Logo-KVF
menu
Key-visual-KVF

Magistrska dela po abecedi avtorjev

 

 

A   B    C   Č    Ć   D    E   F    G   H    I   J    K   L    M   N    O   P    R   S    Š   T    U   V    W   Z    Ž

 

 

A   ( na vrh ↑ )

 

ABERŠEK, Marjan. Prispevek k poznavanju epizootiologije fascioloze pri govedi : magistrsko delo. Ljubljana, 1977.

 

AČKO, Jana. Analiza pljučnic kot vzrok pogina pri govedu na področju Slovenije v obdobju od l. 1998 do l. 2001 : magistrsko delo = Analysis of pneumonias as cause of death in cattle in Slovenia in the period from 1998 to 2001 : MSc thesis. Ljubljana, 2002.

 

ADAMIČ, Nadja. Rezidua svinca in kadmija v mesu in organih govedi in prašičev na področju Slovenije : magistrsko delo. Ljubljana, 1994.

 

AL-ANI, Muntasir Omer Abdul-Aziz. Kokcidiji pri srni,zajcu in fazanu v SR Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana, 1985.

 

AMBROŽIČ, Ivan. Proučevanje novih možnosti za spremljanje involucijskih procesov pri molznicah po porodu : magistrsko delo. Ljubljana, 1993.

 

ANDRENŠEK, Uroš. Enteritisni kompleks pri kuncih v intenzivni reji : specialistično delo. Ljubljana, 1989.

 

ANNAN-PRAH, Anthony. A study of the mode of spread of Campylobacters, important for human infections in broiler flocks : masters thesis. Ljubljana, 1987.

 

B   ( na vrh ↑ )

 

BAJC-PIŠKUR, Sabina. Zdravljenje katarakte pri psu z ekstrakapsularno ekstirpacijo leče : magistrsko delo. Ljubljana, 1997.

 

BAJT, Gregor. Konzerviranje merjaščevega semena pri temperaturah 15°-18° C : magistrsko delo. Ljubljana, 1979.

 

BALAŽIC, Milan. Sprožitev in časovna uskladitev pojatve pri anestričnih svinjah mladicah : magistrsko delo. Ljubljana, 2000.

 

BANDUR-KRIŽANEC, Mojca. Študij imunoprofilaktičnih programov za paramyxovirus tip 1 (PMV-1 ) pri golobih : magistrsko delo = The study of immunoprofilactic programmes for paramyxovirus type 1 (PMV-1 ) in pigeons. Ljubljana, 2002.

 

BELEC, Branko. Vpliv sezone na kontaminacijo merjaščevega semena : magistrsko delo. Ljubljana, 2001.

 

BENČINA, Dušan. Lastnosti sevov lastnih izolatov Mycoplasme Gallisepticum in preučevanje možnosti preprečevanja vertikalne infekcije z  njimi : magistrsko delo. Ljubljana, 1983.

 

BERGANT, Jože. Proučevanje kariotipa bikov : magistrsko delo = A study of bulls' cariotype. Ljubljana, 1979.

 

BERGLEZ-SLANA, Vida. Informacijski sistem za antibiotike za živalsko uporabo : magistrsko delo. Ljubljana, 1992.

 

BERNIK, Stanislav. Hemodinamske, hormonske in biokemične spremembe med hemoragičnim šokom pri psih v splošni anesteziji : magistrsko delo. Ljubljana, 1994.

 

BERTONCELJ, Alojz. Vsebnost svinca v mesu in organih klavnih govedi na Koroškem : magistrsko diplomsko delo. Ljubljana, 1976.

 

BEŠVIR, Jože. Proučevanje epizootiologije paramfistomoze : magistrsko delo. Ljubljana, 1980.

 

BIASIZZO, Majda. Ugotavljanje enterotoksina pri koagulaza - pozitivnih stafilokokih, izoliranih iz živil živalskega izvora : magistrsko delo.  Ljubljana, 1997.

 

BIDOVEC, Andrej. Prispevek k poznavanju zajedalskih pljučnic pri gamsu (Rupicapra Rupicapra L.1758 ) : magistrsko delo. Ljubljana, 1980.

 

BIDOVEC, Vesna. Okratoksinogene glive in razgradnja okratoksina-A z mikrovalovi : magistrsko delo = Ochratoxinogenic funghi and destruction of ochratoxin A by microwaves : master of sciences. Ljubljana, 1991.

 

BIZJAK, Andrej. Kriteriji za presojo uporabnosti, zdravstvene neoporečnosti in kakovosti mesa in organov govedi, ovc in koz in klobasnih izdelkov ter možnosti za usposabljanje v izrednih razmerah : magistrsko delo. Ljubljana, 1988.

 

BOHINC, Janez. Diagnostika brejosti pri svinjah s pomočjo vizuelne (real time ) ultrasonografije : magistrsko delo. Ljubljana, 1992.

 

BOLE-HRIBOVŠEK, Vojka. Primerjava primernosti metod za rutinsko laboratorijsko preverjanje uspešnosti vakcinacije proti kolibacilozi sesnih pujskov : magistrsko delo. Ljubljan, 1987.

 

BORKO, Črtomir. Poskus organizacije reprodukcijske sheme na srednje velikem obratu molznic : magistrsko delo. Ljubljana,  1987.

 

BOŠNJAK, Dejan. Problematika invadiranosti morskih rib z anisakidnimi nematodi in predlog za spremembo presoje higienske neoporečnosti : magistrsko delo. Ljubljana, 1999.

 

BOŽIČ, Peter. Analiza kontaminacije živil živalskega izvora z radioaktivnimi snovmi po černobilski nesreči in naloge veterinarske službe : magistrsko delo. Ljubljana, 1992.

 

BRECELJ, Aleš. Operativno zdravljenje diskopatij pri psih v Ljubljani v obdobju od 1985-1992 : magistrsko delo. Ljubljana, 1993.

 

BRECELJ, Marijan. Zdravstvena kontrola in vzroki izločanja bikov v performans testu : magistrsko delo. Ljubljana, 1987.

 

BREZNIK, Bety. Enterohemoragični tipi bakterije Escherchia coli pri govedu in toplotno neobdelanih mesninah v Sloveniji = Enterohaemorrhagic types of E. coli in cattle and in thermically untreated meat products in Slovenia : magistrsko delo. Ljubljana, 1997.

 

BRLOŽNIK, Maja. Pregled obolenj psov z znaki bolezni sečil: magistrsko delo = Review of canine diseases with signs of urinary tract diseases: master thesis. Ljubljana, 2013.

 

BUKVIČ, Darko. Vpliv uporabe maduramicina na lastnosti mesa piščancev : magistrsko delo = Effect of maduramicin on chicken meat properties : MSc thesis. Ljubljana, 2002.

 

BUNC, Cvetko. Svinjska jetra in pogoji glede bakteriološke neoporečnosti : magistrsko delo. Ljubljana, 1978.

 

BUNTA, Josip. Ocena vakcinacije sesnih pujskov proti mikoplazmatični pnevmoniji pri starosti 14 do 28 dni : magistrsko delo. Ljubljana;

Varaždin, 1996.

 

BUTINAR, Janoš. Primerjava halotanske in kombinirane intravenske anestezije z midazolamom in butorfanolom pri psih : magistrsko delo = Comparison of halothane and combined intravenous anesthesia with midazolam and butorphanol in dogs. Ljubljana, 1991.

 

C   ( na vrh ↑ )

 

CEPUDER, Janez. Vedenje tumorjev mlečne žleze pri psicah po kirurškem zdravljenju od leta 1992 do leta 1995 : magistrsko delo. Ljubljana, 1997.

 

CESTNIK, Vojteh. Ugotavljanje sekrecijske funkcije želodca pri psu, z metodo histaminske stimulacije : magistrsko delo. Ljubljana, 1980.

 

CIGLER, Nataša. Vpliv ponavljajočih pirogenih testiranj na nekatere fiziološke parametre pri domačem kuncu (Oryctolagus cuniculus ) : magistrsko delo = The influence of repeating pyrogen testings on some physiologic parameters on rabbits (Oryctolagus cuniculus ). Ljubljana,  2002.

 

CIGOJ, Zvone. Pojavi patoloških sekretov reziduov antibiotikov in dezinficiensov v mleku v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana, 1969.

 

COLARIČ, Otmar. Indukcija estrusa pri svinjah v času laktacije : magistrsko delo. Ljubljana, 1978.

 

CÖR, Andrej. Merske značilnosti stereoloških in histokemičnih metod za diagnostiko ščitničnih tumorjev : magistrsko delo. Ljubljana, 1991.

 

COTMAN, Marko. Kloniranje in karakterizacija prepisov gena za lanosterolno 14alfa-demetilazo pri prašiču : magistrsko delo = Cloning and characterisation of lanosterol 14alpha-demethylase transcripts in pig : master of science thesis. Ljubljana, 2000.

 

CSIK, Goran. Posebnosti očesnega fundusa pri hrvaškem ovčarju : magistrska naloga = Specificities of eye fundus in Croatian sheepdog : master thesis. Ljubljana, 2015.

 

CURK, Aleš. Ekonomske škode zaradi stekline v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana, 1990.

 

Č   ( na vrh ↑ )

 

ČADONIČ-ŠPELIČ, Vida. Hematološki in biokemični profil pri visokoproizvodnih molznicah na Šentjernejskem polju : magistrsko delo. Ljubljana, 1989.

 

ČEBULJ-KADUNC, Nina. Aktivnost glutation peroksidaze pri teletih = Glutathione peroxidase activity in calves : magistrsko delo. Ljubljana, 1988.

 

ČEH, Radojka. Izločanje eritromicinskih in oksitetraciklinskih preparatov v kokošja jajca : magistrsko delo. Ljubljana, 1984.

 

ČEHOVIN, Tamara. Encimskoimunohistokemične značilnosti skeletnih mišičnih vlaken pri rjavem medvedu (Ursus arctos ) : magistrsko delo. Ljubljana, 2003.

 

ČERNE, Ivanka. Imunohematološki pojavi, ki spremljajo reprodukcijo prašičev : Pogostnost protiteles proti eritrocitarnim antigenom pri

plemenicah na prašičerejskih farmah v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana, 1976.

