Logo-KVF
menu
Key-visual-KVF

Doktorske disertacije po abecedi avtorjev

 

 

A   B    C   Č    Ć   D    E   F    G   H    I   J    K   L    M   N    O   P    R   S    Š   T    U   V    W   Z    Ž

 

 

A ( na vrh ↑ )


ADAMIČ, Štefan. Djelovanje gama izomera heksaklorcikloheksana na kokoš i patku : disertacijska radnja. Zagreb, 1957


AMON, Marko. Vpliv zgodnje prve obrejitve na plodnost in življenjsko dobo krav črno-bele pasme : doktorska disertacija. Ljubljana, 1984.


ANTONIĆ, Jan. Razvoj analiznih metod za ugotavljanje ostankov antiparazitikov in nesteroidnih protivnetnih učinkovin za vrednotenje prehoda v mleko ovc ter vpliva predelave na vsebnost v mlečnih izdelkih : doktorska disertacija = Development of analytical methods to determine antiparasitic and non-steroidal antiinflammatory drug residues to study drug transport from blood plasma into milk and to assess the influence of milk processing on concentration levels in milk products : dissertation thesis. Ljubljana, 2010.

 

AVBERŠEK, Jana. Izboljšava postopkov za dokazovanje prisotnosti bakterije Clostridium difficile pri živalih : doktorska disertacija = Improvement of the procedures for the detection of Clostridium difficile in animals : doctoral dissertation. Ljubljana, 2013.


B ( na vrh ↑ )


BAJC, Zlatka. Ostanki nekaterih onesnažil okolja in veterinarskih zdravil v sladkovodnih ribah : doktorska disertacija = Residues of some environmental pollutants and veterinary drugs in freshwater fish : Doctoral thesis. Ljubljana, 2005.

 

BAJUK PREMROV, Blanka. Izolacija in karakterizacija proteinskih in neproteinskih inhibitorjev cisteinskih peptidaz dermatofita Trichophyton mentagrophytes ter njihov vpliv na gostitelja : doktorska disertacija = Isolation and characterisation of protein and non-protein inhibitors of cysteine peptidases from the dermatophyte Trichophyton mentagrophytes and their influence on hosts : doctoral thesis. Ljubljana, 2011.

 

 

BANDELJ, Petra. Dinamika izločanja in značilnosti sevov bakterije Clostridium difficile v rejah krav molznic : doktorska disertacija = The dynamics of shedding and strain characterization of Clostridium difficile on dairy farms : doctoral dissertation. Ljubljana, 2014.

 


BANIČ, Janez. Mikroflora u normalnim i patološki promenjenim konjunktivama konja i psa: [disertacioni rad]. Beograd, 1959.


BATIS, Janez. Svojstva sojeva streptokoka zaraznog presušenja vimena izoliranega u nas : disertacijska radnja. Zagreb, 1957.


BAVDEK, Srdan V. Morfologija i distribucija plazmatskih stanica u svinje : doktorska disertacija. Zagreb, 1967.


BENČINA, Dušan. Imunofluorescenca v serološki determinaciji aviarnih mikoplazem in odkrivanje patogenih mikoplazem v tkivih : [doktorska] disertacija = Immunofluorescence in the serological determination of avian mycoplasmas and recovering of the pathogenic mycoplasmas in tissues : dissertation. Ljubljana, 1986.


BEŠVIR, Jože. Preučevanje endohelmintov iz prebavil govedi v Sloveniji : disertacija. Ljubljana; Ormož, 1988.


BIASIZZO, Majda. Vpliv zamrzovanja, stopnje zrelosti mesa, soli in nitrita na preživetje bakterije Escherichia coli O157:H7 : doktorska disertacija = Influence of freezing, meat maturity, salt and nitrite on the survival of Escherichia coli O157:H7 in thermally untreated minced beef : dissertation thesis. Ljubljana, 2001.


BIDOVEC, Andrej. Preučevanje endohelmintov iz prebavil divjih prežvekovalcev v Sloveniji : doktorska disertacija. Ljubljana, 1984

 

BOHAR TOPOLOVEC, Mojca. Vpliv vitamina E in koencimaQ10na oksidativni stres pri izbrani fizični aktivnosti rekreativnih konj : doktorska disertacija =The effects on vitamin E and Q10 on oxidative stress in leisure horses during selected physical activity : doctoral dissertation. Ljubljana, 2015.

 

BOLE - HRIBOVŠEK, Vojka. Odpornost proti antibiotikom in kemoterapevtikom pri salmonelah, izoliranih v Sloveniji = Resistance to antibiotics and chemoterapeutics in Salmonellae, isolated in Slovenia : doktorska disertacija. Ljubljana, 1993.


BORKO, Črtomir. Humoralni imunski odziv goveda po naravnem in poskusnem stiku z bakterijo Borrelia burgdorferi s.l. = Humoral immune response to bacteria Borrelia burgdorferi s. l. in cattle after natural and experimental exposure : doktorska disertacija. Ljubljana, 1999.


BOŠNAKOVSKI, Jovan. Dijagnostika, raširenost i suzbijanje enzootske govedje leukoze u Makedoniji = Diagnosing, spreading and eradication of enzootic bovine leukosis in Macedonia : disertacija. Ljubljana, 1992.

 

BRANKOVIČ, Jana. Vplivi planarnega in neplanarnega heksaklorobifenila na razvoj stegnenice pri podganah: doktorska disertacija = Effects of (co)planar and nonplanar hexachlorobiphenyl on femur development in rats: PhD thesis. Ljubljana, 2017.


BREZNIK, Bety. Problemi uporabe kokcidiostatikov v intenzivni reji perutnine : doktorska disertacija = Problems related to use of the coccidiostats in intense poultry breeding : doctoral dissertation. Ljubljana, 2015

 

BRGLEZ, Ivanka. Vrijednost Coombsova testa u dijagnostici bruceloze goveda i svinja : disertacijska radnja. Zagreb, 1960.


BRGLEZ, Janez. Prilog poznavanju biologije invazionih ličinaka ovčjih parasitskih nematoda kao pomoč koprološkoj diagnostici : disertacijska rasprava. Zagreb, 1960.


