Logo-KVF
menu
Key-visual-KVF

Doktorske disertacije - kronološko

 

 

1941    1948    1953    1956    1957    1958    1959    1960    1963    1964    1965    1966    1967    1969    1975    1976    1977    1978    1979    1980    1981    1982    1983    1984    1985    1986    1987    1988    1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2017    2018    2019    2020

 

 

1941   ( na vrh ↑ )

 1. Vatovec Srečko. Intravenozna pielografija kod psa: [disertaciona radnja]. Zagreb, 1941.


1948   ( na vrh ↑ )

 1. Vomer Ivo. Plodnostne motnje pri govedu na Slovenskem: [doktorska disertacija]. Zagreb, 1948.


1953   ( na vrh ↑ )

 1. Valentinčič Stane. Prinos poznavanju pato-histoloških promena u tkivima kopitara eksperimentalno otrovanih iperitom: [disertacijska radnja]. Beograd, 1953.


1956   ( na vrh ↑ )

 1. Šenk Leon. Prilog patohistologiji konja u produkciji ljekovitih seruma : disertacijska radnja. Zagreb, 1956.


1957   ( na vrh ↑ )

 1. Adamič Štefan. Djelovanje gama izomera heksaklorcikloheksana na kokoš i patku: disertacijska radnja. Zagreb, 1957.
 1. Batis Janez. Svojstva sojeva streptokoka zaraznog presušenja vimena izoliranega u nas: disertacijska radnja. Zagreb, 1957.
 1. Rakovec Rajko. Doprinos k poznavanju naseljevanja, ploditve, embrionalnega in postembrionalnega razvoja ter brstenja pri koralnjaku Parazoanthus axinellae Schmidt: doktorska disertacija. Ljubljana, 1957.


1958   ( na vrh ↑ )

 1. Gregorović Vladimir. Uporedna istraživanja o prometu željeza i bakra kod zdravih konja i konja s oboljelom jetrom: disertacijska radnja. Zagreb, 1958.
 1. Snoj Neža. Otpornost spora Nosema apis prema nekim fizikalnim i kemijskim sredstvima: doktorska disertacija. Zagreb, 1958.


1959   ( na vrh ↑ )

 1. Banič Janez. Mikroflora u normalnim i patološki promenjenim konjunktivama konja i psa: [disertacioni rad]. Beograd, 1959.
 1. Senegačnik Jurij. O biokemiji razredčene in konservirane bikove sperme: doktorska disertacija. Ljubljana, 1959.


1960   ( na vrh ↑ )

 1. Brglez Ivanka. Vrijednost Coombsova testa u dijagnostici bruceloze goveda i svinja : disertacijska radnja. Zagreb, 1960.
 1. Brglez Janez. Prilog poznavanju biologije invazionih ličinaka ovčjih parasitskih nematoda kao pomoč koprološkoj diagnostici: disertacijska rasprava. Zagreb, 1960.
 1. Šabec Drago. Untersuchungen über eine Arthrosis des Sprunggenkes beim Schwein : Dissertation. Mariensee, 1960.


1963   ( na vrh ↑ )

 1. Jurkovič Jože. Ljutomerski kasač: prilog poznavanju razvitka i stanja uzgoja: disertacija. Sarajevo, 1963.
 1. Skušek Franc. Neka biokemijska istraživanja u serumu konja oboljelih od infektivne anemije : doktorska disertacija. Zagreb, 1963.
 1. Železnik Zoran. Primjena kulture tkiva u istraživanju virusa Aujeszkyeve bolesti: doktorska disertacija. Zagreb, 1963.


1964   ( na vrh ↑ )

 1. Pardubsky Tine. Temperaturni, kvalitativni in kvantitativni vplivi tekočin na refleks zapiranja želodčnega žleba mlajših telet pri sesanju in pitju: doktorska disertacija. Ljubljana, 1964.


1965   ( na vrh ↑ )

 1. Černe Franc. Prispevek k reprodukciji svinj s posebnim ozirom na umetno osemenjevanje: doktorska disertacija. Ljubljana, 1965.
 1. Janc Miha. Prispevek k poznavanju okuženosti prašičev s salmonelami: disertacija. Ljubljana, 1965.
 1. Jazbec Ivan. Prispevek k etiologiji anemije pri govedu na Ljubljanskem barju: disertacija. Ljubljana,  1965.
 1. Josipović Dragomir. Prilog poznavanja krvnih grupa kod kokošaka: disertacija. Ljubljana, 1965.
 1. Keber Janez. Intenzivnost fruktolize kot merilo za kvantitativno vrednotenje vitalnosti razredčenega bikovega semena: disertacija. Ljubljana, 1965.
 1. Klemenc Nestor. Prispevek k razpoznavi latentne hipovitaminoze A pri prežvekovalcih. Ljubljana, 1965.
 1. Lukanc Aleksander. Utjecaj različitih mikroklimatskih prilika na promet fosfora u serumu (plazmi) teladi u tovu: doktorska disertacija. Zagreb, 1965.
 1. Mehle Janez. Prispevek k poznavanju streptokokov, povzročiteljev mastitisa pri kravah: disertacija. Ljubljana, 1965.
 1. Pediček Adolf. Variacije v sestavi proteinov jajčnega beljaka zdravih in bolnih kokoši: disertacija. Ljubljana, 1965.
 1. Planinc Franc. Mikrobne populacije v nekaterih dehidriranih živilih med uskladiščenjem: disertacija. Ljubljana, 1965.
 1. Simčič Vjekoslav. Vpliv avtonomnega živčevja in hormonov nadobistnice na zalogo vitamina "A" v jetrih in višino njegove koncentracije v krvi psa: disertacija. Ljubljana,  1965.
 1. Špiler Erik. Prilog poznavanju proširenosti leptospiroza u doma ćih životinja u Sloveniji: doktorska disertacija. Zagreb, 1965.


1966   ( na vrh ↑ )

 1. Dolenc Milan. Prispevek k poznavanju biologije, patogenosti in razširjenosti Eimeria (Globidium) leuckarti Reinchenow, 1950: doktorska disertacija. Ljubljana, 1966.
 1. Žust Janko. Untersuchungen über zyklische Veränderungen im Scheiden - pH sowie Konsistenz, Kristallisation und Leitfähigkeit des Bruntschleimes bei Kühen: Inaugural Dissertation. Hannover, 1966.


1967   ( na vrh ↑ )

 1. Bavdek Srdjan. Morfologija i distribucija plazmatskih stanica u svinje: doktorska disertacija. Zagreb, 1967.


1969   ( na vrh ↑ )

 1. Mlinšek Borut. Kritische Betrachtungen zur Bestimmung und Anwendung von Korrekturfaktoren: Abhandlung zur Erlangung der Würde eines Doktors der teshnischen Wissenschaften. Zürich, 1969.


1975   ( na vrh ↑ )

 1. Mrzel Ivan. Istraživanje bolesti nefritis - nefroza peradi u SR Sloveniji: doktorska disertacija. Zagreb, 1975.


1976   ( na vrh ↑ )

 1. Janežič Marija. Encimatska diagnostika nekaterih bolezni pri prašičih: aktivnost GOT, GPT, CPK, GLDH, LDH, ALD in AP v plazmi pri eksperimentalnih nutricijskih, toksičnih ter infekcijskih lezijah mišičja in jetrnega parenhima: doktorska disertacija. Ljubljana, 1976.


1977   ( na vrh ↑ )

 1. Cepuder Bogdan. Dinamika nekaterih parametrov krvi pri kravah med brejostjo in po porodu: doktorska disertacija. Ljubljana, 1977.
 1. Lazar Peter. Frekvence genov za krvne skupine pri jugoslovanskih govejih pasmah: doktorska disertacija. Ljubljana, 1977.