 

ČERNE, Manica. Histometrična analiza tkivnih bazofilcev v steni dvanajstnika pri prašiču : magistrsko delo. Ljubljana, 1989.

 

ČOP, Zlata. Sindrom caude equine pri psu : magistrsko delo. Ljubljana, 1991.

 

ČRETNIK, Rudi. Prehrana, proizvodnja in zdravstveno varstvo pri molznicah na področju občine Ravne na Koroškem : magistrsko diplomsko delo. Ljubljana, 1975.

 

ČUK, Angela. Ugotavljanje fototoksičnosti piroksikama in diklofenaka in vitro ter in vivo : magistrsko delo. Novo Mesto, 1989.

 

Ć   ( na vrh ↑ )

 

ĆATOVIĆ, Alen. Določanje vrednosti kalcija, anorganskega fosforja in magnezija v očesni tekočini poginulih krav kot metoda za posmrtno

ugotavljanje poporodne ohromelosti : magistrsko delo. Ljubljana, 2000.

 

D   ( na vrh ↑ )

 

DAHMANE, Raja. Histokemična ocena energetske presnove skeletnih mišic piščancev različnih starosti = [Histochemical analysis of the energy metabolism of chicken skeletal muscles during growth] : magistrsko delo. Ljubljana, 1995.

 

DOBEIC, Martin. Vpliv gostote naseljenosti na vsebnost prahu v zraku na perutninskih farmah : magistrsko delo. Ljubljana, 1988. 

 

DODIČ, Mitja. Razkuževanje mlekarske opreme z mlečno kislino : magistrsko delo. Ljubljana, 1992.

 

DOLAJŠ, Helena. Ostanki onesnažil okolja in nekaterih veterinarskih zdravil v surovem mleku : magistrsko delo = Residues of environmental pollutants and some veterinary drugs in raw milk. Ljubljana, 2003.

 

DOMANJKO-PETRIČ, Aleksandra. Ultrazvočno vodena biopsija ledvice pri psu = Ultrasound guided renal biopsy in the dog : magistrsko delo. Ljubljana, 1991.

 

DOMINKO, Tanja. Vpliv starosti in proizvodnje mleka na plodnost pri visokoproizvodnih molznicah svetlolisaste pasme na usmerjenih kmetijah v pomurju : magistrsko delo. Ljubljana, 1988.

 

DOMJAN, Ludvik. Preučevanje razširjenosti in epizootiologije goveje kokcidioze v Prekmurju: magistrsko delo. Ljubljana, 1978.

 

DOVČ, Alenka. Uvajanje imunofluorescenčnih metod v diagnostiko klamidioze (Chlamydia psittaci ) in epizootiologija pri papigah in golobih : magistrsko delo. Ljubljana, 1993.

 

DROBNIČ, Lojze. Vpliv maternalnih protiteles na aktivno imunizacijo proti atipični kokošji kugi (NCD ) pri piščancih brojlerjih : magistrsko

delo. Ljubljana, 1978.

 

E   ( na vrh ↑ )

 

EMERŠIČ, Iztok. Pregled nekaterih helmintoz in raziskava epizootioloških dejavnikov v zoološkem vrtu mesta Ljubljane : magistrsko

delo. Ljubljana, 1996.

 

ERJAVEC, Vladimira. Spremljanje vpliva različnih nosilcev na delovanje hiperemikov po nanosu na ustno sluznico podgan z elektronsko paramagnetno resonančno oksimetrijo : magistrsko delo = Evaluation of the influence of various drug carriers on the effect of hyperemic drugs applied on rat oral mucosa using electron paramagnetic resonance oximetry. Ljubljana, 2003.

 

F   ( na vrh ↑ )

 

FAGANELI, Danilo. Analiza kakovosti živil, uvoženih preko Koperskega obmejnega območja v obdobju 1978-1982 : magistrsko delo. Ljubljana, 1985.

 

FATUR, Bogomil. Ocena zdravstvenega stanja krav molznic na Idrijskem z vidika metaboličnega profila : magistrsko delo. Ljubljana, 1987.

 

FAZARINC, Gregor. Histokemična analiza skeletne muskulature prašičev v različnih starostnih obdobjih : magistrsko delo. Ljubljana, 1990.

 

FLORJANC, Katica. Problematika ostankov živega srebra in arzena v naših živilih živalskega izvora : magistrsko delo. Ljubljana, 1995.

 

FLORJANC, Primož. Problematika mikrobioloških standardov za meso in mesne izdelke : magistrsko delo. Ljubljana, 1991.

 

FLUKSEK, Vlado. Endoparazitoze pri prašičih v občini Varaždin : magistrsko delo. Ljubljana, 1993.

 

FOCK, Mojca. Problematika zdravstvene neoporečnosti in kakovosti pasteriziranega mleka in jogurtov : magistrsko delo. Ljubljana, 1992.

 

FRANKO, Matjaž. Histokemični profil dveh mišic (m. gluteus medius, m. semimembranosus ) pri konjih lipicanske pasme med odraščanjem : magistrsko delo. Ljubljana, 1996.

 

FRANTAR, Bojan. Operativno zdravljenje medeničnih zlomov pri psu = Surgical treatment of pelvic fractures in the dog : magistrsko delo.

Ljubljana, 1991.

 

FRITZ, Oskar. Prispevek k etiologiji deficitarnih pojavov pri molznicah na obalnem območju slovenskega primorja : magistrsko delo. Ljubljana: , 1981.

 

FUCHS, Rozalija. Vpliv koagulacijskih in fibrinolitičnih procesov na razvezo goveje placente : magistrsko delo. Ljubljana, 1975.

 

FURLAN, Boža. Črevesne infekcije kot možen vzrok masivne jetrne nekroze pri teletih v neonatalnem in perinatalnem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana, 2004.

 

G   ( na vrh ↑ )

 

GALAC, Sara. Diferencialna diagnostika centralnega in perifernega hiperadrenokorticizma pri psih : magistrsko delo. Ljubljana, 1997.

 

GAŠPERLIN, Boštjan. Subklinična patologija pri visokoproizvodnih kravah molznicah na usmerjenih kmetijah kmetijske zadruge Naklo : magistrsko delo. Ljubljana, 1989.

 

GIDER, Tonček. Vpliv frekvence ejakulacij na lastnosti in oploditveno sposobnost merjaščevega semena : magistrsko delo = The influence of frequency of ejaculation on boar semen properties and fertilization ability. Ljubljana, 2002.

 

GLASER, Roman. Diagnostika in terapija travmatske indigestije pri govedu na območju občine Ptuj : magistrsko delo. Ljubljana, 1982.

 

GLAVAČ, Janez. Enoletna epidemiološka (epizootiološka ) raziskava mikrosporije v Ljubljanski regiji (avgust 1991- julij 1992 ) : magistrsko

delo. Ljubljana, 1994.

 

GLIHA, Bogomir. Vibriozni hepatitis u kokoši : magistarska rasprava. Zagreb, 1976.

 

GLOBOČNIK, Anton. Pogostnost aterosklerotičnih sprememb v aorti prašičev : magistrsko delo. Ljubljana, 1986.

 

GLOGOVŠEK, Andrej. Imunoprofilaksa brojlerskih staršev proti atipični kokošji kugi z inaktivirano oljno vakcino : magistrsko delo. Ljubljana, 1985.

 

GOBEC, Ivan. Vpliv kompostiranja biološko razgradljivih odpadkov iz živinorejske proizvodnje in živalskih stranskih proizvodov na preživetje

bakterij vrste Mycobacterium avium paratuberculosis : magistrsko delo. Ljubljana, 2004.

 

GODEŠA, Bernarda. Vpliv hlajenja na bakteriološko kakovost surovega mleka : magistrsko delo. Ljubljana, 1992.

 

GOLINAR-OVEN, Irena. Razširjenost prašičje influence na velikih farmah prašičev v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana, 2007.

 

GOLOB, Zlatko. Ščitnica papige skobčevke (Melopsittacus undulatus ) anatomska in histološka presoja : magistrsko delo. Ljubljana, 1992.

 

GOMBAČ, Jadran. Prispevek k poznavanju vnetja vimena pri kozah v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana, 1993.

 

GOMBAČ, Mitja. Epidemiološka študija vplivov na okuženost psov z bakterijami iz rodu helikobakter v Sloveniji : magistrsko delo =

[Epidemiological study of influences on Helicobacter sp. infections of dogs in Slovenia]. Ljubljana, 2002.

 

GOSPIĆ, Danijel. Koi krapi - kvantitativne vzrejne lastnosti : magistrsko delo. Ljubljana, 2010.   

 

GOŠNJAK, Maja. In vitro zorenje in oploditev ovčjih jajčnih celic, pridobljenih z laparotomijo in laparoskopijo: magistrsko delo. Ljubljana, 1999.

 

GRABLJEVEC, Anton. Vpliv klimatičnih sprememb v letnih sezonah na Dravskem polju na plodnost in rodovitnost svinj v intenzivni reji :

magistrsko delo. Ljubljana, 1974.

 

GREBENC, Stanka. Problematika bakterije Listeria monocytogenes v mletem mesu in v toplotno neobdelanih mesnih izdelkih : magistrsko delo. Ljubljana, 1995.

 

GRECS-SMOLE, Brigita. Rezultati znanstvenoraziskovalnega dela v veterinarstvu in njihov vpliv na uveljavljanje slovenske veterinarske

medicine : magistrsko delo. Ljubljana, 1999.

 

GREGORC, Aleš. Vpliv plemenilnika in drugih zunanjih dejavnikov na pogostnost nosemavosti čebel (Apis mellifera carnica Polm. ) : magistrsko delo. Zagreb, 1991.

 

GROM, Jože. Tipizacija virusnih sojeva zarazne uzetosti svinja /ZUS/ izpliranih u Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana, 1979.

 

GRUNTAR, Igor. Priprava in ugotavljanje lastnosti monoklonskih protititeles proti spiroheti Borrelia burgdorferi : magistrsko delo. Ljubljana, 1997.

 

H   ( na vrh ↑ )

 

HABJAN, Janez. Uporaba hormonov za skrajšanje poporodnega premora pri kravah z zaostalo posteljico : magistrsko delo. Ljubljana, 1993.