BÜDEFELD, Tomaž. Gensko pogojene razlike med spoloma pri urejanju telesne teže in izraženosti genov v vmesnih možganih pri miših brez gena SF-1 : doktorska disertacija = Gene dependent sex differences in body weight regulation and gene expression in diencephalon in SF-1 KO mice : doctoral dissertation. Ljubljana, 2009.


BUTINAR, Janoš. Pulzna oksimetrija in kapnometrija - uvajanje novih metod monitoriziranja v veterinarsko anestezijo = Pulse oximetry and capnometry - an introduction of new methods of monitoring into veterinary anesthesia : doktorska disertacija. Ljubljana, 1995.


C ( na vrh ↑ )


CEPUDER, Bogdan. Dinamika nekaterih parametrov krvi pri kravah med brejostjo in po porodu : doktorska disertacija. Ljubljana, 1977.


CERKVENIK, Vesna. Ostanki ivermektina v ovčji plazmi in mleku ter vpliv toplotne obdelave in mlečnokislinske fermentacije na njihovo vsebnost v mlečnih izdelkih = Residues of ivermectin in sheep plasma and milk and the influence of thermal treatment and milkacid fermetation on their presence in milk products : doktorska disertacija : dissertation thesis. Ljubljana, 2000.

 

CEROVŠEK, Mojca. Prognostična vrednost molekularnega razvrščanja malignih tumorjev mlečne žleze pri psicah z uporabo imunohistokemije ter raven izražanja vaskularnega endotelijskega rastnega faktorja v različnih molekularnih podtipih : doktorska disertacija = Prognostic value of molecular classification of canine mammary carcinomas using immunohistochemistry and vascular endothelial growth factor receptor expression level in different molecular subtypes : doctoral dissertation. Ljubljana, 2013.


CESTNIK, Vojteh. Aktivnost glutation peroksidaze u peradi tijekom embrionalnog razvoja i neposredno nakon valenja. Zagreb, 1984.


COTMAN, Marko. Intracelularni transport lanosterol 14[alfa]-demetilaze in NADPH citokrom P450 reduktaze v celicah sesalcev : doktorska disertacija = Intracellular transport of lanosterol 14[alfa]- demethylase and NADPH cytochrome P450 reductase in mammalian cells. Ljubljana, 2003.


CURK, Aleš. Uporaba dinamičnega sistema simultanih enačb za modeliranje živalske proizvodnje : disertacija. Ljubljana, 1993.


Č ( na vrh ↑ )


ČEH, Katerina. Vpliv nizkih koncentracij organofosfata klormefosa na razvoj in delovanje spolnih organov in možganov pri miših : doktorska disertacija = Effects of low doses of organophosphate chlormephos on development and functioning of sex glands and brain in mice : doctoral thesis. Ljubljana, 2012.

 

ČADONIČ - ŠPELIČ, Vida. Vpliv različnega beljakovinskega obroka na sestavo goveje krvi in mleka : disertacija = The effect of different protein intake on some blood and milk constituents in dairy cows : dissertation thesis. Ljubljana [i. e. Novo mesto], 1993.


ČEBULJ - KADUNC, Nina. Bioritmične spremembe koncentracij toksina, trijodtironina, kortizola in progesterona pri ovcah jesersko-solčavske pasme = Biorhythmical changes of tyroxine, triiodothyronine, cortisol and progesterone concentrations in the Jezersko-Solchava breed of sheep : doktorska disertacija. Ljubljana, 1997.


ČERNE, Franc. Prispevek k reprodukciji svinj s posebnim ozirom na umetno osemenjevanje : doktorska disertacija. Ljubljana, 1965.


ČERNE, Manica. Morfološke, morfometrijske in histokemične raziskave tankega črevesa pri malabsorpcijskem sindromu prašičev odstavljencev : doktorska disertacija. Ljubljana, 1996.


ČOP, Zlata. Uporabnost mielografije, diskografije in epidurografije pri preiskavi lumbosakralnega dela hrbtenice pri psih : disertacija. Ljubljana, 1993.


ČRETNIK, Rudi. Intenzifikacija reprodukcije goved v občini Ravne na Koroškem : disertacija. Ljubljana; Prevalje, 1988.


Ć ( na vrh ↑ )

 


D ( na vrh ↑ )


DOBEIC, Martin. Uporabnost domačega klinoptilolita v intenzivni proizvodnji brojlerskih piščancev = Utility of local clinoptilolite in the intensive broiler chicken reare : disertacija. Ljubljana, 1993.


DOGANOC, Darinka Z. Distribucija reziduov svinca, kadmija in cinka v organizmu perutnine in jajcih na področju Slovenije : doktorska disertacija = Lead, cadmium and zinc distribution in selected tissues of poultry and eggs in Slovenia : dissertation thesis. Ljubljana, 1993.


DOLENC, Anton. Vpliv različno dolge suhe dobe krav na vsebnost imunoglobulinov v mlezivu : doktorska disertacija = The effect of different duration of dry period on the immunoglobuline content in colostrum : dissertation thesis. Ljubljana, 1998.


DOLENC, Milan. Prispevek k poznavanju biologije, patogenosti in razširjenosti Eimeria (Globidium) leuckarti Reinchenow, 1950 : doktorska disertacija. Ljubljana, 1966.


DOMANJKO - PETRIČ, Aleksandra. Ehokardiografska študija disfunkcije levega srčnega prekata pri psih : doktorska disertacija = The echocardiographic study of left ventricular dysfunction in dogs : PhD thesis. Ljubljana, 1994.


DOVČ, Alenka. Klamidioza Chlamydia psittaci pri domačih in divjih pernatih živalih v Sloveniji : doktorska disertacija = Chlamydiosis - Chlamydia psittaci infection in domestic and wild birds in Slovenia : dissertation thesis. Ljubljana, 1998.


E ( na vrh ↑ )


ERJAVEC, Vladimira. Vpliv triamcinolona v liposomih na izražanje sprožilne sintaze dušikovega oksida med celjenjem rane v ustni sluznici pri podgani : doktorska disertacija. Ljubljana, 2008.


F ( na vrh ↑ )


FAJDIGA, Marko. Salinomicin v metafilaksi kokcidioze pri piščancih brojlerjih : doktorska disertacija. Ljubljana, 2007.