1978   ( na vrh ↑ )

 1. Fuchs Rozalija. Femurschaftfrakturen bei der Katze : Inaugural Dissertation : Behandlung und Ergebnisse in den Jahren 1970-1977. München, 1978.
 1. Marinšek Janez. Modifikacija postopkov za ugotavljanja reziduov antibiotikov v mesu in organih klavnih živali ter v mleku: doktorska disertacija. Ljubljana, 1978.


1979   ( na vrh ↑ )

 1. Kogovšek Jože. Vpliv področnega krvnega obtoka na celjenje zlomljenega radiusa in ulne pri psu: doktorska disertacija. Ljubljana, 1979.


1980   ( na vrh ↑ )

 1. Jurca Jože. Uporabnost metode elektronskega štetja celic v mleku v diagnostiki mastitisa pri kravah: doktorska disertacija. Ljubljana, 1980.


1981   ( na vrh ↑ )

 1. Šuštaršič Leo. Hematološki in biokemični profil pri govedi na območju Polhograjskih Dolomitov: doktorska disertacija. Ljubljana, 1981.


1982   ( na vrh ↑ )

 1. Kešnar Franc. Vpliv nekaterih prehranskih dejavnikov na fagocitozo krvnih fagocitov: doktorska disertacija. Ljubljana, 1982.
 1. Lorger Jože. Krvne žile v moških spolnih žlezah pri gamsu in jelenu: doktorska disertacija. Ljubljana, 1982.


1983   ( na vrh ↑ )

 1. Vengušt Mihael. Untersuchungen zur osmotischen Resistenz von Eberspermien und die Ermittlung eines osmotischen Resistenzwertes zur Beurteilung der Konservierfähigkeit von Ejakulaten: inaugural Dissertation. Hannover, 1983.


1984   ( na vrh ↑ )

 1. Amon Marko. Vpliv zgodnje prve obrejitve na plodnost in življenjsko dobo krav črno-bele pasme: doktorska disertacija. Ljubljana, 1984.
 1. Bidovec Andrej. Preučevanje endohelmintov iz prebavil divjih prežvekovalcev v Sloveniji: doktorska disertacija. Ljubljana, 1984.
 1. Cestnik Vojteh. Aktivnost glutation peroksidaze u peradi tijekom embrionalnog razvoja i neposredno nakon valenja. Zagreb, 1984.
 1. Fritz Oskar. Metabolični profil pri govedi na obalnem območju Slovenije: doktorska disertacija. Ljubljana, 1984.
 1. Kopitar Metod. Preučevanje endohelmintov iz prebavil drobnice v Sloveniji: doktorska disertacija. Ljubljana, 1984.
 1. Pogačnik Milan. Analiza sestave celic v tumorjih pri Marekovi bolezni piščancev različne starosti: doktorska disertacija. Ljubljana, 1984.


1985   ( na vrh ↑ )

 1. Pestevšek Uroš. Prehranski dejavniki v etiologiji prebavnih in presnovnih motenj pri molznicah v poporodnem obdobju: doktorska disertacija. Ljubljana, 1985.
 1. Ščuka Rogerij. Razširjenost Str. agalactiae pri ljudeh na Goriškem: disertacija. Ljubljana, 1985.
 1. Tišler Peter. Presoja metod za mikrobiološko kontrolo površin v živilskih obratih in analiza higiensko bakteriološkega stanja v obratih družbene prehrane, restavracijah in hotelskih kuhinjah: doktorska disertacija. Ljubljana, 1985.
 1. Vengušt Anton. Etiologija mikotoksikoz pri domačih živalih v Sloveniji: doktorska disertacija. Ljubljana, 1985.


1986   ( na vrh ↑ )

 1. Benčina Dušan. Imunofluorescenca v serološki determinaciji aviarnih mikoplazem in odkrivanje patogenih mikoplazem v tkivih : [doktorska] disertacija = Immunofluorescence in the serological determination of avian mycoplasmas and recovering of the pathogenic mycoplasmas in tissues :dissertation. Ljubljana, 1986
 1. Pogačnik Azra. Ultrastruktura Sertolijevih celic pri nekaterih prežvekovalcih : doktorska disertacija. Ljubljana, 1986


1987   ( na vrh ↑ )

 1. Glaser Roman. Hematološki in biokemijski profil pri molznicah na Dravsko-ptujskem polju: [doktorska] disertacija. Ljubljana, 1987.
 1. Grom Jože. Rotavirusi pri prašičih v Sloveniji: disertacija = Rotaviruses in pigs in Slovenia: doctoral thesis. Ljubljana, 1987.
 1. Kosec Marjan. Študij spermatogeneze pri mladih žrebcih. disertacija. Ljubljana, 1987.


1988   ( na vrh ↑ )

 1. Bešvir Jože. Preučevanje endohelmintov iz prebavil govedi v Sloveniji: disertacija. Ljubljana ; Ormož, 1988.
 1. Čretnik Rudi. Intenzifikacija reprodukcije goved v občini Ravne na Koroškem : disertacija. Ljubljana ; Prevalje, 1988.
 1. Mulec Janez. Vpliv rejskih razmer na hematološki in metabolični profil pri molznicah na območju Ilirske Bistrice in Postojne: doktorska disertacija. Ljubljana, 1988.
 1. Šerbec Janko. Problematika zdravstvene neoporečnosti in kakovosti mehanično izkoščenega perutninskega mesa: doktorska disertacija. Ljubljana, 1988.
 1. Zorko Bojan. Rentgenografski prikaz hrbteničnega kanala mačke s pomočjo mielografije in transosalne vertebralne venografije: doktorska disertacija. Ljubljana, 1988.


1990   ( na vrh ↑ )

 1. Fatur Bogomil. Presnovni profil pri kravah s klinično zaznavno in subklinično ketozo: disertacija. Ljubljana, 1990.
 1. Košorok Stane. Proučevanje in zatiranje mikobakterioze prašičev na veliki farmi: disertacija. Ljubljana, 1990.
 1. Zemljič Borut. Zdravljenje in preventiva bolezni parkljev krav molznic v intenzivni mlečni proizvodnji: doktorska disertacija. Ljubljana, 1990.
 1. Zaninović Pavo. Model ugotavljanja in zdravljenja novotvorb mlečne žleze pri psicah: doktorska disertacija. Ljubljana, 1990.


1991   ( na vrh ↑ )

 1. Valenčak Zdravko. Koronavirusne infekcije prašičev na velikih farmah: doktorska disertacija. Ljubljana, 1991.
 1. Vojtic Igor. Intenzivnost rasti in kakovost semena pri mladih bikih svetlolisaste pasme po performance testu: disertacija. Ljubljana, 1991.
 1. Zadnik Tomaž. Vpliv transporta in shranjevanja goveje krvi ter seruma na rezultate hematoloških in biokemijskih parametrov: disertacija = Effect of transport and storage of bovine blood and serum on the results of hematological and biochemical constituents. Ljubljana, 1991.


1992   ( na vrh ↑ )

 1. Bošnakovski Jovan. Dijagnostika, raširenost i suzbijanje enzootske govedje leukoze u Makedoniji: disertacija = Diagnosing, spreading and eradication of enzootic bovine leukosis in Macedonia. Ljubljana, 1992.
 1. Hostnik Peter. Respiratorni sincicialni virus pri govedu: disertacija = Respiratory syncytial virus in cattle. Ljubljana, 1992.
 1. Klinkon-Ogrinec Martina. Rdeča krvna slika pri govedu v Sloveniji glede na pasmo, spol, starost, različna fiziološka obdobja in rejske razmere: disertacija = Red blood picture of cattle in Slovenia with regard to breed, sex, age, physiological state, and rearing conditions. Ljubljana, 1992.
 1. Kobal Silvestra. Toksičnost herbicidov iz skupine derivatov ariloksiocetne kisline za nekatere sesalce: disertacija. Ljubljana, 1992.