 

HARI, Aleksandra. Ugotavljanje bakterije Clostridium botulinum tipa C v Škocjanskem zatoku : magistrsko delo = Detection of bacterium Clostridium botulinum type C in Škocjanski zatok. Ljubljana, 2001.

 

HERNJA, Stanko. Skrajšanje poporodnega premora pri kravah molznicah v kmečki reji : magistrsko delo. Ljubljana, 1995.

 

HOČEVAR, Jernej. Razširjenost akutnega in kroničnega mastitisa pri kravah na Postojnskem v obdobju 1982-1987 : magistrsko delo. Ljubljana, 1988.

 

HORVAT, Aleš. Rast, endokrino stanje in lastnosti semena pri mladih bikih lisaste pasme : magistrsko delo = Growth, endocrine state and semen characteristics in young simental bulls : Master of science thesis. Ljubljana, 2002.

 

HOSTNIK, Peter. Prispevek k poznavanju kokcidioze prašičev v Zasavju : magistrsko delo. Ljubljana, 1987.

 

HOZJAN, Elizabeta. Epidemiološka študija kardiovaskularnih bolezni pri psih v Sloveniji : magistrsko delo = Epidemiologic study of cardiovascular diseases in dogs in Slovenia. Ljubljana, 2009.

 

HRIBAR, Hinko. Indukcija in sinhronizacija poroda pri svinjah s sintetičnim prostoglandinom cloprostenolom (ICI 80 996 ) : magistrsko delo. Ljubljana, 1978.

 

HROVAT, Janez. Medikamentozno preveniranje helmintoz pri prašičih v kooperacijskih rejah : magistrsko delo. Ljubljana, 1981.

 

HROVATIN, Breda. Preskrba goved s selenom in vitaminom E : magistrsko delo. Ljubljana, 1994.

 

I   ( na vrh ↑ )

 

IBRAHIM, Mohamed Kamil. Uporaba sintetičnih prostoglandinov za vodenje reprodukcijskih procesov v velikih govejih čredah : magistrsko delo. Ljubljana, 1986.

 

IPŠA, Zdravko. Povezava med vzroki pogina in klimatskimi spremembami v tehnološko različnih rejah ter pri posameznih kategorijah prašičev na območju Ptuja in Ormoža : magistrsko delo. Ljubljana, 2002.

 

IVANC, Stane. Problematika reziduov sulfonamidov pri klavnih živalih ter živilih živalskega izvora : magistrsko delo. Ljubljana, 1989. 

 

IVANUŠA, Teodora. Vrednotenje izgube in obnove čeljustne kosti pri umetno povzročenem vnetju obzobnih tkiv pri psih : magistrsko delo. Ljubljana, 1997.

 

J   ( na vrh ↑ )

 

JAGLIČIĆ-KORPIČ, Nastja. Listerioza pri južnoameriških činčilah (Chinchilla laniger ) in epidemiološka situacija v Sloveniji : magistrsko

delo = Listeriosis in chinchillas (Chinchilla laniger ) and epidemiological situation in Slovenia. Ljubljana, 2003.

 

JANEŽIČ, Marija. Prispevek k preprečevanju anemije sesnih pujskov : magistrsko delo. Ljubljana, 1973.

 

JAVORNIK, Franc. Prispevek k etiologiji deficitarnih bolezni pri molznicah na področju Grosupeljske kotline in okolice : magistrsko delo. Ljubljana, 1975.

 

JENČIČ, Vlasta. Proučevanje gibanja pršičavosti (Acariosis ) v osrednji Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana, 1989.

 

JENKO, Zlatko. Plodnost ovac v občini Ilirska Bistrica : magistrsko delo. Ljubljana, 1986.

 

JENKO-ROGELJ, Mira. Pripremanje primarnih kultura stanice kranjske pčele medarice (Apis mellifera carnica Pollmann, 1879 ) : magistarska rasprava. Zagreb, 1992.

 

JUNTES, Polona. Količina in razporeditev lipidnih kapelj v jetrih prašičev različne starosti : magistrsko delo. Ljubljana, 1987.

 

JURAK, Janko. Prispevek k poznavanju enzootskih bolezni dihal pri pitovnih prašičih na Goriškem : magistrsko delo. Ljubljana, 1992.

 

JURGEC, Jože. Prispevek k presoji užitnosti mesa limfomatoznih piščancev : magistrsko diplomsko delo. Ljubljana, 1966.

 

JURIĆ, Branko. Učestalost mikrosporoze u pasa i mačaka na teritoriju općine Poreč : magistarski rad = [Incidence of microsporosis in dogs and cats in Poreč region]. Ljubljana, 2002.

 

JURŠIČ-CIZERL, Rahela. Status in korelacija protiteles proti atipični kokošji kugi in gumborski bolezni pri kokoših brojlerskih staršev in

njihovih potomcev - brojlerskih piščancih : magistrsko delo = Status and correlation of antibodies against Newcastle disease and Gumboro disease in breeders and broilers. Ljubljana, 2002.

 

K   ( na vrh ↑ )

 

KABAJ-TOMŠIČ, Zvonka. Analiza trihotecenov v koruzi : magistrsko delo. Ljubljana, 1991.

 

KADUNC KOS, Vesna. Funkcija kolenskega sklepa po opravljeni intrakapsularni oziroma ekstrakapsularni operacijski metodi po rupturi

ligamenta cruciata anterior pri psih : magistrsko delo. Ljubljana, 1992.

 

KENDA, Anton. Vpliv sezonskega osemenjevanja in planinske paše na plodnost krav sivorjave pasme na Tolminskem : magistrsko delo. Ljubljana, 1990.

 

KENDA, Edvard. Vpliv kombinacije linkomicin-gentamicin v primerjavi z drugimi antibiotiki na proizvodne rezultate pri brojlerskih piščancih : magistrsko delo = Effects of the combination lincomycin-gentamicin on production results of broilers in comparison with antibiotics. Ljubljana, 2002. 

 

KEŠNAR, Franc. Presoja vpliva oskrbe krav z minerali na mineralni status telet z določanjem rudnin v dlaki: magistrsko delo. Ljubljana, 1975.

 

KIRBIŠ, Andrej. Modifikacija bakteriološke metode in uvedba kemijske metode za ugotavljanje ostankov Enrofloksacina, Ciprofloksacina in Flumekvina v mišičnem tkivu : magistrsko delo = Modification of bacteriological method and introduction of chemical method for detection of Enrofloxacin, Ciprofloksacin and Flumequine in muscle tissue : MSc thesis. Ljubljana, 2002.

 

KLAVŽ, Ivo. Vpliv različnih faktorjev na reprodukcijski ritem pri govedu : magistrsko delo. Ljubljana, 1990.

 

KLINC, Drago. Pogostost displazije kolkov pri nemških ovčarjih v severovzhodni Sloveniji: magistrsko delo. Ljubljana, 1984.

 

KLINC, Primož. Vpliv kolonske separacije semenčic na zamrzljivost žrebčevega semena : magistrsko delo = The influence of the column sperm separation onto the freezability of stallion semen : MSc thesis. Ljubljana, 2002.

 

KLINKON, Martina. Hematološki in biokemijski profil pri živalih, pozitivnih in negativnih glede na enzootsko govejo levkozo : magistrsko

delo. Ljubljana, 1986.

 

KLINKON, Zoran. Proučevanje vpliva presnovnega profila na zdravstveno stanje molznic v občini Domžale : magistrsko delo. Ljubljana, 1990.

 

KLOBUČAR, Igor. Primerjava rezultatov računalniške s klasično analizo zamrznjenega bikovega semena : magistrsko delo. Ljubljana, 1996.

 

KLUN, Nataša. Higienska kakovost zamrznjenih živil : magistrsko delo. Ljubljana, 1978.

 

KNAFELC, Tomaž. Postopni prehod krmljenja in uporaba zakisovalca ter prebiotika pri kuncih : magistrsko delo. Ljubljana, 2006.

 

KOBAL, Silvestra. Dihanje tkiv in organov poskusnih živali pri študiju kronične toksičnosti kloroksina : magistrsko delo. Ljubljana, 1985.

 

KOGOVŠEK, Jože. Kasni rezultati zdravljenja kostnih zlomov domačih živali v razdobju od leta 1963-1973 na veterinarskih klinikah v Ljubljani : magistrsko delo. Ljubljana, 1976.

 

KOGOVŠEK-BELAK, Marija Ana. Kemijska sestava in mikroflora mesnih narezkov on paštet v konservah iz aluminijastih folij : magistrsko delo. Ljubljana, 1985.

 

KOLEŠA, Irena. Oblikovanje gojišča za proizvodnjo klavinov z glivo Claviceps fusiformis v submerznih razmerah: magistrsko delo. Ljubljana, 1985.

 

KOLMAN, Jakob. Nekateri kazalci reprodukcije pri govedi v občini Laško : magistrsko delo. Ljubljana, 1986.

 

KOPITAR, Metod. Preučevanje dekompozicije invazijskih oblik zajedavcev pri biotermični obdelavi gnoja : magistrsko delo. Ljubljana, 1980.

 

KOPRIVNIKAR, Janez. Vpliv prehrane na proizvodnjo in zdravstveno stanje molznic na Ljubljanskem barju : magistrsko delo. Ljubljana, 1993.

 

KOREN, Vladimir. Poskus zatiranja mastitisa na obratu krav molznic : Specialistično diplomsko delo. Ljubljana, 1972.

 

KOREN, Vladimir. Razširjenost kroničnega subkliničnega vnetja vimena molznic v kmečkih gospodarstvih v okolici Maribora s posebnim ozirom na uporabo molznih strojev : magistrsko delo. Ljubljana, 1975.

 

KORENC, Nina. Obolevnost in smrtnost pujskov do treh mesecev starosti na farmah in v manjših rejah : magistrsko delo. Ljubljana, 1992.

 

KORITNIK, Katarina. Stereološka analiza učinka ionizirajočega sevanja na ščitnice podgan v različnih funkcionalnih stanjih : magistrsko delo. Ljubljana, 1990.