FATUR, Bogomil. Presnovni profil pri kravah s klinično zaznavno in subklinično ketozo : disertacija. Ljubljana, 1990.


FAZARINC, Gregor. Histokemični profil ventralne nazobčane (m. serratus ventralis) in najdaljše hrbtne mišice (m. longissimus dorsi) pri križancih pitovnih prašičev : doktorska disertacija. Ljubljana, 1994.


FLORJANC, Primož. Pogostnost in soodvisnost vrst Listeria monocytogenes in Listeria innocua v živilih živalskega izvora v Sloveniji : doktorska disertacija = Prevalence and correlation of Listeria monocytogenes and Listeria innocua in food of animal origin in Slovenia : dissertation thesis. Ljubljana, 1996.


FRITZ, Oskar. Metabolični profil pri govedi na obalnem območju Slovenije : doktorska disertacija. Ljubljana, 1984.


FUCHS, Rozalija. Femurschaftfrakturen bei der Katze : Inaugural Dissertation : Behandlung und Ergebnisse in den Jahren 19701977. München, 1978.


G ( na vrh ↑ )


GALAC, Sara. Učinek aglepristona, antagonista progesteronskih receptorjev, na hipotalamusno-hipofizno-gonadno os, brejost in lutealno obdobje pri psicah : doktorska disertacija = The effects of aglepristone, the progesterone receptor antagonist, on the hypothalamic-pituitary-ovarian axis, pregnancy and luteal phase in bitches = dissertation thesis. Ljubljana, 2001.


GAŠPERLIN, Boštjan. Vpliv anionov in kationov v krmnem obroku na pojav poporodne pareze molznic : doktorska disertacija = Influence of anions and cations in the dietary ration on the incidence of parturient paresis in dairy cows : thesis. Ljubljana, 2000.


GLASER, Roman. Hematološki in biokemijski profil pri molznicah na Dravsko-ptujskem polju : [doktorska] disertacija. Ljubljana, 1987.


GOBEC, Ivan. Razgradnja doramektina v kompostni mešanici pri aerobnih pogojih : doktorska disertacija. Ljubljana, 2007.


GOLINAR OVEN, Irena. Izdelava in uporaba serološkega profila za ukrepe proti nekaterim povzročiteljem respiratornega bolezenskega kompleksa na veliki farmi prašičev : doktorska disertacija = Establishment and application of serum profile for control measures against selected pathogens of porcine respiratory disease complex on large pig farm : doctoral thesis. Ljubljana, 2011.


GOLOB, Zlatko. Vpliv ščitničnih hormonov na dinamiko goljenja in operjanja pri papigi skobčevki (Melopsittacus undulantus) : doktorska disertacija. Ljubljana, 1996.


GOMBAČ, Mitja. Protozoan infestation dynamics and occurrence of neoplasias in digestive gland of Mediterranean mussels (Mytilus galloprovincialis) in Slovene sea in correlation with sea temperature, salinity and oxygenation : doctoral thesis = Dinamika protozoarnih infestacij prebavnih žlez in novotvorb v užitnih klapavicah (Mytilus galloprovincialis) v slovenskem morju v povezavi s temperaturo, slanostjo in oksigenacijo morja : doktorska diseratcija. Ljubljana, 2010.


GRANDIČ, Marjana. Patofiziološko delovanje sintetičnih polimernih alkilpiridinijevih soli in vitro in in vivo: doktorska disertacija. Ljubljana, 2013.

 

GREBENC, Stanka. Občutljivost bakterij Campylobacter jejuni in Campylobacter coli za fizikalne in kemijske dejavnike v laboratorijskih okoliščinah in na mesu piščancev po zakolu : doktorska disertacija = The sensitivity of bacteria Campylobacter jejuni and Campylobacter coli for the physical and chemical factors in laboratory conditions and on the poultry carcasses after slaughtering : dissertation thesis. Ljubljana, 1998.


GREGORC, Aleš. Histološka in citološka ocena sprememb na srednjem črevesu ličink medonosne čebele (Apis mellifera) po okužbi z bakterijo Bacillus larvae : doktorska disertacija = Histological and cytological evaluation of the changes in the midgut of the honeybee larvae (Apis mellifera) after infection with bacterium Bacillus larvae. Ljubljana, 1995.


GREGOROVIČ, Vladimir. Uporedna istraživanja o prometu željeza i bakra kod zdravih konja i konja s oboljelom jetrom : disertacijska radnja. Zagreb, 1958.

 

GRGUREVIČ, Neža. Genetsko pogojene razlike med obnašanjem samcev in samic pri miših brez gena za steroidogeni faktor 1 : doktorska disertacija = Gene dependent differences in behavior between male and female steroidogenic factor 1 knockout mice : doctoral thesis. Ljubljana, 2011.

 

GRILC FAJFAR, Aleksandra. Uporabnost nekaterih viroloških metod v diagnostiki infekciozne hematopoetske nekroze postrvi (IHN) ter molekularna opredelitev slovenskih izolatov virusa IHN : doktorska disertacija = Application of some diagnostic methods for infectious hematopoietic necrosis virus (IHN) disease and molecular determination od slovene IHNV isolates : doctoral thesis. Ljubljana, 2011.


GROM, Jože. Rotavirusi pri prašičih v Sloveniji : disertacija = Rotaviruses in pigs in Slovenia : doctoral thesis. Ljubljana, 1987.


GRUNTAR, Igor. Preučevanje antigenske zgradbe in infektivnosti cističnih oblik spirohete Borrelie garnii : doktorska disertacija. Ljubljana, 2000.


H( na vrh ↑ )


HACIN, Biljana. Mehanizmi probiotičnega delovanja izbranih laktobacilov človeškega in živalskega izvora : doktorska disertacija = Mechanisms of probiotic action of selected lactobacilli of human and animal origin : doctoral thesis. Ljubljana, 2010.

 

HENIGMAN, Urška. Ugotavljanje patogenih bakterij in virusov v školjkah slovenskega morja in njihova genetska karakterizacija : doktorska disertacija = Detection of pathogenic bacteria and viruses in mussels from slovenian coastal waters and their genetic characterization : doctoral thesis. Ljubljana, 2012.