1993   ( na vrh ↑ )

 1. Bole-Hribovšek Vojislava. Odpornost proti antibiotikom in kemoterapevtikom pri salmonelah, izoliranih v Sloveniji: doktorska disertacija = Resistance to antibiotics and chemoterapeutics in Salmonellae, isolated in Slovenia. Ljubljana, 1993.
 1. Čadonič-Špelič Vida. Vpliv različnega beljakovinskega obroka na sestavo goveje krvi in mleka: disertacija = The  effect of different protein intake on some blood and milk constituents in dairy cows: dissertation thesis. Ljubljana [i. e. Novo mesto], 1993.
 1. Čop Zlata. Uporabnost mielografije, diskografije in epidurografije pri preiskavi lumbosakralnega dela hrbtenice pri psih: disertacija. Ljubljana, 1993.
 1. Curk Aleš. Uporaba dinamičnega sistema simultanih enačb za modeliranje živalske proizvodnje: disertacija. Ljubljana, 1993.
 1. Dobeic Martin. Uporabnost domačega klinoptilolita v intenzivni proizvodnji brojlerskih piščancev: disertacija = Utility of local clinoptilolite in the intensive broiler chicken reare. Ljubljana, 1993.
 1. Doganoc Darinka Zdenka. Distribucija reziduov svinca, kadmija in cinka v organizmu perutnine in jajcih na področju Slovenije: doktorska disertacija = Lead, cadmium and zinc distribution in selected tissues of poultry and eggs in Slovenia: dissertation thesis. Ljubljana, 1993.
 1. Zorman-Rojs olga. Kvantifikacija postvakcinalne imunosti infekcioznega bronhitisa perutnine: disertacija = Quantification of avian infectious bronchitis postvaccinal immunity. Ljubljana, 1993.


1994   ( na vrh ↑ )

 1. Domanjko Aleksandra. Ehokardiografska študija disfunkcije levega srčnega prekata pri psih: doktorska disertacija = The echocardiographic study of left ventricular dysfunction in dogs: PhD thesis. Ljubljana, 1994.
 1. Fazarinc Gregor. Histokemični profil ventralne nazobčane (M. Serratus ventralis) in najdaljše hrbtne mišice (M. Longissimus dorsi) pri križancih pitovnih prašičev : doktorska disertacija. Ljubljana, 1994.
 1. lindtner Renata. Piščanci v diagnostiki leptospiroze: disertacija = Baby chicks in diagnosis of leptospirosis. Ljubljana, 1994
 1. Pavlica Zlatko. Sodobni postopki rehabilitacije pasjih zob: komparativna študija: disertacija = Modern procedures for dog teeth rehabilitation: comparative study. Ljubljana, 1994.
 1. Pipan Vinko. Informacijski sistem za vodenje reprodukcije in zdravstvenega varstva goved: doktorska disertacija = An information system for the management of reproduction and health care in cattle. Ljubljana, 1994.
 1. Zabavnik Piano Jelka. Molekularne lastnosti hipofiznih receptorjev za tiroliberin in dopamin: doktorska disertacija = Molecular characterisation of pituitary receptors for thyrotropin-releasing hormone and dopamine: dissertation thesis. Ljubljana, 1994.


1995   ( na vrh ↑ )

 1. Butinar Janoš. Pulzna oksimetrija in kapnometrija: uvajanje novih metod monitoriziranja v veterinarsko anestezijo: doktorska disertacija = Pulse oximetry and capnometry: an introduction of new methods of monitoring into veterinary anesthesia. Ljubljana, 1995.
 1. Gregorc Aleš. Histološka in citološka ocena sprememb na srednjem črevesu ličink medonosne čebele (Apis mellifera) po okužbi z bakterijo Bacillus larvae: doktorska disertacija = Histological and cytological evaluation of the changes in the midgut of the honeybee larvae (Apis mellifera) after infection with bacterium Bacillus larvae. Ljubljana, 1995.
 1. Ocepek Matjaž. Antigenska zgradba mikobakterij sklopa M. avium, izoliranih pri domačih živalih v Sloveniji v obdobju 1989-1993: doktorska disertacija = Antigenic structure of M. avium complex, isolated from domestic animals in Slovenia in the period from 1989 to 1993. Ljubljana, 1995.
 1. Pengov Andrej. Determinacija in vloga potencialnih mikrobnih povzročiteljev vimenskih vnetij: doktorska disertacija = Identification of minor pathogens isolated from the bovine mammary gland and their role in the matitis complex: dissertation thesis. Ljubljana, 1995.


1996   ( na vrh ↑ )

 1. Černe Manica. Morfološke, morfometrijske in histokemične raziskave tankega črevesa pri malabsorpcijskem sindromu prašičev odstavljencev: doktorska disertacija. Ljubljana, 1996.
 1. Florjanc Primož. Pogostnost in soodvisnost vrst Listeria monocytogenes in Listeria innocua v živilih živalskega izvora v Sloveniji: doktorska disertacija = Prevalence and correlation of Listeria monocytogenes and Listeria innocua in food of animal origin in Slovenia: dissertation thesis. Ljubljana, 1996.
 1. Golob Zlatko. Vpliv ščitničnih hormonov na dinamiko goljenja in operjanja pri papigi skobčevki (Melopsittacus undulantus): doktorska disertacija. Ljubljana, 1996.
 1. Krt Branko. Encimskoimunski test za ugotavljanje protiteles proti toksinu beta Clostridium perfringens: doktorska disertacija = ELISA for the detection of the antibodies against the Clostridium perfringens beta toxin. Ljubljana, 1996.
 1. Majdič Gregor. Gene expression during fetal gonadal development. Edinburgh, 1996.
 1. Šinigoj-Gačnik Ksenija. Analitika in rezidua salinomicina in nalidiksinske kisline v perutnini: doktorska disertacija = Analysis and residues of salinomycin and nalidixic acid in poultry: dissertation thesis. Ljubljana, 1996.
 1. Štelcer Rudolf. Vpliv pedoloških in prehranskih dejavnikov na presnovni profil, zdravstveno stanje, reprodukcijo in proizvodnjo molznic: doktorska disertacija = The influence of pedological and nutritional factors on the metabolic profile, health condition, reproduction and production of dairy cows. Ljubljana, 1996.


1997   ( na vrh ↑ )

 1. Snoj Tomaž. Določanje vsebnosti testosterona in progesterona v fecesu kot metoda ugotavljanja hormonalnega stanja domačih živali: doktorska disertacija = The  measurement of fecal testosterone and progesterone concentration as the method for hormonal status determination in domestic animals: PhD Thesis. Ljubljana, 1997.
 1. Štefančič Ivan. Škode v mednarodnem transportu živali: doktorska disertacija = Losses in international transport of animals. Ljubljana, 1997.
 1. Juntes Polona. Ocenjevanje proliferacijske aktivnosti tumorjev mlečne žleze pri psicah z meritvami AgNOR, mitotične aktivnosti in tumorskega markerja PCNA: doktorska disertacija = Assessment of proliferative activity of the mammary gland tumors in the dog by morphometrical analysis of AgNORs, mitotic activity and tumor marker PCNA. Ljubljana, 1997.
 1. Mirt Darja. Proučevanje etiologije in morfogeneze tako imenovanega grizenja bokov (flank biting) pri prašičih v intenzivni reji: doktorska disertacija = An investigation into the aetiology and morphogenesis of so called flank biting in an intensive type of breeding. Ljubljana, 1997.
 1. Čebulj-Kadunc Nina. Bioritmične spremembe koncentracij toksina, trijodtironina, kortizola in progesterona pri ovcah jesersko-solčavske pasme: doktorska disertacija = [Biorhythmical changes of tyroxine, triiodothyronine, cortisol and progesterone concentrations in the Jezersko-Solchava breed of sheep]. Ljubljana, 1997.
 1. Zdovc Irena. Lastnosti dermatofitov, izoliranih pri psih in mačkah v Sloveniji s poudarkom na sestavi citoplazemskih beljakovin: doktorska disertacija = Properties of dermatophytes isolated from dogs and cats in Slovenia according to citoplasmic proteins. Ljubljana, 1997.