 

KOS, Urška. Škode in obnašanje govedi v počivališču po dolgotrajnih cestnih transportih : magistrsko delo = Losses and behaviour of cattle in lairage facilities after long-distance road transport : thesis. Ljubljana, 2001.

 

KOSEC, Marjan. Nekatere morfološke lastnosti semena pri mladih bikih in njihov vpliv na plodnost : magistrsko delo. Ljubljana, 1981.

 

KOŠOROK, Stane. Prispevek k poznavanju epizootiologije askaridoze v velikih rejah prašičev : magistrsko delo. Ljubljana, 1987.

 

KOTNIK, Tina. Uporabnost serološke metode ELISA za diagnostiko mikrosporije pri mačkah : magistrsko delo. Ljubljana, 1996.

 

KOVAČ, Franc. Akutne vimenske bolezni na območju Šentjurja pri Celju : magistrsko delo. Ljubljana, 1985.

 

KOVAČ, Zoran. Epizootiologija silvatične stekline v republiki Sloveniji v letih 1970-1990 = Epizootiology of silvatic rabies in the republic of Slovenia from 1970-1990 : magistrsko delo. Ljubljana, 1993.

 

KOŽELJ, Bojan. Občutljivost sevov salmonel in E. coli za antibiotike in kemoterapevtike : specialistično diplomsko delo. Ljubljana, 1966.

 

KRAJNC, Franc. Preučevanje epizootioloških dejavnikov pri fasciolozi v Tuhinjski dolini : magistrsko delo. Ljubljana, 1975.

 

KRAJNC, Stanislav. Preučevanje zajedavskih bolezni pri krapovskih ribah v ribnikih severovzhodne Slovenije: magistrsko delo. Ljubljana, 1996.

 

KRALJ, Renata, PETRUN-ULAGA, Miriam. Uporaba buprenorfina v kombinirani splošni anesteziji pri psih = use of buprenorphine in combined general anaesthesia in dogs : magistrsko delo. Ljubljana, 1996.

 

KRALJ, Zmagomir. Pogostnost želodčnega čira pri prašičih v organizirani prašičereji v Pomurju : magistrsko delo. Ljubljana, 1993.

 

KRALJIČ, Franc. Kvalitativne in kvantitativne izgube pri transportu klavnih prašičev : magistrsko delo. Ljubljana, 1989.

 

KRAMARIČ, Petra. Ocena stanja vnetja v bronhoalveolarnem izpirku konj s ponavljajočo se obstrukcijo dihal : magistrsko delo = The assessment of inflammation in the bronchoalveolar lavage fluid of horses with recurrent airway obstruction : MSc thesis. Ljubljana, 2002.

 

KRAMBERGER, Janez. Vpliv frekvence ejakulacij in starosti na lastnosti semena pri lisastih bikih : magistrsko delo. Ljubljana, 2000.

 

KRAPEŽ, Uroš. Dokazovanje, določanje patogenosti in molekularna karakterizacija terenskih izolatov virusa aviarne anemije : magistrsko delo. Ljubljana, 2004.

 

KREN, Marjetka. Ustreznost gojišč, pripravljenih z nekaterimi polindustrijskimi organskimi snovmi, za gojitev E. Coli pri pripravi vakcin

: magistrsko delo. Ljubljana, 1990.

 

KRIŽANEC, Franc. Učinkovitost uporabe sintetičnih prostaglandinov kot podpore manualnemu luščenju zaostale posteljice pri govedu : magistrsko delo. Ljubljana, 2001.

 

KRT, Branko. Vrednotenje pomembnejših seroloških metod pri diagnostiki ovčje bruceloze - infekcije z Brucella ovis : magistrsko delo = Evaluation of the more important serologic methods in diagnostics of ovine brucellosis - infection with Brucella ovis. Ljubljana, 1992.

 

KRULJC, Peter. Proučevanje razvoja kasača v Sloveniji od leta 1947 do 1991 : magistrsko delo. Ljubljana, 1993.

 

KUMER, Tatjana. Primerjava uspešnosti indukcije estrusa pri prvopraskinjah takoj po odstavitviz uporabo P. G. 600 Gonavet 50 :  magistrsko delo. Ljubljana, 2000.

 

KUNC, Janez. Študij vplivov inkubacijskega časa in pakiranja na uspešnost globokega zamrzovanja merjaščevega semena : magistrsko delo = Effects of holding time and packaging on the quality of frozen-thawed boar semen. Ljubljana, 2003.

 

L   ( na vrh ↑ )

 

LAVRENČIČ, Anton. Uspešnost fiksacije kolenskega sklepa s prestavitvijo prirastšča m. popliteusa pri psih s pretrganimi križnimi kolenskimi vezmi : magistrsko delo. Ljubljana, 2001.

 

LAVRENČIČ, Eva. Ličinke Trichinella spiralis in Trichinella pseudospiralis : magistrsko delo. Ljubljana, 1988.

 

LAVRIČ-LEGAN, Judita. Vakcinacija proti enzootski pnevmoniji prašičev : magistrsko delo. Ljubljana, 2001.

 

LAZAR, Peter. Krvne skupine : magistrsko delo. Ljubljana, 1974. 

 

LEBAN, Miroslav. Ugotavljanje penicilinaze pri živalskih sevih Staphylococcusa aureusa : magistrsko delo. Ljubljana, 1988.

 

LESKOVEC, Franc. Aktivnost ekstrakta pegastega badlja (silimarina ) na jetrne celice ob zastrupitvi s tetraklormetanom (CCI4 ) : magistrsko delo. Ljubljana 1996.

 

LEŠNIK, Vida. Razširjenost spor Nosema apis v čebeljih družinah (Apis mellifera ) ter medsebojni vpliv matice in delavk na razvoj nosemavosti : magistrsko delo = The spread of Nosema apis spores in honeybee colonies (Apis mellifera ) and the influence of the queen and worker bees on the development of nosema disease. Ljubljana, 2002.

 

LEVSTEK, Peter. Proučevanje kriterijev za oceno ustreznosti industrijsko pripravljene hrane za službene pse: magistrsko delo. Ljubljana, 2001.

 

LIKAR, Kristina. Mikrobiološka ocena slaščic s kremo v prometu : magistrsko delo, (Magistrska dela ). Ljubljana, 1990.

 

LIKOSAR, Dušan. Motnje nutricijske etiologije pri molznicah v poporodnem obdobju na usmerjenih kmetijah v občini Kranj : magistrsko delo. Ljubljana, 1989.

 

LINDTNER-KNIFIC, Renata. Proučevanje uporabnosti kokošjih embriov za gojitev leptospir : magistrsko delo. Ljubljana,  1988.

 

LIPUŠČEK, Miha. Ocena genetskih parametrov za trajanje brejosti in porodno težo telet = Estimation of genetics parameters for parameters for pregnancy duration and calf's birthweight : magistrsko delo : master of science thesis. Ljubljana, 1983.

 

LIPUŽIČ, Evgen. Proučevanje vimenskih vnetij pri kravah v hlevski reji in na planinski paši na tolminskem : magistrsko delo = A study of mastitis in stable-breeding cows and cows on the pasture in the area of Tolmin. Ljubljana, 1994.

 

LOGAR, Barbara. Rezidua polikloriranih bifenilov v živilih živalskega izvora na območju Slovenije : magistrsko delo. Ljubljana, 1993.

 

LORGER, Jože. Kraniometrijske raziskave pri domačem in divjem prašiču : magistrsko delo. Ljubljana, 1976.

 

LOVŠE, Mitja. Vpliv proizvodnje mleka in drugih dejavnikov na plodnost krav na usmerjenih kmetijah : magistrsko delo. Ljubljana, 1990.

 

LOVŠIN, Ester. Anatomski parametri rasti lipicanskih žrebet : magistrsko delo. Ljubljana, 2000.

 

LUGARIČ, Jožef. Mastitis pri kravah, ki ga povzročajo kvasovke : primerjava rezultatov preiskav mleka in parenhima vimena : magistrsko delo = Yeast mastitis in cows : a comparison of the results of milk and udder tissue examinations. Ljubljana, 2002.

 

LUKANC, Barbara. Ugotavljanje prepustnosti črevesne sluznice z laktuloza-manitol testom po hemoragičnem šoku pri psih : magistrsko delo = Assessment of intestinal mucosa permeability with lactulose-mannitol test after haemorrhagic shock in dogs. Ljubljana, 2003.

 

LUKMAN, Katarina. Epizootiološka in histološka študija resorptivne poškodbe zobnega vratu pri mački : magistrsko delo. Ljubljana, 1995.

 

LUŠICKY, Marija. Problematika zdravstvene neoporečnosti in kakovosti živil rastlinskega izvora ter kriteriji presoje v izrednih razmerah :

magistrsko delo. Ljubljana; Maribor, 1991.

 

LUŠTEK, Matej. Možnosti zdravljenja aeromonasnih infekcij potočnih zlatovčic (Salvelinus fontinalis ) s florfenikolom in oksitetraciklinom :

magistrsko delo. Ljubljana, 2001.

 

M   ( na vrh ↑ )

 

MAJDIČ, Gregor. Odkrivanje enoverižnih konformacijskih polimorfizmov v genu za 17 alfa hidroksilazo : magistrsko delo. Ljubljana, 1994. 

 

MALI, Marko. Poskus vrednotenja vpliva bakterije Campylobacter Sp. na potek gastroenteritisa pri psih = Evaluation of influence of bacteria Campylobacter Sp. on the outcome of gastroenteritis in dogs : magistrsko delo. Ljubljana, 1991.

 

MARINŠEK, Janez. Ugotavljanje selektivnosti gojišč, ki se uporabljajo za izolacijo in štetje E. coli : magistrska diplomska naloga. Ljubljana, 1972.

 

MARTINJAK, Miljenko. Imunološka preventiva kolibaciloze sesnih pujskov : magistrsko delo. Ljubljana, 1987.

 

MATAVŽ, Lidija. Ugotavljanje zaostankov oksitetraciklinov v medu pri različnih načinih dajanja zdravila v panj : magistrsko delo. Ljubljana, 2008.