HODOŠČEK, Lena. Izločanje ostankov eprinomektina pri drobnici v času laktacije : doktorska disertacija = Eprinomectin elimination in lactating sheep : dissertation thesis. Ljubljana, 2008.


HOSTNIK, Peter. Respiratorni sincicialni virus pri govedu = Respiratory syncytial virus in cattle : disertacija. Ljubljana, 1992.


HROVAT, Alenka. Vloga aktinskih filamentov v delovanju membranskih receptorjev, sklopljenih z G-proteini : doktorska disertacija. Ljubljana, 2009.


I(na vrh ↑)


IVANUŠA, Teodora. Makromolekularna kontrastna sredstva pri slikanju z magnetno resonanco in merjenje pretoka krvi v SA-1 tumorjih miši : doktorska disertacija = Macromolecular contrast agents for magnetic resonance imaging and blood flow evaluation in SA-1 mice tumors. Ljubljana, 2000.


J(na vrh ↑)

 

JAGRIČ MUNIH, Sara. Farmakokinetika koencima Q10 pri športnih konjih kasačih in njegov pomen pri preprečevanju oksidativnega stresa pri vadbi: doktorska disertacija = Pharmacokinetics of coenzyme Q10 and its effects on exercise-induced oxidative stress in standardbred horses: doctoral thesis. Ljubljana, 2012.

 

 

JAKOVAC-STRAJN Breda. Imunosupresivni učinek krme, naravno konataminirane z mikotoksinom deoksinivalenolom (DON) na mlade plemenske svinje v obporodnem obdobju : doktorska disertacija. Ljubljana, 2008.


JANC, Miha. Prispevek k poznavanju okuženosti prašičev s Salmonelami : disertacija. Ljubljana, 1965.


JANEŽIČ, Marija. Encimatska diagnostika nekaterih bolezni pri prašičih : aktivnost GOT, GPT, CPK, GLDH, LDH, ALD in AP v plazmi pri eksperimentalnih nutricijskih, toksičnih ter infekcijskih lezijah mišičja in jetrnega parenhima : doktorska disertacija. Ljubljana, 1976.


JAZBEC, Ivan. Prispevek k etiologiji anemije pri govedu na Ljubljanskem barju : disertacija. Ljubljana, 1965.


JENČIČ, Vlasta. Humoralni imunski odziv šarenke na stik z Aeromonas salmonicida ob uporabi probiotika - imunostimulatorja : doktorska disertacija = Humoral immune response of rainbow trout against Aeromonas salmonicida with the use of probiotic - immunostimulator. Ljubljana, 2000.


JENKO, Zlatko. Nekateri reprodukcijski, fiziološki in biokemijski parametri pri bovški ovci, pri jezersko solčavski ovci in istrski pramenki : disertacija. Ljubljana, 2009.


JEŽEK, Jožica. Dinamika koncentracij serumskih imunoglobulinov ter hematoloških in biokemijskih parametrov v obdobju do starosti 24 tednov pri različno vzrejenih teletih : doktorska disertacija. Ljubljana, 2007.


JOSIPOVIČ, Dragomir. Prilog poznavanja krvnih grupa kod kokošaka : disertacija. Ljubljana, 1965.


JUNTES, Polona. Ocenjevanje proliferacijske aktivnosti tumorjev mlečne žleze pri psicah z meritvami AgNOR, mitotične aktivnosti in tumorskega markerja PCNA : doktorska disertacija = Assessment of proliferative activity of the mammary gland tumors in the dog by morphometrical analysis of AgNORs, mitotic activity and tumor marker PCNA. Ljubljana, 1997.


JURCA, Jože. Uporabnost metode elektronskega štetja celic v mleku v diagnostiki mastitisa pri kravah : doktorska disertacija. Ljubljana, 1980.


JURKOVIČ, Jože. Ljutomerski kasač: prilog poznavanju razvitka i stanja uzgoja: disertacija. Sarajevo, 1963.


K( na vrh ↑ )


KADUNC KOS, Vesna. Matriks metaloproteaze v sinovialni tekočini kot diagnostični markerji za ugotavljanje osteoartritisa v kopitnem sklepu pri konju : doktorska disertacija. Ljubljana, 2003.


KEBER, Janez. Intenzivnost fruktolize kot merilo za kvantitativno vrednotenje vitalnosti razredčenega bikovega semena : disertacija. Ljubljana, 1965.

 

KERČMAR Jasmina. Vpliv socialnega stresa, spolnih hormonov med puberteto in psihoaktivnih zdravil na obašanje odraslih miši: doktorska disertacija = Influence of social stress, sex hormones during puberty and psychoactive drugs on the behavior of adult mice : doctoral thesis. Ljubljana, 2015.

 

KENDA, Edvard. Verjetnost kontaminacije rdečega mesa iz zraka z bakterijo Listeria monocytogenes v klavnični industriji : doktorska disertacija = Likelihood of contamination of red meat from the air by Listeria monocytogenes in meat industry : doctoral thesis. Ljubljana, 2012


KEŠNAR, Franc. Vpliv nekaterih prehranskih dejavnikov na fagocitozo krvnih fagocitov : doktorska disertacija. Ljubljana, 1982.


KIRBIŠ, Andrej. Modifikacija in uvedba kvantitativnih mikrobioloških metod ugotavljanja tetraciklinov, cefalosporinov ter makrolidnih in aminoglikozidnih antibiotikov v mesu in mleku : doktorska disertacija = Modification and introduction of quantitative microbiological methods for assessment of tetracyclines, cephalosporins, macrolides and aminoglycosides in meat and milk. Ljubljana, 2006.


KLEMENC, Nestor. Prispevek k razpoznavi latentne hipovitaminoze A pri prežvekovalcih. Ljubljana, 1965.


KLINC, Primož. Improved fertility of flowcytometrically sex selected bull spermatozoa : inaugural dissertation. Hannover, 2005.


KLINKON, Martina. Rdeča krvna slika pri govedu v Sloveniji glede na pasmo, spol, starost, različna fiziološka obdobja in rejske razmere : disertacija = Red blood picture of cattle in Slovenia with regard to breed, sex, age, physiological state, and rearing conditions. Ljubljana, 1992.

