštet v konservah iz aluminijastih folij: magistrsko delo. Ljubljana, 1985
 1. Koleša Irena. Oblikovanje gojišča za proizvodnjo klavinov z glivo Claviceps fusiformis v submerznih razmerah: magistrsko delo. Ljubljana, 1985
 1. Kovač Franc. Akutne vimenske bolezni na območju Šentjurja pri Celju: magistrsko delo. Ljubljana, 1985
 1. Pavlica Zlatko. Zdravljenje obstruktivne uretralne urolitiaze s parcialno ostektomijo Os Priapi-naše ugotovitve in izkušnje: magistrsko delo. Ljubljana, 1985
 1. Rus Jože. Kravje vime kot živilo in pogoji glede bakteriološke neoporečnosti: magistrsko delo. Ljubljana, 1985
 1. Svetlin Anton. Nutricijski dejavniki v etiologiji zdravstvenih motenj pri perutnini: magistrsko delo. Ljubljana, 1985
 1. Verčkovnik Milan. Proučevanje razširjenosti mastitisa in poskus sanacije pri kravah zasebnih rejcev na območju občine Slovenj Gradec: magistrsko delo. Ljubljana, 1985
 1. Zadnik Tomaž. Podnevno nihanje nekaterih parametrov krvi pri molznicah v farmski reji: magistrsko delo. Ljubljana, 1985
 1. Zemljič Borut. Skrita obolenja in deformacije parkljev pri kravah molznicah v kmečki reji na področju občine Ormož: magistrsko delo. Ljubljana, 1985
 1. Zorko Bojan. Analiza parkeljnih obolenj in vloga dezinfekcijskih barier v preventivi bolezni parkljev pri kravah KZ Postojna: magistrsko delo. Ljubljana, 1985


1986   ( na vrh ↑ )

 1. Globočnik Anton. Pogostnost aterosklerotičnih sprememb v aorti prašičev: magistrsko delo. Ljubljana, 1986
 1. Jenko Zlatko. Plodnost ovac v občini Ilirska Bistrica: magistrsko delo. Ljubljana, 1986
 1. Kamil Ibrahim Mohamed. Uporaba sintetičnih prostoglandinov za vodenje reprodukcijskih procesov v velikih govejih čredah: magistrsko delo. Ljubljana, 1986
 1. Klinkon-Ogrinec Martina. Hematološki in biokemijski profil pri živalih, pozitivnih in negativnih glede na enzootsko govejo levkozo: magistrsko delo. Ljubljana, 1986
 1. Kolman Jakob. Nekateri kazalci reprodukcije pri govedi v občini Laško: magistrsko delo. Ljubljana, 1986
 1. Obal Robert. Mikroflora morske vode in školjk v gojiščih piranskega zaliva: magistrsko delo. Ljubljana, 1986
 1. Princes Ivan. Coombsov test v diagnostiki bruceloze pri ovcah: magistrsko delo. Ljubljana, 1986
 1. Šerc Pavel. Leptospiroza pri domačih živalih v občini Ljutomer v razdobju 1977-1984: magistrsko delo. Ljubljana, 1986
 1. Tomšič Edi. Rezidua svinca, kadmija in arzena v organih srnjadi, jelenjadi in divjih prašičev na širšem območju občine Ilirska Bistrica: magistrsko delo. Ljubljana, 1986
 1. Zver Ivan. Patologija reprodukcije pri govedi v občini Lendava: magistrsko delo. Ljubljana, 1986


1987   ( na vrh ↑ )

 1. Annan-Prah Anthony. A study of the mode of spread of Campylobacters, important for human infections in broiler flocks: masters thesis. Ljubljana, 1987
 1. Bole-Hribovšek Vojislava. Primerjava primernosti metod za rutinsko laboratorijsko preverjanje uspešnosti vakcinacije proti kolibacilozi sesnih pujskov: magistrsko delo. Ljubljana, 1987
 1. Borko Črtomir. Poskus organizacije reprodukcijske sheme na srednje velikem obratu molznic: magistrsko delo. Ljubljana, 1987
 1. Brecelj Marijan. Zdravstvena kontrola in vzroki izločanja bikov v performans testu: magistrsko delo. Ljubljana, 1987
 1. Fatur Bogomil. Ocena zdravstvenega stanja krav molznic na Idrijskem z vidika metaboličnega profila: magistrsko delo. Ljubljana, 1987
 1. Hostnik Peter. Prispevek k poznavanju kokcidioze prašičev v Zasavju : magistrsko delo. Ljubljana, 1987
 1. Juntes Polona. Količina in razporeditev lipidnih kapelj v jetrihmprašičev različne starosti: magistrsko delo. Ljubljana, 1987
 1. Košorok Stane. Prispevek k poznavanju epizootiologije askaridoze v velikih rejah prašičev: magistrsko delo. Ljubljana, 1987
 1. Martinjak Miljenko. Imunološka preventiva kolibaciloze sesnih pujskov: magistrsko delo. Ljubljana, 1987
 1. Pelc Lojze. Prispevek k spoznavanju subklinične patologije in njenih posledic pri kravah na območju Kamnika: magistrsko delo. Ljubljana, 1987
 1. Pirjevec Jasna. Prispevek k poznavanju diagnostike listerioze ovac v SR Sloveniji: magistrsko delo. Ljubljana, 1987
 1. Vedenik Dušan. Izgube v brojlerski zreji piščancev v prvem tednu starosti: magistrsko delo. Ljubljana, 1987
 1. Vončina Stanko. Laparatomije pri govedu v terenskih pogojih na veterinarski ambulanti Idrija v letih 1975 do 1986: magistrsko delo. Ljubljana, 1987


1988   ( na vrh ↑ )

 1. Bizjak Andrej. Kriteriji za presojo uporabnosti, zdravstvene neoporečnosti in kakovosti mesa in organov govedi, ovc in koz in klobasnih izdelkov ter možnosti za usposabljanje v izrednih razmerah: magistrsko delo. Ljubljana, 1988
 1. Čebulj Nina. Aktivnost glutation peroksidaze pri teletih = Glutathione peroxidase activity in calves: magistrsko delo. Ljubljana, 1988
 1. Dobeic Martin. Vpliv gostote naseljenosti na vsebnost prahu v zraku na perutninskih farmah: magistrsko delo. Ljubljana, 1988
 1. Dominko Tanja. Vpliv starosti in proizvodnje mleka na plodnost pri visokoproizvodnih molznicah svetlolisaste pasme na usmerjenih kmetijah v pomurju: magistrsko delo. Ljubljana, 1988
 1. Hočevar Jernej. Razširjenost akutnega in kroničnega mastitisa pri kravah na Postojnskem v obdobju 1982-1987: magistrsko delo. Ljubljana, 1988
 1. Lavrenčič Eva. Ličinke Trichinella spiralis in Trichinella pseudospiralis: magistrsko delo. Ljubljana, 1988
 1. Leban Miroslav. Ugotavljanje penicilinaze pri živalskih sevih Staphylococcusa aureusa: magistrsko delo. Ljubljana, 1988
 1. Lindtner Renata. Proučevanje uporabnosti kokošjih embriov za gojitev leptospir: magistrsko delo. Ljubljana, 1988
 1. Mijovič Aljoša. Vnos, širjenje, diagnostika in zatiranje enzootske goveje levkoze v čredah krav molznic kmetijske zadruge Postojna: magistrsko delo. Ljubljana, 1988
 1. Novinec Mirjana. Problematika zdravstvene neoporečnosti in kakovosti rib in ribjih izdelkov: specialistično diplomsko delo. Ljubljana, 1988
 1. Nuskern Miroslav. Kompleks intestinalne adenomatoze na prašičerejski farmi s 5000 plemenicami: magistrsko delo. Ljubljana, 1988
 1. Plestenjak Bahar Marija. Proučevanje ovicidne in larvicidne aktivnosti nekaterih anthelmintikov pri endohelmintih drobnice: magistrsko delo. Ljubljana, 1988
 1. Polak Pavel. Kriteriji za presojo uporabnosti, zdravstvene neoporečnosti in kakovosti mesa in organov prašičev in kopitarjev ter suhomesnatih in konservnih izdelkov in možnosti za usposabljanje - v izrednih razmerah: magistrsko delo. Ljubljana, 1988
 1. Smonker-Kumprej Nada. Svinec in kadmij v mesu in organih ter jajcih kokoši na področju Koroške: magistrsko delo. Ljubljana, 1988
 1. Štefančič Ivan. Strongilidoza konj v kobilarni Lipica: magistrsko delo. Ljubljana, 1988
 1. Zorman Olga. Uvajanje testov inhibicije hemaglutinacije in imunodifuzije v diagnostiko infekcioznega bronhhitisa: magistrsko delo. Ljubljana, 1988