1998   ( na vrh ↑ )

 1. Dolenc Anton. Vpliv različno dolge suhe dobe krav na vsebnost imunoglobulinov v mlezivu: doktorska disertacija = The effect of different duration of dry period on the immunoglobuline content in colostrum: dissertation thesis. Ljubljana, 1998.
 1. Dovč Alenka. Klamidioza (Chlamydia psittaci) pri domačih in divjih pernatih živalih v Sloveniji: doktorska disertacija = Chlamydiosis - Chlamydia psittaci infection in domestic and wild birds in Slovenia: dissertation thesis. Ljubljana, 1998.
 1. Grebenc Stanka. Občutljivost bakterij Campylobacter jejuni in Campylobacter coli za fizikalne in kemijske dejavnike v laboratorijskih okoliščinah in na mesu piščancev po zakolu: doktorska disertacija = The sensitivity of bacteria Campylobacter jejuni and Campylobacter coli for the physical and chemical factors in laboratory conditions and on the poultry carcasses after slaughtering: dissertation thesis. Ljubljana, 1998.
 1. Kruljc Peter. Vrednotenje uporabe butorfanola glede na odzivnost možganskih valov v premedikaciji in splošni anesteziji pri konjih: doktorska disertacija = Evaluation of the use of butorphanol with respect to brain wave responses in premedication and general anesthesia in horses. Ljubljana, 1998.
 1. Svetlin Anton. Epizootiologija in preprečevanje prenosa Mycoplasmae gallisepticum pri kokoših: doktorska disertacija = Epizootiology and prevention of Mycoplasma gallisepticum transmission in chickens: dissertation thesis. Ljubljana, 1998.
 1. Tozon Nataša. Pojavljanje in napredovanje bolezenskih sprememb na ledvicah pri mačkah, okuženih z mačjim virusom imunske pomanjkljivosti: doktorska disertacija = [The  occurence and progression of renal pathological changes in feline immunodeficiency virus-infected cats]. Ljubljana, 1998.
 1. Volk Marko. Učinki antioksidanta butil-hidroksi-toluena (2,6-bis (1,1-dimethil-ethil)-4-methilphenol) na vakcinalni virus atipične kokošje kuge sev la sota: doktorska disertacija = Effects of antioxidant butylhydroxy toulen (2,6-bis (1,1-dimethyl-ethyl)-4-methylphenol) on the vaccinal newcastle disease virus strain la sota. Ljubljana, 1998.
 1. Vrecl Milka. Intracelični promet membranskih receptorjev za dopamin (D2) in gonadoliberin (GnRH): doktorska disertacija = Intracellular trafficking of membrane-bound receptors for dopamine (D2) and gonadotropin - releasing hormone (GnRH): PhD thesis. Ljubljana, 1998.


1999   ( na vrh ↑ )

 1. Borko Črtomir. Humoralni imunski odziv goveda po naravnem in poskusnem stiku z bakterijo Borrelia burgdorferi s.l.: doktorska disertacija = Humoral immune response to bacteria Borrelia burgdorferi s. l. in cattle after natural and experimental exposure. Ljubljana, 1999.
 1. Mrkun Janko. Primerjava zamrzljivosti in vivo in in vitro zorjenih kunčjih zarodkov pri različnih ekvilibracijskih časih in v različnih krioprotektantih : doktorska disertacija = Comparison of the freezability of in vivo and in vitro matured rabbit embryos at different equilibration times and in different cryoprotectants : dissertation thesis. Ljubljana, 1999.
 1. Ornik Dragica. Uporaba živali v poskusu in sistemi nadzorstva = The use of animals in experiments and control systems : doktorska disertacija. Ljubljana, 1999
 1. Orožim Erna. Klinična študija zdravljenja eksperimentalno povzročene mikrosporoze pri mačkah s terbinafinom: doktorska disertacija. Ljubljana, 1999.


2000   ( na vrh ↑ )

 1. Cerkvenik Vesna. Ostanki ivermektina v ovčji plazmi in mleku ter vpliv toplotne obdelave in mlečnokislinske fermentacije na njihovo vsebnost v mlečnih izdelkih: doktorska disertacija = Residues of ivermectin in sheep plasma and milk and the influence of thermal treatment and milkacid fermetation on their presence in milk products: dissertation thesis. Ljubljana, 2000.
 1. Gašperlin Boštjan. Vpliv anionov in kationov v krmnem obroku na pojav poporodne pareze molznic: doktorska disertacija = Influence of anions and cations in the dietary ration on the incidence of parturient paresis in dairy cows: thesis. Ljubljana, 2000.
 1. Gruntar Igor. Preučevanje antigenske zgradbe in infektivnosti cističnih oblik spirohete Borrelie garnii : doktorska disertacija. Ljubljana, 2000.
 1. Ivanuša Teodora. Makromolekularna kontrastna sredstva pri slikanju z magnetno resonanco in merjenje pretoka krvi v SA-1 tumorjih miši: doktorska disertacija = Macromolecular contrast agents for magnetic resonance imaging and blood flow evaluation in SA-1 mice tumors. Ljubljana, 2000.
 1. Jenčič Vlasta. Humoralni imunski odziv šarenke na stik z Aeromonas salmonicida ob uporabi probiotika - imunostimulatorja: doktorska disertacija = Humoral immune response of rainbow trout against Aeromonas salmonicida with the use of probiotic - immunostimulator. Ljubljana, 2000.
 1. Klobučar Igor. Vpliv zmanjšane dejavnosti ščitnice na razvoj mod pri prašiču: doktorska disertacija. Ljubljana, 2000.
 1. Pislak Metka. Uporabnost metod molekularne biologije za diagnostiko paratuberkuloze pri drobnici: doktorska disertacija. Ljubljana, 2000.
 1. Seliškar Alenka. Hemodinamski, presnovni in endokrini odziv na zdravljenje hemoragičnega šoka s hipertoničnimi raztopinami pri psih: doktorska disertacija = Haemodynamic, metabolic and endocrine response to the treatment of haemorrhagic shock with hypertonic solutions in dogs. Ljubljana, 2000.
 1. Uršič Matjaž. Izražanje dopaminskih receptorjev D2 v možganih podgan med spolnim ciklusom: doktorska disertacija= Expression of dopamine D2 receptors in the rat brain during the estrus cycle: dissertation thesis. Ljubljana, 2000.
 1. Zrimšek Petra. Biokemijska karakterizacija proteinov dermatofita Trichophyton mentagrophytes in njihove antigenske lastnosti: doktorska disertacija. Ljubljana, 2000.