 

 

KLOBUČAR, Igor. Vpliv zmanjšane dejavnosti ščitnice na razvoj mod pri prašiču : doktorska disertacija. Ljubljana, 2000.


KOBAL, Silvestra. Toksičnost herbicidov iz skupine derivatov ariloksiocetne kisline za nekatere sesalce : disertacija. Ljubljana, 1992.


KOGOVŠEK, Jože. Vpliv področnega krvnega obtoka na celjenje zlomljenega radiusa in ulne pri psu : doktorska disertacija. Ljubljana, 1979.


KOLAR, Lucija. Dissipation of avermectins in animal faeces and their effects on some soil dwelling organisms : doctoral thesis = Razgradnja avermektinov v živalskih iztrebkih in njihov vpliv na nekatere organizme v tleh. Ljubljana, 2007.

 

KOPITAR, Metod. Preučevanje endohelmintov iz prebavil drobnice v Sloveniji : doktorska disertacija. Ljubljana, 1984.


KOS, Urška. Preference psov za različne obogatitve okolja v zavetišču : doktorska disertacija. Ljubljana, 2005.


KOSEC, Marjan. Študij spermatogeneze pri mladih žrebcih : disertacija. Ljubljana, 1987.


KOŠOROK, Stane. Proučevanje in zatiranje mikobakterioze prašičev na veliki farmi : disertacija. Ljubljana, 1990.


KOTNIK, Tina. Klinična študija zdravljenja eksperimentalno povzročene mikrosporoze pri mačkah s terbinafinom : doktorska disertacija. Ljubljana, 1999.


KRAMARIČ, Petra. Fluidnost membran vnetnih celic in antioksidantna aktivnost organizma konj s ponavljajočo se obstrukcijo dihalnih poti : doktorska disertacija = Membrane fluidity of inflammatory cells and antioxidant activity of horses with recurrent airway obstruction : doctoral thesis. Ljubljana, 2004.


KRAPEŽ, Uroš. Molekularno ozadje slovenskih izolatov virusa kužnega bronhitisa : doktorska disertacija. Ljubljana, 2008.

 

KRIŽMAN, Manja. Razširjenost in genotipizacija sevov E. coli z odpornostjo proti betalaktamskim antibiotikom in fluorokinolonom v živilih živalskega izvora : doktorska disertacija = Prevalence and genotyping of E. coli strains resistant to beta-lactam antibiotics and fluoroquinolones in food of animal origin : doctoral dissertation. Ljubljana, 2017.

 

KROFIČ ŽEL, Martina. Vpliv vitamina E na oksidativni stres in potek kronične ledvične odpovedi pri mačkah : doktorska disertacija = The influence of vitamin E on oxidative stress and the course of feline chronic kidney disease : doctoral dissertation. Ljubljana, 2015.

 

KRT, Branko. Encimskoimunski test za ugotavljanje protiteles proti toksinu beta Clostridium perfringens : doktorska disertacija = ELISA for the detection of the antibodies against the Clostridium perfringens beta toxin. Ljubljana, 1996.


KRULJC, Peter. Vrednotenje uporabe butorfanola glede na odzivnost možganskih valov v premedikaciji in splošni anesteziji pri konjih : doktorska disertacija = Evaluation of the use of butorphanol with respect to brain wave responses in premedication and general anesthesia in horses. Ljubljana, 1998.


KUBALE, Valentina. The role of endocytosis and dimerization on the intracellular trafficking and signaling of G protein-coupled receptors : PhD thesis = Vloga endocitoze in dimerizacije pri znotrajceličnem prometu in signaliziranju receptorjev, sklopljenih z G-proteini. Ljubljana, 2007.

 

KUHAR, Urška. Lentivirusne okužbe v slovenskih rejah koz in ovac : doktorska disertacija = Lentivirus infectious in Slovenian goat and sheep farms : doctoral dissertation. Ljubljana, 2013.

 

L( na vrh ↑ )


LAZAR, Peter. Frekvence genov za krvne skupine pri jugoslovanskih govejih pasmah : doktorska disertacija. Ljubljana, 1977.


LINDTNER-KNIFIC, Renata. Piščanci v diagnostiki leptospiroze : disertacija = Baby chicks in diagnosis of leptospirosis. Ljubljana, 1994.


LORGER, Jože. Krvne žile v moških spolnih žlezah pri gamsu in jelenu : doktorska disertacija. Ljubljana, 1982.


LOVŠIN-BARLE Ester. Morfološke spremembe skeleta in imunohistološka lokalizacija estrogenskih receptorjev alfa v poznem razvoju mišjih plodov : doktorska disertacija = Morphological changes of skeleton and immunohistochemical localization of estrogen receptor alpha during late embryogenesis of mouse : doctoral thesis. Ljubljana, 2008.


LUKANC, Aleksander. Utjecaj različitih mikroklimatskih prilika na promet fosfora u serumu (plazmi)teladi u tovu : doktorska disertacija. Zagreb, 1965.


LUKANC, Barbara. Vpliv nesteroidnega analgetika meloksikama in splošne anestezije na vnetni odgovor in prepustnost črevesne bariere pri psih : doktorska disertacija = Influence of nonsteroidal anti-inflammatory drug meloxicam and general anaesthesia on inflammatory response and intestinal barrier permeability in dogs : PhD thesis. Ljubljana, 2007.


M( na vrh ↑ )


MAJDIČ, Gregor. Gene expression during fetal gonadal development. Edinburgh, 1996.

 

MANDIĆ, Maja. Functional interplay between β2-adrenergic and insulin receptor: doctoral dissertation = Funkcionalna soodvisnost med β2-adrenergičnim in inzulinskim receptorjem: doktorska disertacija. Ljubljana, 2015.

 

MANKOČ, Sara. Molekularno-epidemiološke in biološke značilnosti virusov kužnega arteritisa kopitarjev : doktorska disertacija = Molecular-epidemiological and biological characteristics of equine arteritis viruses : doctoral thesis. Ljubljana, 2010.

 

MARHOLD, Cvetka. Ugotavljanje bakterij iz družine Chlamydiaceae pri pticah v Sloveniji : doktorska disertacija = Detection of bacteria belonging to the family Chlamydiaceae in birds in Slovenia : doctoral thesis. Ljubljana, 2013.