1989   ( na vrh ↑ )

 1. Andrenšek Uroš. Enteritisni kompleks pri kuncih v intenzivni reji: specialistično delo. Ljubljana, 1989
 1. Čadonič-Špelič Vida. Hematološki in biokemični profil pri visokoproizvodnih molznicah na Šentjernejskem polju: magistrsko delo. Ljubljana, 1989
 1. Černe Manica. Histometrična analiza tkivnih bazofilcev v steni vanajstnika pri prašiču: magistrsko delo. Ljubljana, 1989
 1. Čuk Angela. Ugotavljanje fototoksičnosti piroksikama in diklofenaka n vitro ter in vivo: magistrsko delo. Novo Mesto, 1989
 1. Gašperlin Boštjan. Subklinična patologija pri visokoproizvodnih kravah molznicah na usmerjenih kmetijah kmetijske zadruge Naklo: magistrsko delo. Ljubljana, 1989
 1. Ivanc Stane. Problematika reziduov sulfonamidov pri klavnih živalih ter živilih živalskega izvora: magistrsko delo. Ljubljana, 1989
 1. Jenčič Vlasta. Proučevanje gibanja pršičavosti (Acariosis) v osrednji Sloveniji: magistrsko delo. Ljubljana, 1989
 1. Kraljič Franc. Kvalitativne in kvantitativne izgube pri transportu klavnih prašičev: magistrsko delo. Ljubljana, 1989
 1. Likosar Dušan. Motnje nutricijske etiologije pri molznicah v poporodnem obdobju na usmerjenih kmetijah v občini Kranj: magistrsko delo. Ljubljana, 1989
 1. Milićević Zorka T.. Tireoideja i tireotropne ćelije hipofize pacova posle supresije i stimulcije tireoideje: magistrska teza. Ljubljana, 1989
 1. Mori Ines. Salmonele pri piščancih v kooperacijski reji: magistrsko delo. Ljubljana, 1989
 1. Nemec Marija. Primerjava količine ketonov v krvi, urinu in mleku pri kravah s ketozo po metodi O'Moora in fotometrično metodo: magistrsko delo. Ljubljana, 1989
 1. Rupnik Dominik. Zdravstvena problematika pri govedu na planinskih ašnikih v občini Jesenice: magistrsko delo. Ljubljana, 1989
 1. Šimundić Borislav. Kardiopatije in miopatije pri teletih na območju občine Murska Sobota: magistrsko delo. Ljubljana, 1989
 1. Škrilec Bojan Branko. Vpliv fungicida tetramethylthiuram disulfida v hrani na nesnost in valilnost pri matičnih jatah kokoši težkih hibridov: magistrsko delo. Ljubljana, 1989


1990   ( na vrh ↑ )

 1. Curk Aleš. Ekonomske škode zaradi stekline v Sloveniji: magistrsko delo. Ljubljana, 1990
 1. Fazarinc Gregor. Histokemična analiza skeletne muskulature prašičev v različnih starostnih obdobjih: magistrsko delo. Ljubljana, 1990
 1. Kenda Anton. Vpliv sezonskega osemenjevanja in planinske paše na plodnost krav sivorjave pasme na Tolminskem: magistrsko delo. Ljubljana, 1990
 1. Klavž Ivo. Vpliv različnih faktorjev na reprodukcijski ritem pri govedu: magistrsko delo. Ljubljana, 1990
 1. Klinkon Zoran. Proučevanje vpliva presnovnega profila na zdravstveno stanje molznic v občini Domžale: magistrsko delo. Ljubljana, 1990
 1. Koritnik Katarina. Stereološka analiza učinka ionizirajočega sevanja na ščitnice podgan v različnih funkcionalnih stanjih: magistrsko delo. Ljubljana, 1990
 1. Kren Marjetka. Ustreznost gojišč, pripravljenih z nekaterimi polindustrijskimi organskimi snovmi, za gojitev E. Coli pri pripravi vakcin: magistrsko delo. Ljubljana, 1990
 1. Likar Kristina. Mikrobiološka ocena slaščic s kremo v prometu: magistrsko delo. Ljubljana, 1990
 1. Lovše Mitja. Vpliv proizvodnje mleka in drugih dejavnikov na plodnost krav na usmerjenih kmetijah: magistrsko delo. Ljubljana, 1990
 1. Osrajnik Edvard. Svinec in kadmij v mesu in organih divjadi na območju Koroške: magistrsko delo. Ljubljana ; Radlje ob Dravi, 1990
 1. Pipp Andrej. Proučevanje kliničnih mastitisov pri kravah zasebnih rejcev na območju občine Škofja Loka = Surgical treatment of pelvic fractures in the dog: magistrsko delo. Ljubljana, 1990
 1. S#topar Andreja. Indukcija estrusa pri domačih kunčicah: magistrsko delo. Ljubljana, 1990
 1. Višnar Marko. Proučevanje metod vodenja reprodukcijskih dogajanj v velikih govejih čredah: magistrsko delo. Ljubljana, 1990
 1. Zabavnik Piano Jelka. Transfekcija in izraznost novega gena za dopaminski receptor D2 v evkariontskih celicah: magistrsko delo. Ljubljana, 1990
 1. Žitnik Jernej. Plodnost pri govejih plemenicah na usmerjenih kmetijah v občini Grosuplje: magistrsko delo. Ljubljana, 1990


1991   ( na vrh ↑ )