 

MAVSAR, Nives. Vpliv tehnologij na poškodbe, plodnost in proizvodnjo krav molznic = Influence of different technologies on lesions, fertility and production of dairy cows : magistrsko delo. Ljubljana, 1995. 

 

MAZEJ, Ivan. Uvajanje osemenjevanja svinj v kmečki reji v Slovenskem Posotlju : magistrsko delo. Ljubljana, 1974.

 

MERMAL, Jože. Prispevek k poznavanju verminoznega gastritisa pri prašičih v gornji Savinjski dolini : magistrsko delo. Ljubljana, 1974.

 

MESARIČ, Matjaž. Aktivnost pepsinogena pri kravah s spremembami sluznice siriščnika : magistrsko delo. Ljubljana, 2000.

 

MIĆUNOVIĆ, Jasna. Serumske beljakovinske frakcije pri teletih pred zaužitjem kolostruma in po njem : magistrsko delo. Ljubljana, 1995.

 

MIHELČIČ, Darja. Znotrajcelični inhibitorji cisteinskih proteaz dermatofita Microsporum canis : magistrsko delo. Ljubljana, 2003.

 

MIJOVIČ, Aljoša. Vnos, širjenje, diagnostika in zatiranje enzootske goveje levkoze v čredah krav molznic kmetijske zadruge Postojna :

magistrsko delo. Ljubljana, 1988.

 

MIKELN, Miroslav. Zajedavska favna pujskov spodnjega posavja in epizootiološke značilnosti bolezni ki jih ti zajedavci povzročajo :

magistrsko delo. Ljubljana, 1978.

 

MILIĆEVIĆ, Zorka T.. Tireoideja i tireotropne ćelije hipofize pacova posle supresije i stimulcije tireoideje : magistrska teza. Ljubljana, 1989.

 

MIRT, Darja. Vzroki za izločitev pitancev iz reje na veliki farmi prašičev in veterinarsko-sanitarna ocena mesa teh živali : magistrsko delo. Ljubljana, 1992.

 

MLINARIČ, Darja. Preprečevanje kontaminacije perutninskega mesa s Salmonello spp. s kontrolo kritičnih kontrolnih točk na farmah : magistrsko delo = [The prevention of salmonella contamination in poultry meat by the supervision of critical control points at broiler chicken farms]. Ljubljana, 2002.

 

MODIC, Tomaž. Določanje števila eritrocitov in levkocitov ter koncentracije hemoglobina pri domačih živalih z elektronsko napravo  lericont II : magistrsko delo. Ljubljana, 1995.

 

MORI, Ines. Salmonele pri piščancih v kooperacijski reji : magistrsko delo. Ljubljana, 1989.

 

MRKUN, Janko. Kapacitacija bikovega semena in vitro = Capacitation of bulls sperm in vitro : magistrsko delo. Ljubljana, 1991.

 

MRZEL, Ivan. Prispevek k poznavanju razširjenosti infekcioznega bronhitisa na perutninskih na obratih v SR Sloveniji : magistrsko delo. Zagreb, 1967.

 

MULEC, Janez. Vpliv okolja, prehrane in oskrbe na zdravstveno stanje, proizvodnjo in reprodukcijo ter na morfološko in biokemično sliko krvi pri kravah na posestvu Hrašče : magistrsko delo. Ljubljana, 1975.

 

N   ( na vrh ↑ )

 

NEKREP, Franc Viktor. Diagnostični problemi listerioze : magistrsko diplomsko delo. Ljubljana, 1971.

 

NEMEC, Marija. Primerjava količine ketonov v krvi, urinu in mleku pri kravah s ketozo po metodi O'Moora in fotometrično metodo : magistrsko delo. Ljubljana, 1989.

 

NEUDAUER KRANJC, Alenka. Vpliv serološko pozitivnih reaktorjev na virusno vnetje želodca in črevesja v reji, na parametre prireje prašičev : magistrsko delo. Ptuj, 2002.

 

NOVAK, Dušan. Salmonele v mesu in organih klavnih prašičev : magistrsko delo. Ljubljana, 1970.

 

NOVAK, Zlatko. Prispevek k etiologiji deficitarnih pojavov pri molznicah na področju Ivančne Gorice : magistrsko delo. Ljubljana, 1979. 

 

NOVINEC, Mirjana. Problematika zdravstvene neoporečnosti in kakovosti rib in ribjih izdelkov: specialistično diplomsko delo. Ljubljana ,1988.

 

NUSKERN, Miroslav. Kompleks intestinalne adenomatoze na prašičerejski farmi s 5000 plemenicami : magistrsko delo. Ljubljana, 1988. 

 

O   ( na vrh ↑ )

 

OBAL, Robert. Mikroflora morske vode in školjk v gojiščih piranskega zaliva : magistrsko delo. Ljubljana, 1986. 

 

OBID, Leopold. Problematika zdravstvene neoporečnosti in kakovosti naših trajnih klobas in suhomesnih izdelkov : magistrsko delo. Ljubljana, 1994.

 

OCEPEK, Matjaž. Mikobakterije v močnih krmilih in krmnih sestavinah v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana, 1992.

 

OGRIN, Angela. Voda in mast kot elementa kakovosti poltrajnih klobas : magistrsko delo. Ljubljana, 1979.

 

OMEJEC, Silva. Proučevanje lastnosti in razširjenosti tipov Clostridium perfringens na prašičerejski farmi : magistrsko delo. Ljubljana, 1994.

 

ORNIK, Dragica. Primerjalna študija evropske in slovenske zakonodaje s področja nadzora prometa zdravil za uporabo v veterinarski medicini : magistrsko delo = Comparative study of European union and Slovenian legislation the supervision of the trade of medicines for use in veterinary medicine. Ljubljana, 1995.

 

OSRAJNIK, Edvard. Svinec in kadmij v mesu in organih divjadi na območju Koroške : magistrsko delo. Ljubljana; Radlje ob Dravi, 1990.

 

OŽURA, Vlado. Zdravstveno varstvo, prehrana in proizvodnja pri molznicah na področju Rogaške Slatine : magistrsko delo. Ljubljana, 1981.

 

P   ( na vrh ↑ )

 

PALLER, Tomislav. Patomorfološke raziskave organov diaroičnih telet v neonatalnem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana, 1999.

 

PARADIŽNIK, Vesna. Endoparaziti psa in mačke iz urbanega okolja : magistrsko delo. Ljubljana, 1984.

 

PAVLICA, Tatjana. Kontaminacija mesa in organov perutnine ter delovnih površin z bakterijama Campylobacter jejuni in Campylobacter coli : specialistično delo = Contamination of meat and organs of poultry as well as working surfaces, with bacteria Campylobacter jejuni and Campylobacter coli. Ljubljana, 1995. 

 

PAVLICA, Zlatko. Zdravljenje obstruktivne uretralne urolitiaze s parcialno ostektomijo Os Priapi-naše ugotovitve in izkušnje : magistrsko

delo. Ljubljana, 1985.

 

PEČAR, Jani. Hemodinamski odziv na perihepatično tamponado in prekinitev dotoka krvi v jetra pri psih : magistrsko delo. Ljubljana, 2000.

 

PELC, Lojze. Prispevek k spoznavanju subklinične patologije in njenih posledic pri kravah na območju Kamnika : magistrsko delo. Ljubljana, 1987.

 

PELC, Rok. Razvoj kolčne displazije pri službenih policijskih psih : magistrsko delo = Develpoment of hip dysplasia in police working dogs. Ljubljana, 2003.

 

PEN, Gregor. Leptospiroza v občini Slovenska Bistrica : magistrsko delo. Ljubljana, 1997.

 

PENGOV, Andrej. Vpliv molzišča, molznega stroja in molznih navad na pogostost vimenskih okužb = Zum Einfluss von Melkverfahren auf die Mastitissituation und die Keimzahl : magistrsko delo. Ljubljana, 1992. 

 

PERNEK, Dušan. Vzroki izpada plemenskih svinj na farmi Draženci : magistrsko delo. Ljubljana, 1992.

 

PESTEVŠEK, Uroš. Serumske beljakovinske frakcije pri molznicah med gravidnostjo in puerperijem : magistrsko delo. Ljubljana, 1979.

 

PETERLIN, Jernej. Intenziviranje mlečne proizvodnje na Kozjanskem z vidika zdravja in prehrane molznic : magistrsko delo. Ljubljana, 1976.

 

PETERLIN, Jernej. Prispevek k etiologiji nekaterih deficitarnih bolezni pri molznicah na področju občine Šmarje pri Jelšah : specialistično

diplomsko delo. Ljubljana, 1972.

 

PETROVIČ, Danijel. Stereološka analiza tkivnih bazofilcev pri aktivnem miokarditisu človeka : magistrsko delo. Ljubljana, 1993.

 

PEVEC, Joško. Virusne pljučnice pri mladem pitanem govedu na Ptujsko-dravskem polju : magistrsko delo. Ljubljana, 1993.

 

PINTAR, Vinko. Ocena dveh vakcin proti atrofičnemu rinitisu prašičev na osnovi brahignatije superior : magistrsko delo. Ljubljana, 1983.

 

PINTARIČ, Štefan. Vplivi bioencimskega in mineralnega dodatka v nastil na kakovost zraka in nastila v hlevih ter proizvodne rezultate pri zreji puranov : magistrsko delo. Ljubljana, 1999.

 

PIPAN, Vinko. Pomen aktivnega spremljanja reprodukcijskih parametrov = The importance of active monitoring of reproduction parameters : magistrsko delo. Ljubljana, 1991.

 

PIPP, Andrej. Proučevanje kliničnih mastitisov pri kravah zasebnih rejcev na območju občine Škofja Loka = Surgical treatment of pelvic

fractures in the dog : magistrsko delo. Ljubljana, 1990.

 

PIPP, Jure. Model selektivne stimulacije kolčnega sklepa pri psu : magistrsko delo. Ljubljana, 1999.

 

PIRJEVEC, Jasna. Prispevek k poznavanju diagnostike listerioze ovac v SR Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana, 1987.

 

PISLAK, Metka. Primerjava učinkovitosti različnih seroloških metod za ugotavljanje paratuberkuloze pri drobnici = Evaluation of the effectiveness of different serological methods for the diagnosis of paratuberculosis in small ruminants : magistrsko delo. Ljubljana, 1997.