MARINŠEK, Janez. Modifikacija postopkov za ugotavljanja reziduov antibiotikov v mesu in organih klavnih živali ter v mleku : doktorska disertacija. Ljubljana, 1978.


MEHLE, Janez. Prispevek k poznavanju streptokokov, povzročiteljev mastitisa pri kravah : disertacija. Ljubljana, 1965.


MESARIČ, Matjaž. Primerjava mikrosatelitov med različnimi pasmami konj in ugotavljanje nukleotidnega zaporedja gena SRY pri nekaterih vrstah lihoprstih kopitarjev : doktorska diseratcija = Genetic comparison of horse breeds using microsatellites and determination of SRY gen sequences in some species of the genus equus. Ljubljana, 2008.

 

MIĆUNOVIĆ, Jasna. Genotipi in rezistotip bakterije Salmonella typhimurium v Sloveniji v obdobju 2000 do 2012: doktorska disertacija = Genotypes

and resistotypes of Salmonella typhimurium isolates in Slovenia in the period from 2000 to 2012: doctoral dissertation. Ljubljana, 2018.

 

MILOHNOJA, Marjan. Mikroflora nekih brzo pokvarljivih namirnica životinjskog porijekla i njeno značenje za ocjenu higijenske kvalitete : disertacijska radnja. Zagreb, 1959.


MIRT, Darja. Proučevanje etiologije in morfogeneze tako imenovanega grizenja bokov (flank biting) pri prašičih v intenzivni reji : doktorska disertacija = An investigation into the aetiology and morphogenesis of so called flank biting in an intensive type of breeding. Ljubljana, 1997.

 

MLAKAR, Nina. Mikroskopska in spektroskopska ocena strukturiranosti dentina različnih živalskih vrst : doktorska disertacija = Microscopic and spectroscopic evaluation of dentin structure in different animal species. Ljubljana, 2014.

 

MLINŠEK, Borut. Kritische Betrachtungen zur Bestimmung und Anwendung von Korrekturfaktoren : Abhandlung zur Erlangung der Würde eines Doktors der teshnischen Wissenschaften. Zürich, 1969.


MRKUN, Janko. Primerjava zamrzljivosti in vivo in in vitro zorjenih kunčjih zarodkov pri različnih ekvilibracijskih časih in v različnih krioprotektantih : doktorska disertacija = Comparison of the freezability of in vivo and in vitro matured rabbit embryos at different equilibration times and in different cryoprotectants : dissertation thesis. Ljubljana, 1999.


MRZEL, Ivan. Istraživanje bolesti nefritis - nefroza peradi u SR Sloveniji : doktorska disertacija. Zagreb, 1975.


MULEC, Janez. Vpliv rejskih razmer na hematološki in metabolični profil pri molznicah na območju Ilirske Bistrice in Postojne : doktorska disertacija. Ljubljana, 1988.


N( na vrh ↑ )


NEMEC, Alenka. Razvoj specifičnega radioimunskega testa za določanje katepsina B in njegova uporaba za vrednotenje izražanja katepsina B v celični liniji tumorja mlečne žleze pri psicah : doktorska disertacija = Development of a specific radioimmunoassay for cathepsin B determination and its use for the evaluation of cathepsin B expression in canine mammary tumour cell line : PhD thesis. Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2003.


NEMEC, Ana. Vpliv peroralne okužbe z bakterijo Porphyromonas gingivalis na sistemsko raven dušikovega oksida pri miših : doktorska disertacija = The effect of oral inoculation with Porphyromonas gingivalis on systemic nitric oxide levels in mice : PhD thesis. Ljubljana, 2009.


O( na vrh ↑ )


OCEPEK, Matjaž. Antigenska zgradba mikobakterij sklopa M. avium, izoliranih pri domačih živalih v Sloveniji v obdobju 1989-1993 : doktorska disertacija = Antigenic structure of M. avium complex, isolated from domestic animals in Slovenia in the period from 1989 to 1993. Ljubljana, 1995.


ORNIK, Dragica. Uporaba živali v poskusu in sistemi nadzorstva : doktorska disertacija = The use of animals in experiments and control systems. Ljubljana, 1999.


P( na vrh ↑ )

 

 

PALLER, Tomislav.  Etiologija govejega respiratornega bolezenskega kompleksa pri teletih in mladem govedu: doktorska disertacija = Aetiology of bovine respiratory disease complex in calves and young cattle: doctoral dissertation. Ljubljana, 2019. 

 

PAPIĆ Bojan. Ugotavljanje značilnosti epidemioloških povezav med izolati bakterije Listeria monocytogenes s sekvenciranjem naslednje generacije: doktorska disertacija = Characterization and epidemiological investigation of Listeria monocytogenes isolates using next-generation sequencing edoctoral dissertation. Ljubljana, 2020.

 

PATE, Mateja. Molekularna tipizacija sevov Mycobacterium avium, izoliranih pri domačih živalih in ljudeh v Sloveniji : doktorska disertacija = Molecular typing of Mycobacterium avium strains from domestic animlas and humans in Slovenia. Ljubljana, 2006.

  

PARDUBSKY, Valentin. Temperaturni, kvalitativni in kvantitativni vplivi tekočin na refleks zapiranja želodčnega žleba mlajših telet pri sesanju in pitju : doktorska disertacija. Ljubljana, 1964.


PAVLICA, Zlatko. Sodobni postopki rehabilitacije pasjih zob - komparativna študija : disertacija = Modern procedures for dog teeth rehabilitation - comparative study. Ljubljana, 1994.


PAVLIN, Darja. Učinki električno posredovanega vnosa plazmidne DNA, ki nosi zapis za interlevkin-12, pri zdravljenju induciranih tumorjev miši in spontanih tumorjev psov : doktorska disertacija = Effects of electrically-assisted delivery of gene encoding interleukin-12 in the treatment of induced murine tumors and spontaneously occuring canine tumors : PhD thesis. Ljubljana, 2010

 

PAVŠIČ VRTAČ, Katarina. Elementi v sledovih v krmi na območju Slovenije : doktorska disertacija =  Trace elements in feed in Slovenia : doctoral dissertation. Ljubljana, 2017.