 1. Bidovec Vesna. Okratoksinogene glive in razgradnja okratoksina-A z mikrovalovi: magistrsko delo = Ochratoxinogenic funghi and destruction of ochratoxin A by microwaves: master of sciences. Ljubljana, 1991
 1. Butinar Janoš. Primerjava halotanske in kombinirane intravenske anestezije z midazolamom in butorfanolom pri psih: magistrsko delo = Comparison of halothane and combined intravenous anesthesia with midazolam and butorphanol in dogs. Ljubljana, 1991
 1. Čop Zlata. Sindrom caude equine pri psu: magistrsko delo. Ljubljana, 1991
 1. Cör Andrej. Merske značilnosti stereoloških in histokemičnih metod za diagnostiko ščitničnih tumorjev: magistrsko delo. Ljubljana, 1991
 1. Domanjko Aleksandra. Ultrazvočno vodena biopsija ledvice pri psu = Ultrasound guided renal biopsy in the dog: magistrsko delo. Ljubljana, 1991
 1. Florjanc Primož. Problematika mikrobioloških standardov za meso in mesne izdelke: magistrsko delo. Ljubljana, 1991
 1. Frantar Bojan. Operativno zdravljenje medeničnih zlomov pri psu = Surgical treatment of pelvic fractures in the dog: magistrsko delo. Ljubljana, 1991
 1. Gregorc Aleš. Vpliv plemenilnika in drugih zunanjih dejavnikov na pogostnost nosemavosti čebel (Apis mellifera carnica Polm.): magistrsko delo. Zagreb, 1991
 1. Kabaj-Tomšič Zvonka. Analiza trihotecenov v koruzi: magistrsko delo. Ljubljana, 1991
 1. Lušicky Marija. Problematika zdravstvene neoporečnosti in kakovosti živil rastlinskega izvora ter kriteriji presoje v izrednih razmerah: magistrsko delo = [mentor Marjan Milohnoja]. Ljubljana ; Maribor, 1991
 1. Mali Marko. Poskus vrednotenja vpliva bakterije Campylobacter Sp. na potek gastroenteritisa pri psih = Evaluation of influence of bacteria Campylobacter Sp. on the outcome of gastroenteritis in dogs: magistrsko delo. Ljubljana, 1991
 1. Mrkun Janko. Kapacitacija bikovega semena in vitro = Capacitation of bulls sperm in vitro: magistrsko delo. Ljubljana, 1991
 1. Pipan Vinko. Pomen aktivnega spremljanja reprodukcijskih parametrov =  The  importance of active monitoring of reproduction parameters: magistrsko delo. Ljubljana, 1991. Ljubljana ; Kočevje, 1991
 1. Rus Janez. Rezultati kliničnih in laboratorijskih preiskav žrebet hladnokrvnega pasemskega tipa v zgodnjem poporodnem obdobju: magistrsko delo. Ljubljana, 1991
 1. Stariha Pipan Sabina. Možnosti globokega zamrzovanja pasjega semena: magistrsko delo = Some possibilities of deep-freezing dog semen. Ljubljana, 1991
 1. Štelcer Rudolf. Razširjenost pljučnice pri teletih v kooperacijski reji na območju Gornje Radgone in možnosti njene preventive: magistrsko delo. Ljubljana, 1991
 1. Štern Artur. Tipi serumskih transferinov v povezavi s plodnostjo lipicancev: magistrsko delo = Serotransferrin types in relation to fertility of lipizzaners. Ljubljana, 1991
 1. Trojner Zvonko. Preprečevanje anemije pri sesnih pujskih na zasebnih prašičerejskih obratih: magistrsko delo. Ljubljana, 1991
 1. Vizjak Marko. Vpliv visoke proizvodnje, prehrane in puerperija na reprodukcijske parametre na dveh družbenih mlečnih farmah na Kočevskem: magistrsko delo = The influence of high production, nutrition and puerperium on the reproductionparameters on two socially owned dairy rarms in the Kočevje. Ljubljana, Kočevje, 1991
 1. Zajc Janez. Kontaminiranost mesa divjadi s pesticidi iz skupine kloriranih ogljikovodikov nad področju Slovenije: magistrsko delo. Ljubljana, 1991


1992   ( na vrh ↑ )

 1. Berglez Slana Vida. Informacijski sistem za antibiotike za živalsko uporabo: magistrsko delo. Ljubljana, 1992
 1. Bohinc Janez. Diagnostika brejosti pri svinjah s pomočjo vizuelne (real time) ultrasonografije: magistrsko delo. Ljubljana, 1992
 1. Božič Peter. Analiza kontaminacije živil živalskega izvora z radioaktivnimi snovmi po černobilski nesreči in naloge veterinarske službe: magistrsko delo. Ljubljana, 1992
 1. Dodič Mitja. Razkuževanje mlekarske opreme z mlečno kislino: magistrsko delo. Ljubljana, 1992
 1. Dragutin Velimirović. Značenje nalaza Cysticercus bovis s. inermi u procjeni higijenske ispravnosti govedeg mesa: magistrsko delo. Zagreb, 1992
 1. Fock Mojca. Problematika zdravstvene neoporečnosti in kakovosti pasteriziranega mleka in jogurtov: magistrsko delo. Ljubljana, 1992
 1. Godeša Bernarda. Vpliv hlajenja na bakteriološko kakovost surovega mleka: magistrsko delo. Ljubljana, 1992
 1. Golob Zlatko. Ščitnica papige skobčevke (Melopsittacus undulatus) anatomska in histološka presoja: magistrsko delo. Ljubljana, 1992
 1. Jenko-Rogelj Mira. Pripremanje primarnih kultura stanice kranjske pčele medarice (Apis mellifera carnica Pollmann, 1879): magistarska rasprava. Zagreb, 1992
 1. Jurak Janko. Prispevek k poznavanju enzootskih bolezni dihal pri pitovnih prašičih na Goriškem: magistrsko delo. Ljubljana, 1992
 1. Korenc Nina. Obolevnost in smrtnost pujskov do treh mesecev starosti na farmah in v manjših rejah: magistrsko delo. Ljubljana, 1992
 1. Kos Vesna. Funkcija kolenskega sklepa po opravljeni intrakapsularni oziroma ekstrakapsularni operacijski metodi po rupturi ligamenta cruciata anterior pri psih: magistrsko delo. Ljubljana, 1992
 1. Krt Branko. Vrednotenje pomembnejših seroloških metod pri diagnostiki ovčje bruceloze - infekcije z Brucella ovis: magistrsko delo = Evaluation of the more important serologic methods in diagnostics of ovine brucellosis - infection with Brucella ovis. Ljubljana, 1992
 1. Mirt Darja. Vzroki za izločitev pitancev iz reje na veliki farmi prašičev in veterinarsko-sanitarna ocena mesa teh živali: magistrsko delo. Ljubljana, 1992
 1. Ocepek Matjaž. Mikobakterije v močnih krmilih in krmnih sestavinah v Sloveniji: magistrsko delo. Ljubljana, 1992
 1. Pengov Andrej. Vpliv molzišča, molznega stroja in molznih navad na pogostost vimenskih okužb = Zum Einfluss von Melkverfahren auf die Mastitissituation und die Keimzahl: magistrsko delo. Ljubljana, 1992
 1. Pernek Dušan. Vzroki izpada plemenskih svinj na farmi Draženci: magistrsko delo. Ljubljana, 1992
 1. Puškaš Terezija. Občutljivost stafilokokov, povzročiteljev mastitisa pri kravah v Pomurju, za penicilin: magistrsko delo. Ljubljana, 1992
 1. Rus-Kersnik Jasmina. Problematika zdravstvene neoporečnosti in kakovosti našega surovega mleka: magistrsko delo. Ljubljana,1992
 1. Sajovic Borut. Proučevanje vplivov na plodnost molznic na usmerjenih kmetijah v občini Kranj in Tržič: magistrsko delo. Ljubljana, 1992
 1. Sekavčnik-Vuković Vlasta. Klorirani ogljikovodiki v mesu govedi in prašičev na področju Slovenije: magistrsko delo. Ljubljana, 1992
 1. Tomažič Katarina. Prispevek k poznavanju patologije hemoragične bolezni pri domačih kuncih: magistrsko delo. Ljubljana, 1992
 1. Urbančič Aleš. Etiološki dejavniki ascitesa pri brojlerskih piščancih: magistrsko delo = Etiological factors of ascites in broiler chickens: master's thesis. Ljubljana, 1992
 1. Veternik Darko. Hematološki in biokemični profil pri visokoproizvodnih molznicah na zgodnjepomladanski paši: magistrsko delo = Hematological and biochemical profile in high-yielding dairy cows on early spring pasture. Ljubljana, 1992
 1. Zorko Olga. Vpliv subkliničnega mastitisa na sestavo mleka: magistrsko delo = Influence of subclinical mastitis on the compositions of milk: master of science thesis. Ljubljana, 1992
 1. Zver Jasna. Razkuževanje molznih naprav z različnimi razkužili in metodami razkuževanja =  The  desinfection of milking equipment by different disinfectants and disinfection methods: magistrsko delo. Ljubljana, 1992