 

PIŠOT, Janez. Zmanjševanje populacije mestnega goloba z uporabo progesterona : magistrsko delo = [The reduction in population of the city pigeon with the use of progesteron]. Ljubljana, 2002.

 

PITAMIC, Samo. Vpliv dodajanja kulture kvasovk v krmo na proizvodnjo in pojav presnovnih bolezni molznic v poporodnem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana, 1993.

 

PLANINC, Ivo. Ocena diagnostičnih metod in zatiranje parazita Varroa destructor v čebelji družini : magistrsko delo = Evaluation of diagnostic methods and control of the Varroa destructor parasite in honeybee colonies. Ljubljana, 2002.

 

PLESTENJAK BAHAR, Marija. Proučevanje ovicidne in larvicidne aktivnosti nekaterih anthelmintikov pri endohelmintih drobnice : magistrsko delo. Ljubljana, 1988.

 

PLEVČAK, Jože. Analiza škod pri zavarovani govedi v Bohinju in pomen dispanzerizacije v preventivi zdravstvenih motenj : magistrsko delo. Ljubljana, 1977.

 

PLEVNIK, Alja. Uporaba antihistaminika feksofenadina pri zdravljenju atopičnega dermatitisa in spremljanje njegovega vpliva na delovanje srca pri psih : magistrsko delo. Ljubljana, 2008.

 

PODGORNIK, Dagmar. Vrednotenje uporabe linearnih anestezijskih dihalnih sistemov pri psih = [Evaluation of linear anaesthetic breathing systems in dogs] : magistrsko delo. Ljubljana, 1996.

 

PODHOSTNIK, Zlatka. Elementi v sledovih v slovenskih sladkovodnih ribah : magistrsko delo = Trace elements in Slovenian freshwater fish. Ljubljana, 2003.

 

PODPEČAN, Branko. Izvor kontaminacije mletega mesa za proizvodnjo mesnih izdelkov z bakterijo Staphylococcus aureus : magistrsko delo. Ljubljana, 2005.

 

PODPEČAN, Ožbalt. Proučevanje in primerjava poporodnega obdobja pri prvesnicah in kravah v tretji laktaciji : magistrsko delo. Ljubljana, 2005.

 

POGAČNIK, Azra. Histometrična analiza funkcionalne zgradbe moda : magistrsko delo. Ljubljana, 1979.

 

POGAČNIK, Milan. Prispevek k diferencialni patohistološki diagnostiki limfoidne levkoze in Marekove bolezni pri piščancih : magistrsko delo. Ljubljana, 1978. 

 

POLAJNAR, Anita. Primerjava indukcije s ketaminom ali propofolom pri halotanski anesteziji mačk po premedikacij z medetominom : magistrsko delo. Ljubljana, 1994.

 

POLLAK, Pavel. Kriteriji za presojo uporabnosti, zdravstvene neoporečnosti in kakovosti mesa in organov prašičev in kopitarjev ter suhomesnatih in konservnih izdelkov in možnosti za usposabljanje - v izrednih razmerah : magistrsko delo. Ljubljana, 1988.

 

POSEDI, Janez. Uporabnost polimerazne verižne reakcije (PCR ) za dokazovanje Mycobacterium avium v kužnini : magistrsko delo. Ljubljana, 2000.

 

PRINCES, Ivan. Coombsov test v diagnostiki bruceloze pri ovcah : magistrsko delo. Ljubljana, 1986.

 

PRISTOV, Vinko. Primerjava postopkov za spremljanje spolnega ciklusa pri govedu : magistrsko delo. Ljubljana, 1993.

 

PUŠKAŠ, Terezija. Občutljivost stafilokokov, povzročiteljev mastitisa pri kravah v Pomurju, za penicilin : magistrsko delo. Ljubljana, 1992.

 

R   ( na vrh ↑ )

 

RAKULJIČ-ZELOV, Simon. Travmatske indigestije in z njimi povezane bolezni pri govedu : magistrsko delo. Ljubljana, 2000.

 

RESNIK, Anton. Prispevek k poznavanju dinamike trihostrongilidoze prežvekovalcev v Gornji Savinjski dolini: magistrsko delo. Ljubljana, 1976.

 

RESNIK, Tone. Želodčno-črevesni zajedalci prežvekovalcev v ekoloških razmerah Gornje savinjske doline : specialistično diplomsko delo. Ljubljana, 1971.

 

REŠEK, Dušan. Medikamentozna metafilaksa prašičje strongiloidoze : magistrsko delo. Ljubljana, 1980.

 

ROJC, Peter. Goveja vranica in pogoji njene bakteriološke neoporečnosti : magistrsko delo. Ljubljana, 1979. 4

 

ROTAR, Iva. Vpliv dodatka mlečnokislinskih bakterij v krmi na prirast in izkoriščanje krme zgodaj odstavljenih pujskov : magistrsko delo.

Ljubljana, 1978.

 

RUPNIK, Dominik. Zdravstvena problematika pri govedu na planinskih pašnikih v občini Jesenice : magistrsko delo. Ljubljana, 1989.

 

RUPNIK, Saša. Problematika nitritov, polifosfatov in maščobe v naših obarjenih in poltrajnih klobasah: magistrsko delo. Ljubljana, 1994. 

 

RUS, Janez. Rezultati kliničnih in laboratorijskih preiskav žrebet hladnokrvnega pasemskega tipa v zgodnjem poporodnem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana, 1991.

 

RUS, Jože. Kravje vime kot živilo in pogoji glede bakteriološke neoporečnosti : magistrsko delo. Ljubljana, 1985.

 

RUS-KERSNIK, Jasmina. Problematika zdravstvene neoporečnosti in kakovosti našega surovega mleka : magistrsko delo. Ljubljana, 1992.

 

S   ( na vrh ↑ )

 

SAJOVIC, Borut. Proučevanje vplivov na plodnost molznic na usmerjenih kmetijah v občini Kranj in Tržič : magistrsko delo. Ljubljana, 1992.

 

SALAMON, Simona. Kontminacija krme z mikotoksini in T-2 toksikoza pri prašičih : magistrsko delo. Ljubljana, 1994.

 

SEKAVČNIK-VUKOVIĆ, Vlasta. Klorirani ogljikovodiki v mesu govedi in prašičev na področju Slovenije : magistrsko delo. Ljubljana, 1992.

 

SELIŠKAR, Alenka. Primerjava in vrednotenje popolne intravenske anestezije s ketaminom in propofolom pri psih : magistrsko delo. Ljubljana, 1997.

 

SENEKOVIČ, Metka. Vpliv natrijevega nitrita na vsebnost bakterij v nadevu za različne mesne izdelke : magistrsko delo. Ljubljana, 2007.

 

SENIČAR, Marija. Ocena epizootiološkega stanja virusne hemoragične septikemije (VHS ) in infekciozne hematopoetske nekroze (IHN ) pri postrveh v Sloveniji : magistrsko delo = Assessment of the epizootic situation of viral haemorrhagic septicaemia (VHS ) and infectious haematopoietic necrosis (IHN ) in Slovenia. Ljubljana, 2002.

 

SIMEUNOVIČ, Boško, BAVDEK, Srdan V.. Zgradba moda poljskega zajca (Lepus europaeus ) v obdobju letnega nazadovanja in napredovanja spermatogeneze : magistrsko delo. Ljubljana, 1996.

 

SIMONČIČ, Marko. Zoohigiena kmečkih hlevov v okolici Maribora : magistrsko delo. Ljubljana, 1984.

 

SITAR, Rosvita. Ugotavljanje bakterijskih okužb pri brancinih (Dicentrarchus labrax ) iz polintenzivne vzreje v slovenskem morju :  magistrsko delo = [Diagnosis of bacterial infections in the sea bass (Dicentrarchus labrax ) from semi-intensive cultivation in the Slovenian sea]. Ljubljana, 2002.

 

SKALE, Ivan. Nekateri pokazalci reprodukcije pri govedi v občini Slovenska Bistrica : magistrsko delo. Ljubljana, 1977.

 

SLAVIČ, Janko. Zdravstvena problematika pri vzreji mladih pitovnih prašičev v kooperaciji OZD Ljutomerčan s kmeti na področju občine Ljutomer : magistrsko delo. Ljubljana, 1982.

 

SLUGA, Srečko. Goveja jetra in pogoji glede bakteriološke neoporečnosti : magistrsko delo. Ljubljana, 1979.

 

SMONKER-KUMPREJ, Nada. Svinec in kadmij v mesu in organih ter jajcih kokoši na področju Koroške : magistrsko delo. Ljubljana, 1988.

 

SMREKAR, Drago. Dinamika izločanja nekaterih antibiotikov pri molznicah po parenteralni in intrauterini aplikaciji : magistrsko delo.

Ljubljana, 1975.

 

SNOJ, Tomaž. Vsebnost progesterona in kortizola v krvi in telesnih izločkih svinj : magistrsko delo. Ljubljana, 1995.

 

SORŠAK, Bernard. Učinek vitamina D3 in anionskih soli na pojavljanje poporodne hipokalcemije pri kravah molznicah : magistrsko delo. Ljubljana, 2006.

 

STAMBOLIJA, Dušan. Uporaba Conway testa za določanje stopnje svežine mesa piščancev : magistrsko delo. Ljubljana, 1970.

 

STARIČ, Jože. Biokemijski kazalci metabolizma kosti v krvnem serumu krav molznic : magistrsko delo. Ljubljana, 2006.

 

STARIHA-PIPAN, Sabina. Možnosti globokega zamrzovanja pasjega semena : magistrsko delo = Some possibilities of deep-freezing dog semen. Ljubljana, 1991.

 

STERGAR, Rudi. Preprečevanje razvoja plesni na hitro fermentiranih klobasah : magistrsko delo. Ljubljana, 1975.

 

STOPAR, Andreja. Indukcija estrusa pri domačih kunčicah : magistrsko delo. Ljubljana, 1990.

 

STRAJN, Breda. Protitelesa proti Mycoplasmi hyopneumoniae pri plemenskih svinjah na velikih farmah v Sloveniji : magistrsko delo.

Ljubljana, 2001.