PEČAR, Jani. Hemodinamski, presnovni in funkcionalni odziv na prekinitev dotoka krvi v jetra pri psih : doktorska disertacija. Ljubljana, 2002.


PEDIČEK, Adolf. Variacije v sestavi proteinov jajčnega beljaka zdravih in bolnih kokoši : disertacija. Ljubljana, 1965.


PENGOV, Andrej. Determinacija in vloga potencialnih mikrobnih povzročiteljev vimenskih vnetij : doktorska disertacija = Identification of minor pathogens isolated from the bovine mammary gland and their role in the matitis complex : dissertation thesis. Ljubljana, 1995.


PESTEVŠEK, Uroš. Prehranski dejavniki v etiologiji prebavnih in presnovnih motenj pri molznicah v poporodnem obdobju : doktorska disertacija. Ljubljana, 1986.


PINTARIČ, Štefan. Delovanje proteolitičnih encimov na biofilm v molznem stroju : doktorska disertacija = Action of proteolytic enzymes on the biofilm in milking machines. Ljubljana, 2002.


PIPAN, Vinko. Informacijski sistem za vodenje reprodukcije in zdravstvenega varstva goved : doktorska disertacija = An information system for the management of reproduction and health care in cattle. Ljubljana, 1994.


PISLAK, Metka. Uporabnost metod molekularne biologije za diagnostiko paratuberkuloze pri drobnici : doktorska disertacija. Ljubljana, 2000.


PLANINC, Franc. Mikrobne populacije v nekaterih dehidriranih živilih med uskladiščenjem : disertacija. Ljubljana, 1965.


PLAVEC, Tanja. Vpliv onkološkega zdravljenja na parametre antioksidantnega statusa pri psih : doktorska disertacija = The effect of oncologic treatment on antioxidant status parameters in dogs : PhD thesis. Ljubljana, 2008.

 

PLEVNIK Kapun, Alja. Vpliv vitamina E na oksidativni stres pri psih z atopičnim dermatitisom : doktorska disertacija = Influence of vitamin E on oxidative stress in dogs with atopic dermatitis : doctoral thesis. Ljubljana, 2012.

 

PODPEČAN, Branko. Epidemiološka raziskava povezave med okužbami z bakterijo Salmonella enteritica serovar Enteritidis pri živalih in ljudeh: doktorska disertacija = Epidemiological studies of links between infections with Salmonella enterica serovar Enteritidis in animals and humans : doctoral thesis. Ljubljana, 2014.


PODPEČAN, Ožbalt. Epidemiološka raziskava okužb mlečne žleze pri kravah molznicah z bakterijo Staphylococcus aureus in koagulazno negativnimi stafilokoki : doktorska disertacija. Ljubljana, 2008.


POGAČNIK, Azra. Ultrastruktura Sertolijevih celic pri nekaterih prežvekovalcih : doktorska disertacija. Ljubljana, 1986.


POGAČNIK, Milan. Analiza sestave celic v tumorjih pri Marekovi bolezni piščancev različne starosti : doktorska disertacija. Ljubljana, 1984.


POSEDI, Janez. Genski markerji pri nekaterih želodčno-črevesnih strongilidih ovac, občutljivih na anthelmintike iz skupine benzimidazolov : doktorska disertacija. Ljubljana, 2003.


R( na vrh ↑ )


RAČNIK, Jožko. Epidemiološka študija aviarne influence in bolezni zahodnega Nila (West Nile) pri pticah v Sloveniji : doktorska disertacija. Ljubljana, 2008.


RAKOVEC, Rajko. Doprinos k poznavanju naseljevanja, ploditve, embrionalnega in postembrionalnega razvoja ter brstenja pri koralnjaku Parazoanthus axinellae schmidt : doktorska disertacija. Ljubljana, 1957.

 

RAVNIK, Urška. Patogeneza in imunski odziv pri naravni okužbi psov z bakterijo Anaplasma phagocytophilum : doktorska disertacija = Pathogenesis and immune response in dogs naturally infected with the Anaplasma phagocytophilum bacterium : doctoral thesis. Ljubljana, 2012.

 

RIHTARIČ, Danijela. Proučevanje molekularno-epidemioloških značinosti virusa stekline pri divjih in domačih živalih v Sloveniji : doktorska disertacija = Study of molecular-epidemiological characteristics of rabies virus in wild and domestic animals in Slovenia : doctoral dissertation. Ljubljana, 2013.

 

ROŠKAR, Tina. Vpliv sočasne uporabe meloksikama in deksametazona z mizoprostolom na vsebnost prostaglandinov, levkotrienov in tromboksanov v serumu pri psih : doktorska disertacija = The effect of concomitant use of meloxicam and dexamethason with misoprostol on prostaglandin, leukotrien and thromboxan serum levels in dogs : doctoral thesis. Ljubljana, 2011.


S( na vrh ↑ )


SELIŠKAR, Alenka. Hemodinamski, presnovni in endokrini odziv na zdravljenje hemoragičnega šoka s hipertoničnimi raztopinami pri psih : doktorska disertacija = Haemodynamic, metabolic and endocrine response to the treatment of haemorrhagic shock with hypertonic solutions in dogs. Ljubljana, 2000.


SENEGAČNIK, Jurij. O biokemiji razredčene in konservirane bikove sperme : doktorska disertacija. Ljubljana, 1959.


SIMČIČ, Vjekoslav. Vpliv avtonomnega živčevja in hormonov nadobistnice na zalogo vitamina "A" v jetrih in višino njegove koncentracije v krvi psa : disertacija. Ljubljana, 1965.


SKUŠEK, Franc. Neka biokemijska istraživanja u serumu konja oboljelih od infektivne anemije : doktorska disertacija. Zagreb, 1963.


SNOJ, Nežka. Otpornost spora Nosema apis prema nekim fizikalnim i kemijskim sredstvima : doktorska disertacija. Zagreb, 1958.