1993   ( na vrh ↑ )

 1. Ambrožič Ivan. Proučevanje novih možnosti za spremljanje involucijskih procesov pri molznicah po porodu: magistrsko delo. Ljubljana, 1993
 1. Brecelj Aleš. Operativno zdravljenje diskopatij pri psih v Ljubljani v obdobju od 1985-1992: magistrsko delo. Ljubljana, 1993
 1. Dovč Alenka. Uvajanje imunofluorescenčnih metod v diagnostiko klamidioze (Chlamydia psittaci) in epizootiologija pri papigah in golobih: magistrsko delo. Ljubljana, 1993
 1. Fluksek Vlado. Endoparazitoze pri prašičih v občini Varaždin: magistrsko delo. Ljubljana, 1993
 1. Gombač Jadran. Prispevek k poznavanju vnetja vimena pri kozah v Sloveniji: magistrsko delo. Ljubljana, 1993
 1. Habjan Janez. Uporaba hormonov za skrajšanje poporodnega premora pri kravah z zaostalo posteljico: magistrsko delo. Ljubljana, 1993
 1. Koprivnikar Janez. Vpliv prehrane na proizvodnjo in zdravstveno stanje molznic na Ljubljanskem barju: magistrsko delo. Ljubljana, 1993
 1. Kovač Zoran. Epizootiologija silvatične stekline v republiki Sloveniji v letih 1970-1990 = Epizootiology of silvatic rabies in the republic of Slovenia from 1970-1990: magistrsko delo. Ljubljana, 1993
 1. Kralj Zmagomir. Pogostnost želodčnega čira pri prašičih v organizirani prašičereji v Pomurju: magistrsko delo. Ljubljana, 1993
 1. Kruljc Peter. Proučevanje razvoja kasača v Sloveniji od leta 1947 do 1991: magistrsko delo. Ljubljana, 1993
 1. Logar Barbara. Rezidua polikloriranih bifenilov v živilih živalskega izvora na območju Slovenije: magistrsko delo. Ljubljana, 1993
 1. Petrovič Danijel. Stereološka analiza tkivnih bazofilcev pri aktivnem miokarditisu človeka: magistrsko delo. Ljubljana, 1993
 1. Pevec Joško. Virusne pljučnice pri mladem pitanem govedu na Ptujsko-dravskem polju: magistrsko delo. Ljubljana, 1993
 1. Pitamic Samo. Vpliv dodajanja kulture kvasovk v krmo na proizvodnjo in pojav presnovnih bolezni molznic v poporodnem obdobju: magistrsko delo. Ljubljana, 1993
 1. Pristov Vinko. Primerjava pos#topkov za spremljanje spolnega ciklusa pri govedu: magistrsko delo. Ljubljana, 1993
 1. Trstenjak Izidor. Vrednotenje kliničnih znakov a#topije pri psih z intrakutanimi alergijskimi testi: magistrsko delo. Ljubljana, 1993
 1. Uršič Barbara. Ugotavljanje eksperimentalno povzročene hipoksije srčne mišice s pomočjo EKG pri psih v splošni anasteziji: magistrsko delo. Ljubljana, 1993
 1. Verdnik Matjaž. Vpliv mikroklime na hematološki profil pri kravah molznicah = Influence of microclimate on hematologic profile of dairy cows: magistrsko delo. Ljubljana, 1993
 1. Vergles – Rataj Aleksandra. Vpliv natrijevega klorida (NaCl) na ličinke lasnice, Trichinella spiralis (Owen, 1835): magistrsko delo. Ljubljana, 1993


1994   ( na vrh ↑ )

 1. Adamič Nadja. Rezidua svinca in kadmija v mesu in organih govedi in prašičev na področju Slovenije: magistrsko delo. Ljubljana, 1994
 1. Bernik Stanislav. Hemodinamske, hormonske in biokemične spremembe med hemoragičnim šokom pri psih v splošni anesteziji: magistrsko delo. Ljubljana, 1994
 1. Glavač Janez. Enoletna epidemiološka (epizootiološka) raziskava mikrosporije v Ljubljanski regiji (avgust 1991- julij 1992): magistrsko delo. Ljubljana, 1994
 1. Hrovatin Breda. Preskrba goved s selenom in vitaminom E: magistrsko delo. Ljubljana, 1994
 1. Lipužič Evgen. Proučevanje vimenskih vnetij pri kravah v hlevski reji in na planinski paši na tolminskem: magistrsko delo =  A  study of mastitis in stable-breeding cows and cows on the pasture in the area of Tolmin. Ljubljana, 1994
 1. Majdič Gregor. Odkrivanje enoverižnih konformacijskih polimorfizmov v genu za 17 alfa hidroksilazo: magistrsko delo. Ljubljana, 1994
 1. Obid Leopold. Problematika zdravstvene neoporečnosti in kakovosti naših trajnih klobas in suhomesnih izdelkov: magistrsko delo. Ljubljana, 1994
 1. Omejec Silva. Proučevanje lastnosti in razširjenosti tipov Clostridium perfringens na prašičerejski farmi: magistrsko delo. Ljubljana, 1994
 1. Polajnar Anita. Primerjava indukcije s ketaminom ali propofolom pri halotanski anesteziji mačk po premedikacij z medetominom: magistrsko delo. Ljubljana, 1994
 1. Rupnik Saša. Problematika nitritov, polifosfatov in maščobe v naših obarjenih in poltrajnih klobasah: magistrsko delo. Ljubljana, 1994
 1. Salamon Simona. Kontminacija krme z mikotoksini in T-2 toksikoza pri prašičih: magistrsko delo. Ljubljana, 1994
 1. Vesel Štefan. Vpliv različnega beljakovinskega in energetskega obroka nanekatere parametre vampovega soka = The effect of different protein and energy intake on some rumen fluid parameters: magistrsko delo. Ljubljana, 1994
 1. Zakrajšek Božo. Vpliv notranjih zajedalcev na krvno sliko gamsa = The  influence of endoparasites in chamois on blood picture: magistrsko delo. Ljubljana, 1994


1995   ( na vrh ↑ )