 

STRMŠNIK, Lucija. Proučevanje pojatvenega ciklusa in zgodnjega razvoja zarodka pri ovci s transrektalno ultrasonografijo : magistrsko delo. Ljubljana, 2000.

 

STVARNIK, Mateja. Specifičnosti mikročipiranja pri grški in mavrski kornjači : magistrska naloga. Ljubljana, 2011.

 

SVETLIN, Anton. Nutricijski dejavniki v etiologiji zdravstvenih motenj pri perutnini : magistrsko delo. Ljubljana, 1985.

 

Š   ( na vrh ↑ )

 

ŠČUKA, Leon. Metaanaliza kliničnih poskusov uporabe salinomicina kot pospeševalca rasti pri prašičih = The meta-analysis of clinical experiments of the use of salinomycin as a growth promotor in pigs : magistrsko delo. Ljubljana, 1995.

 

ŠČUKA, Rogerij. Lastnosti sevov stafilokokov živalskega vira : specialistično diplomsko delo. Ljubljana, 1976.

 

ŠEGULA, Blaž. Sezonski vpliv na plodnost svinj na farmi Krško = seasonal effect on fertility of sows on the farm Krško : magistrsko delo. Ljubljana, 1996.

 

ŠENVETER, Marjan. Mikrobiološka kvaliteta nepasteriziranega piva : magistrsko delo. Ljubljana, 1967.

 

ŠERBEC, Janko. Patološko anatomski izvidi konfiskatov zaklane perutnine v perutninski klavnici v Zalogu : magistrsko delo. Ljubljana, 1975.

 

ŠERC, Pavel. Leptospiroza pri domačih živalih v občini Ljutomer v razdobju 1977-1984 : magistrsko delo. Ljubljana, 1986.

 

ŠIMUNDIĆ, Borislav. Kardiopatije in miopatije pri teletih na območju občine Murska Sobota : magistrsko delo. Ljubljana, 1989.

 

ŠIŠKO, Slavko. Imuni status domačih kuncev (Oryctolagus cuniculus ) po vakcinaciji proti hemoragični bolezni : magistrsko delo = The immune status in rabbits (Oryctolagus cuniculus ) upon vaccination against viral heaemorrhagic disease : MSc thesis. Ljubljana, 2002.

 

ŠKETA, Janez. Cistična degeneracija foliklov na jajčnikih pri kravah : razširjenost in zdravljenje na posestvih Hmezada Žalec : magistrsko delo. Ljubljana, 1978.

 

ŠKRILEC, Bojan Branko. Vpliv fungicida tetramethylthiuram disulfida v hrani na nesnost in valilnost pri matičnih jatah kokoši težkih hibridov : magistrsko delo. Ljubljana, 1989. 

 

ŠPLAJT, Anita. Vpliv nitrilov iz ogrščičnih tropin na zdravstveno stanje in proizvodnjo pri perutnini : magistrsko delo. Ljubljana, 1997.

 

ŠPRUK, Rok. Določanje specifičnih serumskih protiteles po cepljenju proti steklini pri psih in govedu : magistrsko delo. Ljubljana, 2006.

 

ŠTABUC-STARČEVIĆ, Dominika. Zdravstveno stanje plemenskih prašičev v specializiranih rejah : magistrsko delo. Ljubljana, 1996.

 

ŠTEFANČIČ, Ivan. Strongilidoza konj v kobilarni Lipica : magistrsko delo. Ljubljana, 1988.

 

ŠTELCER, Rudolf. Razširjenost pljučnice pri teletih v kooperacijski reji na območju Gornje Radgone in možnosti njene preventive :magistrsko delo. Ljubljana, 1991.

 

ŠTERN, Artur. Tipi serumskih transferinov v povezavi s plodnostjo lipicancev : magistrsko delo = Serotransferrin types in relation to fertility of lipizzaners. Ljubljana, 1991.

 

ŠTRANCAR, Marjeta. Molekularna diagnostika aktualnih virusnih obolenj pri salmonidnih vrstah rib : magistrsko delo. Ljubljana, 2000.

 

ŠTRBENC, Malan. Imunohistokemična ocena spermatogeneze pri poljskem zajcu (Lepus europaeus ) : magistrsko delo. Ljubljana, 2001.

 

ŠTUKELJ, Marina. Primerjava konstitucijskih značilnosti in patomorfoloških sprememb stopala pri divjih in domačih prašičih : magistrsko delo = A comparison of constitutional features and pathomorphological changes of the foot in wild boar and domestic swine. Ljubljana, 2002.

 

ŠUŠTARŠIČ, Leo. Prispevek k etiologiji nekaterih patoloških pojavov pri govedi na področju Polhograjskih Dolomitov : specialistično delo.

Ljubljana, 1971.

 

ŠUŠTARŠIČ, Leo. Razširjenost kronične hlevske krvomočnosti (Haematuria vesicalis chronica bovis ) na področju Polhograjskih Dolomitov : magistrsko delo. Ljubljana, 1974.

 

ŠVARA, Tanja. Vloga katepsina B pri nastanku in razvoju akutnih in kroničnih bolezni ledvic : magistrsko delo = Role of cathepsin B in the occurence and development of acute and chronic kidney disease. Ljubljana, 2002.

 

T   ( na vrh ↑ )

 

TACER, Marjan. Patomorfološke spremembe in morfometrijske značilnosti zadnjih nog v povezavi s klavnimi lastnostmi pri prašičih : magistrsko delo. Ljubljana, 1995.

 

TIŠLER, Peter. Higienska kvaliteta pitne vode in higiensko-tehnično stanje objektov za preskrbovanje s pitno vodo v severozahodni Gorenjski : magistrsko delo. Ljubljana, 1967.

 

TOMAŠIČ, Armin. Vpliv meteoroloških činiteljev na izid reduktaznega preizkusa mleka : magistrsko delo. Ljubljana, 1977.

 

TOMAŽIČ, Katarina. Prispevek k poznavanju patologije hemoragične bolezni pri domačih kuncih : magistrsko delo. Ljubljana, 1992.

 

TOMŠE, Anton. Obligatni in fakultativni zastrupljevalci v mesu in organih telet zaklanih v sili : magistrsko diplomsko delo. Ljubljana, 1966.

 

TOMŠIČ, Edi. Rezidua svinca, kadmija in arzena v organih srnjadi, jelenjadi in divjih prašičev na širšem območju občine Ilirska Bistrica :

magistrsko delo. Ljubljana, 1986.

 

TOMŠIČ, Rado. Persistenca salmonel v krmilih : magistrsko delo. Ljubljana, 1976.

 

TOPLAK, Ivan. Genetska heterogenost virusnih sevov bovine virusne diareje (BVD ), izoliranih v Sloveniji : magistrsko delo = Genetic

heterogeneity of bovine viral diarrhoea virus (BVDV ) strains isolated in Slovenia. Ljubljana, 2002.

 

TOPLAK, Metka. Histološke spremembe obzobnega tkiva po zdravljenju eksperimentalno povzročenega parodontitisa pri psih : magistrsko delo = [Histological changes of the periodontal tissue after the treatment of experimentally induced periodontitis in dogs]. Ljubljana, 2002. 

 

TOZON, Nataša. Doba preživetja mačk, serološko pozitivnih na virus mačje levkoze in virusne imunosupresije = Survival period of cats

serologically positive for the leukosis and viral immunosupression viruses : magistrsko delo. Ljubljana, 1995.

 

TROJNER, Zvonko. Preprečevanje anemije pri sesnih pujskih na zasebnih prašičerejskih obratih: magistrsko delo. Ljubljana, 1991.

 

TRONTELJ, Jože. Pozno napihovanje poltrdih sirov-vzroki in preprečevanje : magistrsko delo. Ljubljana, 1980.

 

TRSTENJAK, Izidor. Vrednotenje kliničnih znakov atopije pri psih z intrakutanimi alergijskimi testi : magistrsko delo. Ljubljana, 1993. 

 

TUŠAK, Mojca. Barve dlake in znamenja pri konju : magistrsko delo. Ljubljana, 2002.

 

U   ( na vrh ↑ )

 

UJČIČ, Igor. Uspešnost ugotavljanja tkiv živalskega izvora v krmi z uradno EU metodo : magistrsko delo. Ljubljana 2008.

 

UMEK, Ciril. Pregled konfiskatov in presoja sprememb parazitološke etiologije pri prašičih iz industrijske klavnice mesnine Celje : magistrsko delo. Ljubljana, 1970.

 

URAN, Vinko. Teža srca pri zrelih klavnih prašičih in pri mladičih, ki so bili izločeni, preden so dosegli klavno težo : magistrsko delo.

Ljubljana, 1974.

 

URBANČIČ, Aleš. Etiološki dejavniki ascitesa pri brojlerskih piščancih : magistrsko delo = Etiological factors of ascites in broiler chickens : master's thesis. Ljubljana, 1992.

 

URBANIJA, Gorazd. Prevalenca prašičje enzootske ali mikoplazmozne pnevmonije v veliki zaprti prašičji populaciji : magistrsko delo.

Ljubljana, 1981.

 

URŠIČ, Barbara. Ugotavljanje eksperimentalno povzročene hipoksije srčne mišice s pomočjo EKG pri psih v splošni anasteziji : magistrsko delo. Ljubljana, 1993.

 

URŠIČ, Matjaž. Histokemična ocena presnovnih zmožnosti dveh mišic (m. longissimus dorsi in m. biceps femoris ) pri prašičih z divjim oziroma mutiranim rianodinskim receptorskim genom : magistrsko delo. Ljubljana, 1995.

 

V   ( na vrh ↑ )

 

VALENČAK, Zdravko. Dokazovanje virusa klasične prašičje kuge (KPK ) z imunofluorescenco in s poskusom na kuncih : magistrsko delo. Ljubljana, 1982.

 

VALENTINČIČ, Iztok. Endoskopska in histopatološka ocena kroničnih gastritisov pri psih = Endoscopic and histopathologic evaluation of chronic gastritis in dogs. Ljubljana, 1995.