2001   ( na vrh ↑ )

 1. Biasizzo Majda. Vpliv zamrzovanja, stopnje zrelosti mesa, soli in nitrita na preživetje bakterije Escherichia coli O157:H7: doktorska disertacija = Influence of freezing, meat maturity, salt and nitrite on the survival of Escherichia coli O157:H7 in thermally untreated minced beef: dissertation thesis. Ljubljana, 2001.
 1. Galac Sara. Učinek aglepristona, antagonista progesteronskih receptorjev, na hipotalamusno-hipofizno-gonadno os, brejost in lutealno obdobje pri psicah: doktorska disertacija =  The  effects of aglepristone, the progesterone receptor antagonist, on the hypothalamic-pituitary-ovarian axis, pregnancy and luteal phase in bitches: dissertation thesis. Ljubljana, 2001.
 1. Vengušt Gorazd. Fiziološki parametri krvi in jeter ter determinacija in stopnja invadiranosti z notranjimi zajedalci pri damjaku (Dama dama L.) v oborah: doktorska disertacija = Physiological parameter of blood and liver determination and level of infestation with internal parasites in fallow deer (Dama dama L.) in enclosures: dissertation thesis. Ljubljana, 2001.


2002   ( na vrh ↑ )

 1. Pečar Jani. Hemodinamski, presnovni in funkcionalni odziv na prekinitev dotoka krvi v jetra pri psih: doktorska disertacija. Ljubljana, 2002.
 1. Pintarič Štefan. Delovanje proteolitičnih encimov na biofilm v molznem stroju: doktorska disertacija = [Action of proteolytic enzymes on the biofilm in milking machines]. Ljubljana, 2002.


2003   ( na vrh ↑ )

 1. Kadunc Kos Vesna. Matriks metaloproteaze v sinovialni tekočini kot diagnostični markerji za ugotavljanje osteoartritisa v kopitnem sklepu pri konju: doktorska disertacija. Ljubljana, 2003.
 1. Cotman Marko. Intracelularni transport lanosterol 14[alfa]-demetilaze in NADPH citokrom P450 reduktaze v celicah sesalcev: doktorska disertacija = Intracellular transport of lanosterol 14[alfa]- demethylase and NADPH cytochrome P450 reductase in mammalian cells. Ljubljana, 2003.
 1. Nemec Alenka. Razvoj specifičnega radioimunskega testa za določanje katepsina B in njegova uporaba za vrednotenje izražanja katepsina B v celični liniji tumorja mlečne žleze pri psicah: doktorska disertacija = Development of a specific radioimmunoassay for cathepsin B determination and its use for the evaluation of cathepsin B expression in canine mammary tumour cell line: PhD thesis. Ljubljana, 2003.
 1. Posedi Janez. Genski markerji pri nekaterih želodčno-črevesnih strongilidih ovac, občutljivih na anthelmintike iz skupine benzimidazolov: doktorska disertacija. Ljubljana, 2003.
 1. Ščuka Leon. Enrofloksacin - metaanaliza učinkovitosti zdravljenja obolenj pri domačih živalih: doktorska disertacija = Enrofloxacin - the meta-analysis of efficacy of disease treatment for domestic animals. Ljubljana, 2003.
 1. Štrbenc Malan. Preobrazba težkih miozinskih verig v skeletnih mišičnih vlaknih psa med postnatalnim razvojem: doktorska disertacija = Myosin heavy chain transitions in dog skeletal fibres during postnatal development: doctoral thesis. Ljubljana, 2003.
 1. Vengušt Modest. Acid-base and fluid/volume changes across the lung in horses during exercise with or without carbonic anhydrase inhibition: a thesis presented to The Faculty of graduate studies of The Univeristy of Guelph. Guelph, 2003.


2004   ( na vrh ↑ )

 1. Kramarič Petra. Fluidnost membran vnetnih celic in antioksidantna aktivnost organizma konj s ponavljajočo se obstrukcijo dihalnih poti: doktorska disertacija = Membrane fluidity of inflammatory cells and antioxidant activity of horses with recurrent airway obstruction: doctoral thesis. Ljubljana, 2004.
 1. Toplak Ivan. Molekularna epidemiologija bovine virusne diareje (BVD) v Slovenskih plemenskih rejah govedi : doktorska disertacija = Molecular epidemiology of bovine viral diarrhoea virus (BVDV) in Slovenian breeding cattle herds : Doctoral thesis. Ljubljana, 2004


2005   ( na vrh ↑ )

 1. Bajc Zlatka. Ostanki nekaterih onesnažil okolja in veterinarskih zdravil v sladkovodnih ribah: doktorska disertacija = Residues of some environmental pollutants and veterinary drugs in freshwater fish: doctoral thesis. Ljubljana, 2005.
 1. Klinc Primož. Improved fertility of flowcytometrically sex selected bull spermatozoa: inaugural dissertation. Hannover, 2005.
 1. Kos Urška. Preference psov za različne obogatitve okolja v zavetišču: doktorska disertacija. Ljubljana, 2005.
 1. Stabej Polona. Molecular genetics of dilated cardiomyopathy in the Dobermann dog: [dissertation thesis] = Moleculaire genetica van dilaterende cardiomyopathie bij de Dobermann: (met en samenvatting in het Nederlands) : proefschrift = Molekularna genetika dilatativne kardiomiopatije pri dobermanih : (s povzetkom v slovenščini): [doktorska disertacija]. Utrecht, 2005.


2006   ( na vrh ↑ )

 1. Kirbiš Andrej. Modifikacija in uvedba kvantitativnih mikrobioloških metod ugotavljanja tetraciklinov, cefalosporinov ter makrolidnih in aminoglikozidnih antibiotikov v mesu in mleku: doktorska disertacija = Modification and introduction of quantitative microbiological methods for assessment of tetracyclines, cephalosporins, macrolides and aminoglycosides in meat and milk. Ljubljana, 2006.
 1. Pate Mateja. Molekularna tipizacija sevov Mycobacterium avium, izoliranih pri domačih živalih in ljudeh v Sloveniji: doktorska disertacija = Molecular typing of Mycobacterium avium strains from domestic animlas and humans in Slovenia. Ljubljana, 2006.
 1. Žužek Monika Cecilija. Vpliv mikrocistina-LR na rast, citoskelet in jedra celic kunčjih zarodkov in vitro: doktorska disertacija. Ljubljana, 2006.


2007   ( na vrh ↑ )

 1. Fajdiga Marko. Salinomicin v metafilaksi kokcidioze pri piščancih brojlerjih: doktorska disertacija. Ljubljana, 2007.
 1. Gobec Ivan. Razgradnja doramektina v kompostni mešanici pri aerobnih pogojih: doktorska disertacija. Ljubljana, 2007.
 1. Ježek Jožica. Dinamika koncentracij serumskih imunoglobulinov ter hematoloških in biokemijskih parametrov v obdobju do starosti 24 tednov pri različno vzrejenih teletih: doktorska disertacija. Ljubljana, 2007.
 1. Kolar Lucija. Dissipation of avermectins in animal faeces and their effects on some soil dwelling organisms: doctoral thesis = Razgradnja avermektinov v živalskih iztrebkih in njihov vpliv na nekatere organizme v tleh: doktorska disertacija. Ljubljana, 2007.
 1. Kubale Valentina. The role of endocytosis and dimerization on the intracellular trafficking and signaling of G protein-coupled receptors: PhD thesis = Vloga endocitoze in dimerizacije pri znotrajceličnem prometu in signaliziranju receptorjev, sklopljenih z G-proteini: doctoral thesis. Ljubljana, 2007.
 1. Lukanc Barbara. Vpliv nesteroidnega analgetika meloksikama in splošne anestezije na vnetni odgovor in prepustnost črevesne bariere pri psih: doktorska disertacija = Influence of nonsteroidal anti-inflammatory drug meloxicam and general anaesthesia on inflammatory response and intestinal barrier permeability in dogs: PhD thesis. Ljubljana, 2007.