 1. Dahmane Raja. Histokemična ocena energetske presnove skeletnih mišic piščancev različnih starosti = [Histochemical analysis of the energy metabolism of chicken skeletal muscles during growth]: magistrsko delo. Ljubljana, 1995
 1. Grebenc Stanka. Problematika bakterije Listeria monocytogenes v mletem mesu in v #toplotno neobdelanih mesnih izdelkih: magistrsko delo. Ljubljana, 1995
 1. Hernja Stanko. Skrajšanje poporodnega premora pri kravah molznicah v kmečki reji: magistrsko delo. Ljubljana, 1995
 1. Katica Florjanc. Problematika ostankov živega srebra in arzena v naših živilih živalskega izvora: magistrsko delo. Ljubljana, 1995
 1. Lukman Katarina. Epizootiološka in histološka študija resorptivne poškodbe zobnega vratu pri mački: magistrsko delo. Ljubljana, 1995
 1. Mavsar Nives. Vpliv tehnologij na poškodbe, plodnost in proizvodnjo krav molznic = Influence of different technologies on lesions, fertility and production of dairy cows: magistrsko delo. Ljubljana, 1995
 1. Mićunović Jasna. Serumske beljakovinske frakcije pri teletih pred zaužitjem kolostruma in po njem: magistrsko delo. Ljubljana, 1995
 1. Modic Tomaž. Določanje števila eritrocitov in levkocitov ter koncentracije hemoglobina pri domačih živalih z elektronsko napravo lericont II: magistrsko delo. Ljubljana, 1995
 1. Ornik Dragica. Primerjalna študija evropske in slovenske zakonodaje s področja nadzora prometa zdravil za uporabo v veterinarski medicini: magistrsko delo = Comparative study of European union and Slovenian legislation the supervision of the trade of medicines for use in veterinary medicine. Ljubljana, 1995
 1. Pavlica Tatjana. Kontaminacija mesa in organov perutnine ter delovnih površin z bakterijama Campylobacter jejuni in Campylobacter coli: specialistično delo = Contamination of meat and organs of poultry as well as working surfaces, with bacteria Campylobacter jejuni and Campylobacter coli . Ljubljana, 1995
 1. Ščuka Leon. Metaanaliza kliničnih poskusov uporabe salinomicina kot pospeševalca rasti pri prašičih =  The  meta-analysis of clinical experiments of the use of salinomycin as a growth promotor in pigs: magistrsko delo. Ljubljana, 1995
 1. Snoj Tomaž. Vsebnost progesterona in kortizola v krvi in telesnih izločkih svinj: magistrsko delo. Ljubljana, 1995
 1. Tacer Marjan. Patomorfološke spremembe in morfometrijske značilnosti zadnjih nog v povezavi s klavnimi lastnostmi pri prašičih: magistrsko delo. Ljubljana, 1995
 1. Tozon Nataša. Doba preživetja mačk, serološko pozitivnih na virus mačje levkoze in virusne imunosupresije = Survival period of cats serologically positive for the leukosis and viral immunosupression viruses: magistrsko delo. Ljubljana, 1995
 1. Uršič Matjaž. Histokemična ocena presnovnih zmožnosti dveh mišic (m. longissimus dorsi in m. biceps femoris) pri prašičih z divjim oziroma mutiranim rianodinskim receptorskim genom: magistrsko delo. Ljubljana, 1995
 1. Valentinčič I.. Endoskopska in his#topatološka ocena kroničnih gastritisov pri psih = Endoscopic and his#topathologic evaluation of chronic gastritis in dogs. Ljubljana, 1995
 1. Vrecl Milka. Celična odzivnost nekaterih organov brejih podgan in njihovih plodov na parenteralno tretiranje s polikloriranim bifenilom (Pyralene-3000) v nizkih dozah: magistrsko delo. Ljubljana, 1995
 1. Zdovc Irena. Vrste stafilokokov na koži psov in njihova občutljivost za antibiotike in kemoterapevtike: magistrsko delo. Ljubljana, 1995
 1. Žveglič Elizabeta. Proučevanje različnih diagnostičnih metod za ugotavljanje sprememb v maternici pri kobili: magistrsko delo. Ljubljana, 1995


1996   ( na vrh ↑ )

 1. Bunta Josip. Ocena vakcinacije sesnih pujskov proti mikoplazmatični pnevmoniji pri starosti 14 do 28 dni: magistrsko delo. Ljubljana ; Varaždin, 1996
 1. Emeršič Iztok. Pregled nekaterih helmintoz in raziskava epizootioloških dejavnikov v zoološkem vrtu mesta Ljubljane: magistrsko delo. Ljubljana, 1996
 1. Franc Leskovec. Aktivnost ekstrakta pegastega badlja (silimarina) na jetrne celice ob zastrupitvi s tetraklormetanom (CCI4): magistrsko delo. Ljubljana, 1996
 1. Franko Matjaž. Histokemični profil dveh mišic (m. gluteus medius, m. semimembranosus) pri konjih lipicanske pasme med odraščanjem: magistrsko delo. Ljubljana, 1996
 1. Klobučar Igor. Primerjava rezultatov računalniške s klasično analizo zamrznjenega bikovega semena: magistrsko delo. Ljubljana, 1996
 1. Krajnc Stanislav. Preučevanje zajedavskih bolezni pri krapovskih ribah v ribnikih severovzhodne Slovenije: magistrsko delo. Ljubljana, 1996
 1. Kralj Renata. Uporaba buprenorfina v kombinirani splošni anesteziji pri psih = use of buprenorphine in combined general anaesthesia in dogs: magistrsko delo. Ljubljana, 1996
 1. Orožim Erna. Uporabnost serološke metode ELISA za diagnostiko mikrosporije pri mačkah: magistrsko delo. Ljubljana, 1996
 1. Podgornik Dagmar. Vrednotenje uporabe linearnih anestezijskih dihalnih sistemov pri psih = [Evaluation of linear anaesthetic breathing systems in dogs]: magistrsko delo. Ljubljana, 1996
 1. Šegula Blaž. Sezonski vpliv na plodnost svinj na farmi Krško = seasonal effect on fertility of sows on the farm Krško: magistrsko delo. Ljubljana, 1996
 1. Simeunovič Boško. Zgradba moda poljskega zajca (Lepus europaeus) v obdobju letnega nazadovanja in napredovanja spermatogeneze: magistrsko delo. Ljubljana, 1996
 1. Štabuc-Starčević Dominika. Zdravstveno stanje plemenskih prašičev v specializiranih rejah: magistrsko delo. Ljubljana, 1996


1997   ( na vrh ↑ )

 1. Bajc-Piškur Sabina. Zdravljenje katarakte pri psu z ekstrakapsularno ekstirpacijo leče: magistrsko delo. Ljubljana, 1997
 1. Biasizzo Majda. Ugotavljanje enterotoksina pri koagulaza - pozitivnih stafilokokih, izoliranih iz živil živalskega izvora: magistrsko delo. Ljubljana, 1997
 1. Breznik Bety. Enterohemoragični tipi bakterije Escherchia coli pri govedu in #toplotno neobdelanih mesninah v Sloveniji = Enterohaemorrhagic types of E. coli in cattle and in thermically untreated meat products in Slovenia: magistrsko delo. Ljubljana, 1997
 1. Cepuder Janez. Vedenje tumorjev mlečne žleze pri psicah po kirurškem zdravljenju od leta 1992 do leta 1995: magistrsko delo. Ljubljana, 1997
 1. Galac Sara. Diferencialna diagnostika centralnega in perifernega hiperadrenokorticizma pri psih: magistrsko delo. Ljubljana, 1997
 1. Gruntar Igor. Priprava in ugotavljanje lastnosti monoklonskih protititeles proti spiroheti Borrelia burgdorferi: magistrsko delo. Ljubljana, 1997
 1. Ivanuša Teodora. Vrednotenje izgube in obnove čeljustne kosti pri umetno povzročenem vnetju obzobnih tkiv pri psih: magistrsko delo. Ljubljana, 1997
 1. Pen Gregor. Leptospiroza v občini Slovenska Bistrica: magistrsko delo. Ljubljana, 1997
 1. Pislak Metka. Primerjava učinkovitosti različnih seroloških metod za ugotavljanje paratuberkuloze pri drobnici = Evaluation of the effectiveness of different serological methods for the diagnosis of paratuberculosis in small ruminants: magistrsko delo. Ljubljana, 1997
 1. Seliškar Alenka. Primerjava in vrednotenje popolne intravenske anestezije s ketaminom in propofolom pri psih: magistrsko delo. Ljubljana, 1997
 1. Šplajt Anita. Vpliv nitrilov iz ogrščičnih tropin na zdravstveno stanje in proizvodnjo pri perutnini: magistrsko delo. Ljubljana, 1997


1998   ( na vrh ↑ )