 

VAUDA, Maja. Higienska kvaliteta surovega in pasteriziranega mleka v Sloveniji glede na vsebnost bakterij Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes in skupnega števila mikroorganizmov = The hygienic quality of raw and pasteurised milk in Slovenia with regard to the content of the bacteria Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes and the total count of microorganisms : magistrsko delo. Ljubljana, 2000.

 

VAUDA, Milan. Vakcinalna preventiva parainfluence pri teletih v pitališču Šetarova pri Lenartu v Slovenskih goricah : magistrsko delo.

Ljubljana, 1976.

 

VEDENIK, Dušan. Izgube v brojlerski zreji piščancev v prvem tednu starosti : magistrsko delo. Ljubljana, 1987.

 

VELIMIROVIĆ, Dragutin. Značenje nalaza Cysticercus bovis s. inermi u procjeni higijenske ispravnosti govedeg mesa : magistrsko delo. Zagreb: Veterinarski fakultet, 1992.

 

VENGUŠT, Anton. Estrogena aktivnost različnih količin toksina F-2 pri juvenilnih belih podganah : magistrsko delo. Ljubljan, 1979.

 

VENGUŠT, Gorazd. Pregled obstoječega stanja reje damjekov (Cervus dama dama L. 1758 ) v Sloveniji- problemi in možne rešitve : magistrsko delo. Ljubljana, 1999.

 

VENGUŠT, Mihael. Ocenjevanje vitalnosti odtajanjega bikovega semena "in vitro" : magistrsko delo. Ljubljana, 1980.

 

VERČKOVNIK, Milan. Proučevanje razširjenosti mastitisa in poskus sanacije pri kravah zasebnih rejcev na območju občine Slovenj Gradec : magistrsko delo. Ljubljana, 1985.

 

VERDNIK, Matjaž. Vpliv mikroklime na hematološki profil pri kravah molznicah = Influence of microclimate on hematologic profile of dairy cows : magistrsko delo. Ljubljana, 1993.

 

VERGLES-RATAJ, Aleksandra. Vpliv natrijevega klorida (NaCl ) na ličinke lasnice, Trichinella spiralis (Owen, 1835 ) : magistrsko delo. Ljubljana, 1993.

 

VESEL, Štefan, ZADNIK, Tomaž. Vpliv različnega beljakovinskega in energetskega obroka nanekatere parametre vampovega soka = The effect of different protein and energy intake on some rumen fluid parameters : magistrsko delo. Ljubljana, 1994.

 

VESELKO-VINKO, Tanja. Ugotavljanje kontaminacije površine mesa pri različnih tehnoloških postopkih klanja : magistrsko delo. Ljubljana, 2000.

 

VETERNIK, Darko. Hematološki in biokemični profil pri visokoproizvodnih molznicah na zgodnjepomladanski paši : magistrsko delo =

Hematological and biochemical profile in high-yielding dairy cows on early spring pasture. Ljubljana, 1992.

 

VIDMAR, Magdalena. Proučevanje dinamike razvoja Varroa destructor v čebelji družini (Apis mellifera ) pri začetni invaziji : magistrsko delo = The study of developmental dynamics of Varroa destructor in honey bee (Apis mellifera ) colony at the initial phase of the invasion : MSc thesis. Ljubljana, 2002.

 

VIDMAR, Roman. Prispevek k etiologiji in preventivi deficitarnih bolezni pri kravah v Goriških Brdih : magistrsko delo. Ljubljana, 1979.

 

VINDIŠ ZAVRATNIK, Zdenka. Primerjava biokemijskih analiz govejega seruma, opravljenih na suhem analizatorju VetTest 8008 in na klasičnem analizatorju Cobas Mira : magistrsko delo. Ljubljana, 2002.

 

VIŠNAR, Marko. Proučevanje metod vodenja reprodukcijskih dogajanj v velikih govejih čredah : magistrsko delo. Ljubljana, 1990.

 

VIZJAK, Marko. Vpliv visoke proizvodnje, prehrane in puerperija na reprodukcijske parametre na dveh družbenih mlečnih farmah na Kočevskem : magistrsko delo = The influence of high production, nutrition and puerperium on the reproductionparameters on two socially owned dairy rarms in the Kočevje region. Ljubljana; Kočevje, 1991.

 

VONČINA, Stanko. Laparatomije pri govedu v terenskih pogojih na veterinarski ambulanti Idrija v letih 1975 do 1986 : magistrsko delo.

Ljubljana, 1987.

 

VRECL, Milka. Celična odzivnost nekaterih organov brejih podgan in njihovih plodov na parenteralno tretiranje s polikloriranim bifenilom

(Pyralene-3000 ) v nizkih dozah : magistrsko delo. Ljubljana, 1995.

 

VRŠČAJ ŽUNIČ, Tatjana. In vitro preizkušanje občutljivosti in razvoja sekundarne odpornosti za florfenikol in enrofloksacin pri nekaterih

povzročiteljih okužb pri prašičih in perutnini : magistrsko delo = In vitro detection of antimicrobial susceptibility and acquired resistance development for florfenicol and enrofloxacin in some antibacterial agents isolated from pigs and poultry : MSc Thesis. Ljubljana, 2002.

 

W   ( na vrh ↑ )

 

WEBER, Milan. Preučevanje kokcidioze prašičev iz Savinjske doline : magistrsko delo. Ljubljana, 1974.

 

Z    ( na vrh ↑ )

 

ZABAVNIK PIANO, Jelka. Transfekcija in izraznost novega gena za dopaminski receptor D2 v evkariontskih celicah : magistrsko delo.

Ljubljana, 1990.

 

ZADNIK, Tomaž. Podnevno nihanje nekaterih parametrov krvi pri molznicah v farmski reji : magistrsko delo. Ljubljana, 1985.

 

ZAJC, Janez. Kontaminiranost mesa divjadi s pesticidi iz skupine kloriranih ogljikovodikov nad področju Slovenije : magistrsko delo. Ljubljana, 1991.

 

ZAKRAJŠEK, Božo. Vpliv notranjih zajedalcev na krvno sliko gamsa = The influence of endoparasites in chamois on blood picture : magistrsko delo. Ljubljana, 1994.

 

ZANINOVIĆ, Pavo. Ugotavljanje učinka estrogena in gestagena na rodilih psic z metodo eksfoliativne vaginalne citodiagnostike : magistrsko delo. Ljubljana, 1984.

 

ZDOVC, Bogdan. Ugotavljanje razširjenosti infekcioznega bovinega rinotraheitisa in infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa (IBR/IPV ) na Gorenjskem in možnosti za njegovo preprečevanje in zatiranje : magistrsko delo = Detection of spread of infectious bovine rhinotracheitis and vulvovaginitis (IBR/IPV ) in the Gorenjska region and possibilities for its prevention and eradication. Ljubljana, 2002.

 

ZDOVC, Irena. Vrste stafilokokov na koži psov in njihova občutljivost za antibiotike in kemoterapevtike : magistrsko delo. Ljubljana, 1995.

 

ZEBIČ, Ana. Minerali v komercialno pripravljeni hrani za pse in mačke : [za Walthamovo nagrado]. Ljubljana, 1997.

 

ZEMLJIČ, Borut. Skrita obolenja in deformacije parkljev pri kravah molznicah v kmečki reji na področju občine Ormož : magistrsko delo.

Ljubljana, 1985.

 

ZIDAR, Rinaldo. Posledice operativnega zdravljenja fragmentiranega processusa coronoideusa komolčnice in ugotavljanje dednih nosilcev pasme rotweiler v Sloveniji : magistrsko delo = [The results of the surgical treatment of the fragmented coronoid process of the ulna and assessment of the hereditary factors of the rotweilers in Slovenia : master thesis]. Ljubljana, 2002.

 

ZORKO, Bojan. Analiza parkeljnih obolenj in vloga dezinfekcijskih barier v preventivi bolezni parkljev pri kravah KZ Postojna : magistrsko

delo. Ljubljana, 1985.

 

ZORKO, Olga. Vpliv subkliničnega mastitisa na sestavo mleka : magistrsko delo = Influence of subclinical mastitis on the compositions of milk : master of science thesis. Ljubljana, 1992.

 

ZORMAN-ROJS, Olga. Uvajanje testov inhibicije hemaglutinacije in imunodifuzije v diagnostiko infekcioznega bronhhitisa : magistrsko delo. Ljubljana, 1988.

 

ZRIMŠEK, Petra. Razvoj in uporaba encimskoimunskega testa (ELISA ) za ugotavljanje humoralnega imunskega odziva pri okužbi z dermatofiti : magistrsko delo. Ljubljana, 1998.

 

ZUPANC, Ferdinand. Salmonele v mesu in organih zaklanih brojlerjev : magistrsko diplomsko delo. Ljubljana, 1968.

 

ZVER, Ivan. Patologija reprodukcije pri govedi v občini Lendava : magistrsko delo. Ljubljana, 1986.

 

ZVER, Jasna. Razkuževanje molznih naprav z različnimi razkužili in metodami razkuževanja = The desinfection of milking equipment by different disinfectants and disinfection methods : magistrsko delo. Ljubljana, 1992.

 

Ž   ( na vrh ↑ )

 

ŽAGAR, Martina. Pogostost vimenskih okužb pri drobnici v Sloveniji in ocena diagnostičnih metod glede na mastitis : magistrsko delo. Ljubljana, 2001.

 

ŽIDAN, Dejan. Spremljanje reprodukcije plemenskih svinj za oceno zdravstvenega stanja reje : magistrsko delo. Ljubljana, 1999.

 

ŽITNIK, Jernej. Plodnost pri govejih plemenicah na usmerjenih kmetijah v občini Grosuplje : magistrsko delo. Ljubljana, 1990.

 

ŽIŽEK, Jože. Hematološki in presnovni profil pri kravah molznicah v Brkinih : magistrsko delo. Ljubljana, 1984.

 

ŽNIDERŠIČ, Lea. Epidemiološke, klinične in patomorfološke raziskave tumorjev pri psih = [Epidemiologic, clinical and pathomorphological researches of tumours in dogs] : magistrsko delo. Ljubljana, 1998.

 

ŽVEGLIČ, Elizabeta. Proučevanje različnih diagnostičnih metod za ugotavljanje sprememb v maternici pri kobili: magistrsko delo. Ljubljana, 1995.