2008   ( na vrh ↑ )

 1. Erjavec Vladimira. Vpliv triamcinolona v liposomih na izražanje sprožilne sintaze dušikovega oksida med celjenjem rane v ustni sluznici pri podgani: doktorska disertacija. Ljubljana, 2008.
 1. Hodošček Lena. Izločanje ostankov eprinomektina pri drobnici v času laktacije: doktorska disertacija = Eprinomectin elimination in lactating sheep: dissertation thesis. Ljubljana, 2008.
 1. Jakovac-Strajn Breda. Imunosupresivni učinek krme, naravno konataminirane z mikotoksinom deoksinivalenolom (DON) na mlade plemenske svinje v obporodnem obdobju: doktorska disertacija. Ljubljana, 2008.
 1. Krapež Uroš. Molekularno ozadje slovenskih izolatov virusa kužnega bronhitisa: doktorska disertacija. Ljubljana, 2008.
 1. Lovšin-Barle Ester. Morfološke spremembe skeleta in imunohistološka lokalizacija estrogenskih receptorjev alfa v poznem razvoju mišjih plodov: doktorska disertacija = Morphological changes of skeleton and immunohistochemical localization of estrogen receptor alpha during late embryogenesis of mouse: doctoral thesis. Ljubljana, 2008.
 1. Mesarič Matjaž. Primerjava mikrosatelitov med različnimi pasmami konj in ugotavljanje nukleotidnega zaporedja gena SRY pri nekaterih vrstah lihoprstih kopitarjev: doktorska diseratcija = Genetic comparison of horse breeds using microsatellites and determination of SRY gen sequences in some species of the genus Equus: doctoral disseratation. Ljubljana, 2008.
 1. Plavec Tanja. Vpliv onkološkega zdravljenja na parametre antioksidantnega statusa pri psih : doktorska disertacija = The effect of oncologic treatment on antioxidant status parameters in dogs: PhD thesis. Ljubljana, 2008
 1. Podpečan Ožbalt. Epidemiološka raziskava okužb mlečne žleze pri kravah molznicah z bakterijo Staphylococcus aureus in koagulazno negativnimi stafilokoki: doktorska disertacija. Ljubljana, 2008.
 1. Račnik Jožko. Epidemiološka študija aviarne influence in bolezni zahodnega Nila (West Nile) pri pticah v Sloveniji: doktorska disertacija. Ljubljana, 2008.
 1. Vergles-Rataj Aleksandra. Invadiranost lisice (Vulpes vulpes) s črevesnimi zajedavci v Sloveniji: doktorska disertacija = Intestinal parasites of the red fox (Vulpes vulpes) in Slovenia: doctoral thesis. Ljubljana, 2008.
 1. Žele Diana. Farmakokinetika abamektina pri damjaku (Cerves dama dama) v oborah: doktorska disertacija = Pharmacokinetics of abamectin at fallow deer (Cerves dama dama) in enclosures: dissertation thesis. Ljubljana, 2008.


2009   ( na vrh ↑ )

 1. Büdefeld Tomaž. Gensko pogojene razlike med spoloma pri urejanju telesne teže in izraženosti genov v vmesnih možganih pri miših brez gena SF-1: doktorska disertacija = Gene dependent sex differences in body weight regulation and gene expression in diencephalon in SF-1 KO mice: doctoral dissertation. Ljubljana, 2009.
 1. Hrovat Alenka. Vloga aktinskih filamentov v delovanju membranskih receptorjev, sklopljenih z G-proteini: doktorska disertacija. Ljubljana, 2009.
 1. Jenko Zlatko. Nekateri reprodukcijski, fiziološki in biokemijski parametri pri bovški ovci, pri jezersko solčavski ovci in istrski pramenki: disertacija. Ljubljana, 2009.
 1. Nemec Ana. Vpliv peroralne okužbe z bakterijo Porphyromonas gingivalis na sistemsko raven dušikovega oksida pri miših: doktorska disertacija = The effect of oral inoculation with Porphyromonas gingivalis on systemic nitric oxide levels in mice: PhD thesis. Ljubljana, 2009.
 1. Sterže Jana. Ocena vpliva kopenskih vetrnih elektrarn na rastlinski in živalski svet z uporabo študij poročil o vplivih na okolje in monitoringov: doktorska disertacija = Impact assessment of on-shore wind farms on flora and fauna with use of studies of environmental impact assessments and monitoring results: doctoral thesis. Ljubljana, 2009.
 1. Škrajnar Špela. Vpliv pegilacije analogov TNF-α na farmakokinetične lastnosti in toksičnost pri laboratorijskih miših in podganah: doktorska disertacija = Influence of pegylation of TNF-α analogues on pharmacokinetics and toxicity in laboratory mice and rats: doctoral thesis. Ljubljana, 2009.


2010   ( na vrh ↑ )

 1. Antonić Jan. Razvoj analiznih metod za ugotavljanje ostankov antiparazitikov in nesteroidnih protivnetnih učinkovin za vrednotenje prehoda v mleko ovc ter vpliva predelave na vsebnost v mlečnih izdelkih: doktorska disertacija = Development of analytical methods to determine antiparasitic and non-steroidal antiinflammatory drug residues to study drug transport from blood plasma into milk and to assess the influence of milk processing on concentration levels in milk products: dissertation thesis. Ljubljana, 2010.
 1. Hacin Biljana. Mehanizmi probiotičnega delovanja izbranih laktobacilov človeškega in živalskega izvora: doktorska disertacija = Mechanisms of probiotic action of selected lactobacilli of human and animal origin: doctoral thesis. Ljubljana, 2010.
 1. Gombač Mitja. Protozoan infestation dynamics and occurrence of neoplasias in digestive gland of Mediterranean mussels (Mytilus galloprovincialis) in Slovene sea in correlation with sea temperature, salinity and oxygenation: doctoral thesis = Dinamika protozoarnih infestacij prebavnih žlez in novotvorb v užitnih klapavicah (Mytilus galloprovincialis) v slovenskem morju v povezavi s temperaturo, slanostjo in oksigenacijo morja: doktorska diseratcija. Ljubljana, 2010.
 1. Mankoč Sara. Molekularno-epidemiološke in biološke značilnosti virusov kužnega arteritisa kopitarjev: doktorska disertacija = Molecular-epidemiological and biological characteristics of equine arteritis viruses: doctoral thesis. Ljubljana, 2010.
 1. Pavlin Darja. Učinki električno posredovanega vnosa plazmidne DNA, ki nosi zapis za interlevkin-12, pri zdravljenju induciranih tumorjev miši in spontanih tumorjev psov: doktorska disertacija = Effects of electrically-assisted delivery of gene encoding interleukin-12 in the treatment of induced murine tumors and spontaneously occuring canine tumors: PhD thesis. Ljubljana, 2010.
 1. Švara Tanja. Vplliv genotipa prionskega proteina na celično sestavo limfatičnih organov zdravih ovc in ovc, naravno okuženih s praskavcem: doktorska disertacija = Role of prion protein genotype in the cellular composition of lymphatic organs of healthy sheep and sheep naturally infected with scrapie: doctoral thesis. Ljubljana, 2010.