 1. Zrimšek Petra. Razvoj in uporaba encimskoimunskega testa (ELISA) za ugotavljanje humoralnega imunskega odziva pri okužbi z dermatofiti: magistrsko delo. Ljubljana, 1998
 1. Žnideršič Lea. Epidemiološke, klinične in patomorfološke raziskave tumorjev pri psih = [Epidemiologic, clinical and pathomorphological researches of tumours in dogs]: magistrsko delo. Ljubljana, 1998


1999   ( na vrh ↑ )

 1. Bošnjak Dean. Problematika invadiranosti morskih rib z anisakidnimi nematodi in predlog za spremembo presoje higienske neoporečnosti: magistrsko delo. Ljubljana, 1999
 1. Gošnjak Maja. In vitro zorenje in oploditev ovčjih jajčnih celic, pridobljenih z laparotomijo in laparoskopijo: magistrsko delo. Ljubljana, 1999
 1. Grecs-Smole Brigita. Rezultati znanstvenoraziskovalnega dela v veterinarstvu in njihov vpliv na uveljavljanje slovenske veterinarske medicine: magistrsko delo. Ljubljana, 1999
 1. Paller Tomislav. Patomorfološke raziskave organov diaroičnih telet v neonatalnem obdobju: magistrsko delo. Ljubljana, 1999
 1. Pečar Jani. Hemodinamski odziv na perihepatično tamponado in prekinitev dotoka krvi v jetra pri psih: magistrsko delo. Ljubljana, 1999
 1. Pintarič Štefan. Vplivi bioencimskega in mineralnega dodatka v nastil na kakovost zraka in nastila v hlevih ter proizvodne rezultate pri zreji puranov: magistrsko delo. Ljubljana, 1999
 1. Pipp Jure. Model selektivne stimulacije kolčnega sklepa pri psu: magistrsko delo. Ljubljana, 1999
 1. Vengušt Gorazd. Pregled obstoječega stanja reje damjekov (Cervus dama dama L. 1758) v Sloveniji- problemi in možne rešitve: magistrsko delo. Ljubljana, 1999
 1. Židan Dejan. Spremljanje reprodukcije plemenskih svinj za oceno zdravstvenega stanja reje: magistrsko delo. Ljubljana, 1999


2000   ( na vrh ↑ )

 1. Balažic Milan. Sprožitev in časovna uskladitev pojatve pri anestričnih svinjah mladicah: magistrsko delo. Ljubljana, 2000
 1. Ćatović Alen. Določanje vrednosti kalcija, anorganskega fosforja in magnezija v očesni tekočini poginulih krav kot metoda za posmrtno ugotavljanje poporodne ohromelosti: magistrsko delo. Ljubljana, 2000
 1. Cotman Marko. Kloniranje in karakterizacija prepisov gena za lanosterolno 14alfa-demetilazo pri prašiču: magistrsko delo = Cloning and characterisation of lanosterol 14alpha-demethylase transcripts in pig: master of science thesis. Ljubljana, 2000
 1. Kramberger Janez. Vpliv frekvence ejakulacij in starosti na lastnosti semena pri lisastih bikih: magistrsko delo. Ljubljana, 2000
 1. Kumer Tatjana. Primerjava uspešnosti indukcije estrusa pri prvopraskinjah takoj po odstavitviz uporabo P. G. 600 Gonavet 50: magistrsko delo. Ljubljana, 2000
 1. Lovšin Ester. Anatomski parametri rasti lipicanskih žrebet: magistrsko delo. Ljubljana, 2000
 1. Mesarič Matjaž. Aktivnost pepsinogena pri kravah s spremembami sluznice siriščnika: magistrsko delo. Ljubljana, 2000
 1. Posedi Janez. Uporabnost polimerazne verižne reakcije (PCR) za dokazovanje Mycobacterium avium v kužnini: magistrsko delo. Ljubljana, 2000
 1. Rakuljič-Zelov Simon. Travmatske indigestije in z njimi povezane bolezni pri govedu: magistrsko delo. Ljubljana, 2000
 1. Štrancar Marjeta. Molekularna diagnostika aktualnih virusnih obolenj pri salmonidnih vrstah rib: magistrsko delo. Ljubljana, 2000
 1. Strmšnik Lucija. Proučevanje pojatvenega ciklusa in zgodnjega razvoja zarodka pri ovci s transrektalno ultrasonografijo: magistrsko delo. Ljubljana, 2000
 1. Vauda Maja. Higienska kvaliteta surovega in pasteriziranega mleka v Sloveniji glede na vsebnost bakterij Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes in skupnega števila mikroorganizmov =  The  hygienic quality of raw and pasteurised milk in Slovenia with regard to the content of the bacteria Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes and the total count of microorganisms: magistrsko delo. Ljubljana, 2000
 1. Veselko-Vinko Tanja. Ugotavljanje kontaminacije površine mesa pri različnih tehnoloških pos#topkih klanja: magistrsko delo. Ljubljana, 2000


2001   ( na vrh ↑ )

 1. Belec Branko. Vpliv sezone na kontaminacijo merjaščevega semena: magistrsko delo. Ljubljana, 2001
 1. Hari Aleksandra. Ugotavljanje bakterije Clostridium botulinum tipa C v Škocjanskem zatoku: magistrsko delo = Detection of bacterium Clostridium botulinum type C in Škocjanski zatok. Ljubljana, 2001
 1. Kos Urška. Škode in obnašanje govedi v počivališču po dolgotrajnih cestnih transportih: magistrsko delo = Losses and behaviour of cattle in lairage facilities after long-distance road transport: thesis. Ljubljana, 2001
 1. Križanec Franc. Učinkovitost uporabe sintetičnih prostaglandinov kot podpore manualnemu luščenju zaostale posteljice pri govedu: magistrsko delo. Ljubljana, 2001
 1. Lavrenčič Anton. Uspešnost fiksacije kolenskega sklepa s prestavitvijo prirastšča m. popliteusa pri psih s pretrganimi križnimi kolenskimi vezmi: magistrsko delo. Ljubljana, 2001
 1. Lavrič-Legan Judita. Vakcinacija proti enzootski pnevmoniji prašičev: magistrsko delo. Ljubljana, 2001
 1. Levstek Peter. Proučevanje kriterijev za oceno ustreznosti industrijsko pripravljene hrane za službene pse: magistrsko delo. Ljubljana, 2001
 1. Luštek Matej. Možnosti zdravljenja aeromonasnih infekcij potočnih zlatovčic (Salvelinus fontinalis) s florfenikolom in oksitetraciklinom: magistrsko delo. Ljubljana, 2001
 1. Strajn Breda. Protitelesa proti Mycoplasmi hyopneumoniae pri plemenskih svinjah na velikih farmah v Sloveniji: magistrsko delo. Ljubljana, 2001
 1. Štrbenc Malan. Imunohistokemična ocena spermatogeneze pri poljskem zajcu (Lepus europaeus): magistrsko delo. Ljubljana, 2001
 1. Žagar Martina. Pogostost vimenskih okužb pri drobnici v Sloveniji in ocena diagnostičnih metod glede na mastitis: magistrsko delo. Ljubljana, 2001


2002   ( na vrh ↑ )

 1. Ačko Jana. Analiza pljučnic kot vzrok pogina pri govedu na področju Slovenije v obdobju od l. 1998 do l. 2001: magistrsko delo = Analysis of pneumonias as cause of death in cattle in Slovenia in the period from 1998 to 2001: MSc thesis. Ljubljana, 2002
 1. Bandur-Križanec Mojca. Študij imunoprofilaktičnih programov za paramyxovirus tip 1 (PMV-1) pri golobih: magistrsko delo =  The  study of immunoprofilactic programmes for paramyxovirus type 1 (PMV-1) in pigeons. Ljubljana, 2002
 1. Bukvič Darko. Vpliv uporabe maduramicina na lastnosti mesa piščancev: magistrsko delo = Effect of maduramicin on chicken meat properties: MSc thesis. Ljubljana, 2002
 1. Cigler Nataša. Vpliv ponavljajočih pirogenih testiranj na nekatere fiziološke parametre pri domačem kuncu (Oryctolagus cuniculus): magistrsko delo = The influence of repeating pyrogen testings on some physiologic parameters on rabbits (Oryctolagus cuniculus). Ljubljana, 2002
 1. Gider Tonček. Vpliv frekvence ejakulacij na lastnosti in oploditveno sposobnost merjaščevega semena: magistrsko delo = The influence of frequency of ejaculation on boar semen properties and fertilization ability. Ljubljana, 2002
 1. Gombač Mitja. Epidemiološka študija vplivov na okuženost psov z bakterijami iz rodu helikobakter v Sloveniji: magistrsko delo = [Epidemiological study of influences on Helicobacter sp. infections of dogs in Slovenia]. Ljubljana, 2002
 1. Horvat Aleš. Rast, endokrino stanje in lastnosti semena pri mladih bikih lisaste pasme: magistrsko delo = Growth, endocrine state and semen characteristics in young simental bulls: Master of science thesis. Ljubljana, 2002
 1. Ipša Zdravko. Povezava med vzroki pogina in klimatskimi spremembami v tehnološko različnih rejah ter pri posameznih kategorijah prašičev na območju Ptuja in Ormoža: magistrsko delo. Ljubljana, 2002
 1. Jurić Branko. Učestalost mikrosporoze u pasa i mačaka na teritoriju općine Poreč: magistarski rad = [Incidence of microsporosis in dogs and cats in Poreč region]. Ljubljana, 2002
 1. Juršič-Cizerl Rahela. Status in korelacija protiteles proti atipični kokošji kugi in gumborski bolezni pri kokoših brojlerskih staršev in njihovih potomcev - brojlerskih piščancih: magistrsko delo = Status and correlation of antibodies against Newcastle disease and Gumboro disease in breeders and broilers. Ljubljana, 2002
 1. Kenda Edvard. Vpliv kombinacije linkomicin-gentamicin v primerjavi z drugimi antibiotiki na proizvodne rezultate pri brojlerskih piščancih: magistrsko delo = Effects of the combination lincomycin-gentamicin on production results of broilers in comparison with antibiotics. Ljubljana, 2002
 1. Kirbiš Andrej. Modifikacija bakteriološke metode in uvedba kemijske metode za ugotavljanje ostankov Enrofloksacina, Ciprofloksacina in Flumekvina v mišičnem tkivu: magistrsko delo = Modification of bacteriological method and introduction of chemical method for detection of Enrofloxacin, Ciprofloksacin and Flumequine in muscle tissue: MSc thesis. Ljubljana, 2002
 1. Klinc Primož. Vpliv kolonske separacije semenčic na zamrzljivost žrebčevega semena: magistrsko delo =  The  influence of the column sperm separation onto the freezability of stallion semen: MSc thesis. Ljubljana, 2002
 1. Kramarič Petra. Ocena stanja vnetja v bronhoalveolarnem izpirku konj s ponavljajočo se obstrukcijo dihal: magistrsko delo =  The  assessment of inflammation in the bronchoalveolar lavage fluid of horses with recurrent airway obstruction: MSc thesis. Ljubljana, 2002
 1. Lešnik Vida. Razširjenost spor Nosema apis v čebeljih družinah (Apis mellifera) ter medsebojni vpliv matice in delavk na razvoj nosemavosti: magistrsko delo =  The  spread of Nosema apis spores in honeybee colonies (Apis mellifera) and the influence of the queen and worker bees on the development of nosema disease. Ljubljana, 2002
 1. Lugarič Jožef. Mastitis pri kravah, ki ga povzročajo kvasovke: primerjava rezultatov preiskav mleka in parenhima vimena: magistrsko delo = Yeast mastitis in cows: a comparison of the results of milk and udder tissue examinations. Ljubljana, 2002
 1. Marina Štukelj. Primerjava konstitucijskih značilnosti in patomorfoloških sprememb s#topala pri divjih in domačih prašičih: magistrsko delo = A comparison of constitutional features and pathomorphological changes of the foot in wild boar and domestic swine. Ljubljana, 2002
 1. Mlinarič Darja. Preprečevanje kontaminacije perutninskega mesa s Salmonello spp. s kontrolo kritičnih kontrolnih točk na farmah: magistrsko delo = [The prevention of salmonella contamination in poultry meat by the supervision of critical control points at broiler chicken farms]. Ljubljana, 2002
 1. Neudauer Kranjc Alenka. Vpliv serološko pozitivnih reaktorjev na virusno vnetje želodca in črevesja v reji, na parametre prireje prašičev: magistrsko delo. Ptuj, 2002
 1. Pišot Janez. Zmanjševanje populacije mestnega goloba z uporabo progesterona: magistrsko delo = [ The  reduction in population of the city pigeon with the use of progesteron]. Ljubljana, 2002
 1. Planinc Ivo. Ocena diagnostičnih metod in zatiranje parazita Varroa destructor v čebelji družini: magistrsko delo = Evaluation of diagnostic methods and control of the Varroa destructor parasite in honeybee colonies. Ljubljana, 2002
 1. Seničar Marija. Ocena epizootiološkega stanja virusne hemoragične septikemije (VHS) in infekciozne hema#topoetske nekroze (IHN) pri postrveh v Sloveniji: magistrsko delo = Assessment of the epizootic situation of viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haema#topoietic necrosis (IHN) in Slovenia. Ljubljana, 2002
 1. Šiško Slavko. Imuni status domačih kuncev (Oryctolagus cuniculus) po vakcinaciji proti hemoragični bolezni: magistrsko delo = The immune status in rabbits (Oryctolagus cuniculus) upon vaccination against viral heaemorrhagic disease: MSc thesis. Ljubljana, 2002
 1. Sitar Rosvita. Ugotavljanje bakterijskih okužb pri brancinih (Dicentrarchus labrax) iz polintenzivne vzreje v slovenskem morju: magistrsko delo = [Diagnosis of bacterial infections in the sea bass (Dicentrarchus labrax) from semi-intensive cultivation in the Slovenian sea]. Ljubljana, 2002
 1. Švara Tanja. Vloga katepsina B pri nastanku in razvoju akutnih in kroničnih bolezni ledvic: magistrsko delo = Role of cathepsin B in the occurence and development of acute and chronic kidney disease. Ljubljana, 2002
 1. #toplak Ivan. Genetska heterogenost virusnih sevov bovine virusne diareje (BVD), izoliranih v Sloveniji: magistrsko delo = Genetic heterogeneity of bovine viral diarrhoea virus (BVDV) strains isolated in Slovenia. Ljubljana, 2002
 1. #toplak Metka. Histološke spremembe obzobnega tkiva po zdravljenju eksperimentalno povzročenega parodontitisa pri psih: magistrsko delo = [Histological changes of the periodontal tissue after the treatment of experimentally induced periodontitis in dogs]. Ljubljana, 2002
 1. Tušak Mojca. Barve dlake in znamenja pri konju: magistrsko delo. Ljubljana, 2002
 1. Vidmar Magdalena. Proučevanje dinamike razvoja Varroa destructor v čebelji družini (Apis mellifera) pri začetni invaziji: magistrsko delo =  The study of developmental dynamics of Varroa destructor in honey bee (Apis mellifera) colony at the initial phase of the invasion: MSc thesis. Ljubljana, 2002
 1. Vindiš Zavratnik Zdenka. Primerjava biokemijskih analiz govejega seruma, opravljenih na suhem analizatorju VetTest 8008 in na klasičnem analizatorju Cobas Mira: magistrsko delo. Ljubljana, 2002
 1. Vrščaj Žunič Tatjana. In vitro preizkušanje občutljivosti in razvoja sekundarne odpornosti za florfenikol in enrofloksacin pri nekaterih povzročiteljih okužb pri prašičih in perutnini: magistrsko delo = In vitro detection of antimicrobial susceptibility and acquired resistance development for florfenicol and enrofloxacin in some antibacterial agents isolated from pigs and poultry: MSc Thesis. Ljubljana, 2002
 1. Zdovc Bogdan. Ugotavljanje razširjenosti infekcioznega bovinega rinotraheitisa in infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa (IBR/IPV) na Gorenjskem in možnosti za njegovo preprečevanje in zatiranje: magistrsko delo = Detection of spread of infectious bovine rhinotracheitis and vulvovaginitis (IBR/IPV) in the Gorenjska region and possibilities for its prevention and eradication. Ljubljana, 2002
 1. Zidar Rinaldo. Posledice operativnega zdravljenja fragmentiranega processusa coronoideusa komolčnice in ugotavljanje dednih nosilcev pasme rotweiler v Sloveniji: magistrsko delo = [ The  results of the surgical treatment of the fragmented coronoid process of the ulna and assessment of the hereditary factors of the rotweilers in Slovenia: master thesis]. Ljubljana, 2002