2011   ( na vrh ↑ )

 1. Bajuk Premrov Blanka. Izolacija in karakterizacija proteinskih in neproteinskih inhibitorjev cisteinskih peptidaz dermatofita Trichophyton mentagrophytes ter njihov vpliv na gostitelja: doktorska disertacija = Isolation and characterisation of a protein and a non-protein inhibitor cysteine peptidases from the dermatophyte Trichophyton mentagrophytes and their influence on the hosts: doctoral thesis. Ljubljana, 2011.
 1. Golinar Oven Irena. Izdelava in uporaba serološkega profila za ukrepe proti nekaterim povzročiteljem respiratornega bolezenskega kompleksa na veliki farmi prašičev: doktorska disertacija = Establishment and application of serum profile for control measures against selected pathogens of porcine respiratory disease complex on large pig farm: doctoral thesis. Ljubljana, 2011
 1. Grgurevič Neža. Genetsko pogojene razlike med obnašanjem samcev in samic pri miših brez gena za steroidogeni faktor 1: doktorska disertacija = Gene dependent differences in behavior between male and female steroidogenic factor 1 knockout mice: doctoral thesis. Ljubljana, 2011.
 1. Grilc Fajfar Aleksandra. Uporabnost nekaterih viroloških metod v diagnostiki infekciozne hematopoetske nekroze postrvi (IHN) ter molekularna opredelitev slovenskih izolatov virusa IHN: doktorska disertacija = Application of some diagnostic methods for infectious hematopoietic necrosis virus (IHN) disease and molecular determination of slovene IHNV isolates: doctoral thesis. Ljubljana, 2011.
 1. Roškar Tina. Vpliv sočasne uporabe meloksikama in deksametazona z mizoprostolom na vsebnost prostaglandinov, levkotrienov in tromboksanov v serumu pri psih: doktorska disertacija = The effect of concomitant use of meloxicam and dexamethason with misoprostol on prostaglandin, leukotrien and thromboxan serum levels in dogs: doctoral thesis. Ljubljana, 2011.
 1. Starič Jože. Dinamika biokemijskih kazalcev metabolizma kosti krav molznic, tretiranih z visokim odmerkom vitamina D3, kot preventiva obporodne hipokalcemije: doktorska disertacija = Dynamics of biochemical markers of bone metabolism in dairy cows treated with high dose of vitamin D3, as prevention against periparturient hypocalcemia: doctoral thesis. Ljubljana, 2011.


2012   ( na vrh ↑ )

 1. Čeh Katerina. Vpliv nizkih koncentracij organofosfata klormefosa na razvoj in delovanje spolnih organov in možganov pri miših: doktorska disertacija = Effects of low doses of organophosphate chlormephos on development and functioning of sex glands and brain in mice: doctoral thesis. Ljubljana, 2012
 1. Henigman Urška. Ugotavljanje patogenih bakterij in virusov v školjkah slovenskega morja in njihova genetska karakterizacija: doktorska disertacija = Detection of pathogenic bacteria and viruses in mussels from slovenian coastal waters and their genetic characterization: doctoral thesis. Ljubljana, 2012.
 1. Jagrič Munih Sara. Farmakokinetika koencima Q10 pri športnih konjih kasačih in njegov pomen pri preprečevanju oksidativnega stresa pri vadbi: doktorska disertacija = Pharmacokinetics of coenzyme Q10 and its effects on exercise-induced oxidative stress in standardbred horses: doctoral thesis. Ljubljana, 2012.
 1. Kenda Edvard. Verjetnost kontaminacije rdečega mesa iz zraka z bakterijo Listeria monocytogenes v klavnični industriji: doktorska disertacija = likelihood of contamination of red meat from the air by Listeria monocytogenes in meat industry: doctoral thesis. Ljubljana, 2012.
 1. Plevnik Kapun Alja. Vpliv vitamina E na oksidativni stres pri psih z atopičnim dermatitisom: doktorska disertacija = Influence of vitamin E on oxidative stress in dogs with atopic dermatitis: doctoral thesis. Ljubljana, 2012
 1. Ravnik Urška. Patogeneza in imunski odziv pri naravni okužbi psov z bakterijo Anaplasma phagocytophilum: doktorska disertacija = Pathogenesis and immune response in dogs naturally infected with the Anaplasma phagocytophilum bacterium: doctoral thesis. Ljubljana, 2012.
 1. Tabrizi Javid Hosseini. Topical azithromycin application and its influence on Pseudomonas aeruginosa n-acyl homoserine lactones associated with canine otitis: PhD thesis = Vpliv lokalnega zdravljenja z azitromicinom na izločanje n-acyl homoserin laktonov v kliničnih vzorcih psov z vnetjem ušes, povzročenim z bakterijo Pseudomonas aeruginosa: doktorska disertacija. Ljubljana, 2012.
 1. Zadravec Marko. Adenovirusi pri pticah v Sloveniji: doktorska disertacija. Ljubljana, 2012.


2013   ( na vrh ↑ )

 1. Avberšek Jana. Izboljšava postopkov za dokazovanje prisotnosti bakterije Clostridium difficile pri živalih: doktorska disertacija = Improvement of the procedures for the detection of Clostridium difficile in animals: doctoral dissertation. Ljubljana, 2013.
 1. Cerovšek Mojca. Prognostična vrednost molekularnega razvrščanja malignih tumorjev mlečne žleze pri psicah z uporabo imunohistokemije ter raven izražanja vaskularnega endotelijskega rastnega faktorja v različnih molekularnih podtipih: doktorska disertacija = Prognostic value of molecular classification of canine mammary carcinomas using immunohistochemistry and vascular endothelial growth factor receptor expression level in different molecular subtypes: doctoral dissertation. Ljubljana, 2013.
 1. Grandič Marjana. Patofiziološko delovanje sintetičnih polimernih alkilpiridinijevih soli in vitro in in vivo: doktorska disertacija = Pathophysiologic actions of synthetic polymeric alkylpyridinium salts in vitro and in vivo: doctoral dissertation. Ljubljana, 2013.
 1. Kuhar Urška. Lentivirusne okužbe v slovenskih rejah koz in ovac: doktorska disertacija = Lentivirus infectious in Slovenian goat and sheep farms: doctoral dissertation. Ljubljana, 2013.
 1. Marhold Cvetka.
 2. Ugotavljanje bakterij iz družine Chlamydiaceae pri pticah v Sloveniji: doktorska disertacija = Detection of bacteria belonging to the family Chlamydiaceae in birds in Slovenia: doctoral thesis. Ljubljana.
 1. Rihtarič Danijela. Proučevanje molekularno-epidemioloških značilnosti virusa stekline pri divjih in domačih živalih v Sloveniji: doktorska disertacija = Study of molecular-epidemiological characteristics of rabies virus in wild and domestic animals in Slovenia: doctoral dissertation. Ljubljana, 2013.
 1. Štukelj Marina. Eliminacija prašičjega reprodukcijskega in respiratornega sindroma (PRRS) z naravno prekužitvijo, serumizacijo in vakcinacijo: doktorska disertacija = Elimination of porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) with natural exposure, serumization and vaccination: doctoral thesis. Ljubljana, 2013.


2014   ( na vrh ↑ )

 1. Bandelj Petra. Dinamika izločanja in značilnosti sevov bakterije Clostridium difficile v rejah krav molznic: doktorska disertacija = The dynamics of shedding and strain characterization of Clostridium difficile on dairy farms: doctoral dissertation. Ljubljana, 2014.
 1. Mlakar Nina. Mikroskopska in spektroskopska ocena strukturiranosti dentina različnih živalskih vrst: doktorska disertacija = Microscopic and spectroscopic evaluation of dentin structure in different animal species: doctoral thesis. Ljubljana, 2014.
 1. Podpečan Branko. Epidemiološka raziskava povezave med okužbami z bakterijo Salmonella enteritica serovar Enteritidis pri živalih in ljudeh: doktorska disertacija = Epidemiological studies of links between infections with Salmonella enterica serovar Enteritidis in animals and humans: doctoral thesis. Ljubljana, 2014.
 1. Zakošek Pipan Maja. Vpliv odstranitve nizkomolekulskih sestavin semenske plazme na oksidativni status in lastnosti hlajenega merjaščevega semena v pogojih in vitro: doktorska disertacija = The impact of removing low-molecular weight components from seminal plasma on oxidative status and semen characteristics of cooled boar semen in vitro: doctoral dissertation. Ljubljana, 2014.