2003   ( na vrh ↑ )

 1. Čehovin Tamara. Encimskoimunohistokemične značilnosti skeletnih mišičnih vlaken pri rjavem medvedu (Ursus arctos): magistrsko delo. Ljubljana, 2003
 1. Dolajš Helena. Ostanki onesnažil okolja in nekaterih veterinarskih zdravil v surovem mleku: magistrsko delo = Residues of environmental pollutants and some veterinary drugs in raw milk. Ljubljana, 2003
 1. Erjavec Vladimira. Spremljanje vpliva različnih nosilcev na delovanje hiperemikov po nanosu na ustno sluznico podgan z elektronsko paramagnetno resonančno oksimetrijo: magistrsko delo = Evaluation of the influence of various drug carriers on the effect of hyperemic drugs applied on rat oral mucosa using electron paramagnetic resonance oximetry. Ljubljana, 2003
 1. Jagličić-Korpič Nastja. Listerioza pri južnoameriških činčilah (Chinchilla laniger) in epidemiološka situacija v Sloveniji: magistrsko delo = Listeriosis in chinchillas (Chinchilla laniger) and epidemiological situation in Slovenia. Ljubljana, 2003
 1. Kunc Janez. Študij vplivov inkubacijskega časa in pakiranja na uspešnost globokega zamrzovanja merjaščevega semena: magistrsko delo = Effects of holding time and packaging on the quality of frozen-thawed boar semen. Ljubljana, 2003
 1. Lukanc Barbara. Ugotavljanje prepustnosti črevesne sluznice z laktuloza-manitol testom po hemoragičnem šoku pri psih: magistrsko delo = Assessment of intestinal mucosa permeability with lactulose-mannitol test after haemorrhagic shock in dogs. Ljubljana, 2003
 1. Mihelčič Darja. Znotrajcelični inhibitorji cisteinskih proteaz dermatofita Microsporum canis: magistrsko delo. Ljubljana, 2003
 1. Pelc Rok. Razvoj kolčne displazije pri službenih policijskih psih: magistrsko delo = Develpoment of hip dysplasia in police working dogs. Ljubljana, 2003
 1. Podhostnik Zlatka. Elementi v sledovih v slovenskih sladkovodnih ribah: magistrsko delo = Trace elements in Slovenian freshwater fish. Ljubljana, 2003


2004   ( na vrh ↑ )

 1. Furlan Boža. Črevesne infekcije kot možen vzrok masivne jetrne nekroze pri teletih v neonatalnem in perinatalnem obdobju: magistrsko delo. Ljubljana, 2004
 1. Gobec Ivan. Vpliv kompostiranja biološko razgradljivih odpadkov iz živinorejske proizvodnje in živalskih stranskih proizvodov na preživetje bakterij vrste Mycobacterium avium paratuberculosis: magistrsko delo. Ljubljana, 2004
 1. Krapež Uroš. Dokazovanje, določanje patogenosti in molekularna karakterizacija terenskih izolatov virusa aviarne anemije: magistrsko delo. Ljubljana, 2004


2005   ( na vrh ↑ )

 1. Podpečan Branko. Izvor kontaminacije mletega mesa za proizvodnjo mesnih izdelkov z bakterijo Staphylococcus aureus: magistrsko delo. Ljubljana, 2005
 1. Podpečan Ožbalt. Proučevanje in primerjava poporodnega obdobja pri prvesnicah in kravah v tretji laktaciji: magistrsko delo. Ljubljana, 2005


2006   ( na vrh ↑ )

 1. Knafelc Tomaž. Pos#topni prehod krmljenja in uporaba zakisovalca ter prebiotika pri kuncih: magistrsko delo. Ljubljana, 2006
 1. Soršak Bernard. Učinek vitamina D3 in anionskih soli na pojavljanje poporodne hipokalcemije pri kravah molznicah: magistrsko delo. Ljubljana, 2006
 1. Starič Jože. Biokemijski kazalci metabolizma kosti v krvnem serumu krav molznic: magistrsko delo. Ljubljana, 2006
 1. Špruk Rok. Določanje specifičnih serumskih protiteles po cepljenju proti steklini pri psih in govedu: magistrsko delo. Ljubljana, 2006


2007   ( na vrh ↑ )

 1. Golinar Oven Irena. Razširjenost prašičje influence na velikih farmah prašičev v Sloveniji: magistrsko delo. Ljubljana, 2007
 1. Senekovič Metka. Vpliv natrijevega nitrita na vsebnost bakterij v nadevu za različne mesne izdelke: magistrsko delo. Ljubljana, 2007


2008   ( na vrh ↑ )

 1. Matavž Lidija. Ugotavljanje zaostankov oksitetraciklinov v medu pri različnih načinih zdravila v panj: magistrsko delo. Ljubljana, 2008
 1. Plevnik Alja. Uporaba antihistamika feksofenadina pri zdravljenju a#topičnega dermatitisa in spremljanje njegovega vpliva na delovanje srca pri psih: magistrsko delo. Ljubljana, 2008
 1. Ujčič Igor. Uspešnost ugotavljanja tkiv živalskega izvora v krmi z uradno EU metodo: magistrsko delo. Ljubljana, 2008


2009   ( na vrh ↑ )

 1. Hozjan Elizabeta. Epidemiološka študija kardiovaskularnih bolezni pri psih v Sloveniji: magistrsko delo = Epidemiologic study of cardiovascular diseases in dogs in Slovenia: master thesis. Ljubljana, 2009


2010   ( na vrh ↑ )

 1. Gospić Danijel. Koi krapi - kvantitativne vzrejne lastnosti: magistrsko delo. Ljubljana, 2010


2011   ( na vrh ↑ )

 1. Stvarnik Mateja. Specifičnosti mikročipiranja pri grški in mavrski kornjači: magistrska naloga. Ljubljana, 2011


2013   ( na vrh ↑ )

 1. Brložnik Maja. Pregled obolenj psov z znaki bolezni sečil: magistrsko delo = Review of canine diseases with signs of urinary tract diseases: master thesis. Ljubljana, 2013

 

2015   ( na vrh ↑ )

 1. Csik Goran. Posebnosti očesnega fundus pri hrvaškem ovčarju : magistrska naloga = Specificities of eye fundus in Croatian sheepdog : master thesis. Ljubljana, 2015