 

2015   ( na vrh ↑ )

 1. Bohar Topolovec Mojca. Vpliv vitamina E in koencima  Q10  na oksidativni stres pri izbrani fizični aktivnosti rekreativnih konj: doktorska disertacija = The effects on vitamin E and Q10 on oxidative stress in leisure horses during selected physical activity: doctoral dissertation. Ljubljana, 2015.
 2. Breznik Bety. Problemi uporabe kokcidiostatikov v intenzivni reji perutnine : doktorska disertacija = Problems related to use of the coccidiostats in intense poultry breeding: doctoral dissertation. Ljubljana, 2015.
 3. Kerčmar Jasmina. Vpliv socialnega stresa, spolnih hormonov med puberteto in psihoaktivnih zdravil na obnašanje odraslih miši: doktorska disertacija = Influence of social stress, sex hormones during puberty and psychoactive drugs on the behavior of adult mice: doctoral dissertation. Ljubljana, 2015. 
 4. Krofič Žel Martina. Vpliv vitamina E na oksidativni stres in potek kronične ledvične odpovedi pri mačkah: doktorska disertacija = The influence of vitamin E on oxidative stress and the course of feline chronic kidney disease : doctoral dissertation. Ljubljana, 2015.
 5. Mandić Maja. Functional interplay between  β2-adrenergic and insulin receptor: doctoral dissertation = Funkcionalna soodvisnost med β2-adrenergičnim in inzulinskim receptorjem: doktorska disertacija. Ljubljana, 2015.
 6. Španić Tanja. Hormonsko odvisna in hormonsko neodvisna spolna diferenciacija možganov miši brez gena SF-1: doktorska disertacija  =  Hormone dependent and hormone independent   brain sexual diferentiation in mice lacking SF-1 gene: doctoral dissertation. Ljubljana, 2015.
 7. Šterbenc Nataša. Vpliv antioksidantov in detergenta ter enoslojnega centrifugiranja skozi vrstno specifični koloid na kvaliteto odmrznjenega ovnovega semena : doktorska disertacija = The effect of antioxidants and detergent on single layer centrifugation trough species specific colloid on post thaw quality of ram spermatozoa: doctoral thesis. Ljubljana, 2015.

 

2017   (na vrh ↑ )

 1. Križman Manja. Razširjenost in genotipizacija sevov E. coli z odpornostjo proti betalaktamskim antibiotikom in fluorokinolonom v živilih živalskega izvora : doktorska disertacija = Prevalence and genotyping of E. coli strains resistant to beta-lactam antibiotics and fluoroquinolones in food of animal origin: doctoral dissertation. Ljubljana, 2017.
 2. Tomsič Katerina.Vpliv anestezije s propofolom in sevofluranom na oksidativni stres pri psih z miksomatozno degeneracijo mitralne zaklopke: doktorska disertacija = The influence of propofol and sevoflurane anaesthesia on oxidative stress in dogs with myxomatous mitral valve degeneration: doctoral dissertation. Ljubljana, 2017. 
 3. Šimundić Metka. Morfološke spremembe membrane krvnih celic pod vplivom anorganskih nanodelcev in mastocitoma pri psih: doktorska disertacija = The morphologic changes of blood cell membranes due to the effect of inorganic nanoparticles and canine mast cell tumour: doctoral
  dissertation. Ljubljana, 2017.
 4. Brankovič Jana. Vplivi planarnega in neplanarnega heksaklorobifenila na razvoj stegnenice pri podganah: doktorska disertacija = Effects of (co)planar and nonplanar hexachlorobiphenyl on femur development in rats: PhD thesis. Ljubljana, 2017.
 5. Pavšič Vrtač Katarina. Elementi v sledovih v krmi na območju Slovenije : doktorska disertacija = Trace elements in feed in Slovenia : doctoral dissertation. Ljubljana, 2017.

 

2018   (na vrh ↑ )

 1. Mićunović Jasna. Genotipi in rezistotip bakterije Salmonella typhimurium v Sloveniji v obdobju 2000 do 2012: doktorska disertacija = Genotypes and resistotypes of Salmonella typhimurium isolates in Slovenia in the period from 2000 to 2012: doctoral dissertation. Ljubljana, 2018.
 2. Ujčič Vrhovnik Igor. Učinek krme, ki vsebuje mikotoksin deoksinivalenol (DON), na limfatične organe mladic in njihovih sesnih pujskov: doktorska disertacija = Effects of feed, containing deoxynivalenol (DON) on lymphatic organs of gilts and their suckling piglets: doctoral thesis. Ljubljana, 2018.
 3. Verk Barbara. Pokazatelji oksidativnega stresa in vnetja pri psih s spontanimi kardiovaskularnimi obolenji: doktorska disertacija = Markers of oxidative stress and inflammation in dogs with spontaneous cardiovascular diseases : doctoral dissertation. Ljubljana, 2018.

 

2019 (na vrh ↑ )

 1.  Paller Tomislav. Etiologija govejega respiratornega bolezenskega kompleksa pri teletih in mladem govedu: doktorska disertacija = Aetiology of bovine respiratory disease complex in calves and young cattle: doctoral dissertation. Ljubljana, 2019. 

 

2020 (na vrh ↑ )

 1. Papić Bojan. Ugotavljanje značilnosti epidemioloških povezav med izolati bakterije Listeria monocytogenes s sekvenciranjem naslednje generacije: doktorska disertacija = Characterization and epidemiological investigation of Listeria monocytogenes isolates using next-generation sequencing edoctoral dissertation. Ljubljana, 2020.
 2. Žel Jurij. Nevrološka ocena in nevrotoksičnost liposomalnega bupivakaina po intratekalni aplikaciji pri prašiču : doktorska disertacija = Neurological evaluation and neurotoxicity of liposome bupivacaine after intrathecal injection in pig : doctoral dissertation. Ljubljana, 2020. 
 3. Knific Tanja. Comprehensive quantitative risk assessment on the presence of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in milk and milk products doctoral dissertation = Celovita kvantitativna ocena tveganja za prisotnost Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis v mleku in mlečnih izdelkih doktorska disertacija. Ljubljana, 2020.
 4. Siljanoski Aleksandar. The influence of treatment and health condition of the animal on drug excretion in bovine milk: doctoral thesis. Ljubljana, 2020.
 5. Stvarnik Mateja. Nekateri reprodukcijskli in populacijski parametri pri grški kornjači (Testudo hermanni) v ujetništvu: doktorska disertacija = Some reproductive ane population parameters in the Hermann's toretoise  (Testudo hermanni) in captivity: doctoral dissertation. Ljubljana, 2020.
 6. Milevoj Nina. Vrednotenje postopkov elektrokemoterapije in genskega elektroprenosa plazmidne DNA z zapisom za pasji interlevkin-12 pri zdravljenju spontanih kožnih in oralnih tumorjev pri psih: doktorska disertacija = Evaluation of the procedures of electrochemotherapy and gene electrotransfer of plasmid DNA encoding canine interleukin-12 for the treatment of spontaneous cutaneous and oral tumours in dogs: doctoral dissertation. Ljubljana, 2020.