SNOJ, Tomaž. Določanje vsebnosti testosterona in progesterona v fecesu kot metoda ugotavljanja hormonalnega stanja domačih živali : doktorska disertacija = The measurement of fecal testosterone and progesterone concentration as the method for hormonal status determination in domestic animals : PhD Thesis. Ljubljana, 1997


STABEJ, Polona. Molecular genetics of dilated cardiomyopathy in the Dobermann dog : [dissertation thesis] = Moleculaire genetica van dilaterende cardiomyopathie bij de dobermann : (met en samenvatting in het Nederlands) : proefschrift = Molekularna genetika dilatativne kardiomiopatije pri dobermanih : (s povzetkom v slovenščini) : [doktorska disertacija]. Utrecht, 2005.

 

STARIČ, Jože. Dinamika biokemijskih kazalcev metabolizma kosti krav molznic, tretiranih z visokim odmerkom vitamina D3, kot preventiva obporodne hipokalcemije : doktorska disertacija = Dynamics of biochemical markers of bone metabolism in dairy cows treated with high dose of vitamin D3, as prevention against periparturient hypocalcemia : doctoral thesis. Ljubljana, 2011.


STERŽE, Jana. Ocena vpliva kopenskih vetrnih elektrarn na rastlinski in živalski svet z uporabo študij poročil o vplivih na okolje in monitoringov : doktorska disertacija = Impact assessment of on-shore wind farms on flora and fauna with use of studies of environmental impact assessments and monitoring results. Ljubljana, 2009.


SVETLIN, Anton. Epizootiologija in preprečevanje prenosa Mycoplasmae gallisepticum pri kokoših : doktorska disertacija = Epizootiology and prevention of Mycoplasma gallisepticum transmission in chickens : dissertation thesis. Ljubljana, 1998.


Š( na vrh ↑ )


ŠABEC, Drago. Untersuchungen über eine Arthrosis des Sprunggenkes beim Schwein : Dissertation. Mariensee, 1960.


ŠČUKA, Leon. Enrofloksacin metaanaliza učinkovitosti zdravljenja obolenj pri domačih živalih : doktorska disertacija = Enrofloxacin – the meta-analysis of efficacy of disease treatment for domestic animals. Ljubljana, 2003.


ŠČUKA, Rogerij. Razširjenost Str. agalactiae pri ljudeh na Goriškem : disertacija. Ljubljana, 1985.


ŠENK, Leon. Prilog patohistologiji konja u produkciji ljekovitih seruma : disertacijska radnja. Zagreb, 1956.


ŠERBEC, Janko. Problematika zdravstvene neoporečnosti in kakovosti mehanično izkoščenega perutninskega mesa : doktorska disertacija. Ljubljana, 1988.

 

ŠIMUNDIČ, Metka. Morfološke spremembe membrane krvnih celic pod vplivom anorganskih nanodelcev in mastocitoma pri psih : doktorska disertacija = The morphologic changes of blood cell membranes due to the effect of inorganic nanoparticles and canine mast cell tumour : doctoral dissertation. Ljubljana, 2017.


ŠINIGOJ - GAČNIK, Ksenija. Analitika in rezidua salinomicina in nalidiksinske kisline v perutnini : doktorska disertacija = Analysis and residues of salinomycin and nalidixic acid in poultry : dissertation thesis. Ljubljana, 1996.


ŠKRAJNAR, Špela. Vpliv pegilacije analogov TNF-α na farmakokinetične lastnosti in toksičnost pri laboratorijskih miših in podganah : doktorska disertacija = Influence of pegylation of TNF-α analogues on pharmacokinetics and toxicity in laboratory mice and rats : doctoral thesis. Ljubljana, 2009.

 

ŠPANIĆ Tanja. Hormonsko odvisna in hormonsko neodvisna spolna diferenciacija možganov miši brez gena SF-1: doktorska disertacija=Hormone dependent and hormone independentbrain sexual diferentiation in mice lacking SF-1 gene : doctoral dissertation. Ljubljana, 2015.


ŠPILER, Erik. Prilog poznavanju proširenosti leptospiroza u domaćih životinja u Sloveniji : doktorska disertacija. Zagreb, 1965.


ŠTEFANČIČ, Ivan. Škode v mednarodnem transportu živali : doktorska disertacija = Losses in international transport of animals. Ljubljana, 1997.


ŠTELCER, Rudolf. Vpliv pedoloških in prehranskih dejavnikov na presnovni profil, zdravstveno stanje, reprodukcijo in proizvodnjo molznic : doktorska disertacija = The influence of pedological and nutritional factors on the metabolic profile, health condition, reproduction and production of dairy cows. Ljubljana, 1996.


ŠTERBENC, Nataša. Vpliv antioksidantov in detergenta ter enoslojnega centrifugiranja skozi vrstno specifični koloid na kvaliteto odmrznjenega ovnovega semena : doktorska disertacija = The effect of antioxidants and detergent on single layer centrifugation trough species specific colloid on post thaw quality of ram spermatozoa : doctoral thesis. Ljubljana, 2015.

 

ŠTRBENC, Malan. Preobrazba težkih miozinskih verig v skeletnih mišičnih vlaknih psa med postnatalnim razvojem : doktorska disertacija = Myosin heavy chain transitions in dog skeletal fibres during postnatal development : doctoral thesis. Ljubljana, 2003.


ŠTUKELJ, Marina. Eliminacija prašičjega reprodukcijskega in respiratornega sindroma (PRRS) z naravno prekužitvijo,

serumizacijo in vakcinacijo : doktorska disertacija = Elimination of porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) with natural exposure, serumization and vaccination : doctoral thesis. Ljubljana, 2013.

 

ŠUŠTARŠIČ, Leo. Hematološki in biokemični profil pri govedi na območju Polhograjskih Dolomitov : doktorska disertacija. Ljubljana, 1981.


ŠVARA, Tanja. Vpliv genotipa prionskega proteina na celično sestavo limfatičnih organov zdravih ovc in ovc, naravno okuženih s praskavcem : doktorska disertacija = Role of prion protein genotype in the cellular composition of lymphatic organs of healthy sheep and sheep naturally infected with scrapie : doctoral thesis. Ljubljana, 2010.


T( na vrh ↑ )


TABRIZI, Javid Hosseini. Topical azithromycin application and its influence on Pseudomonas aeruginosa n-acyl homoserine lactones associated with canine otitis : PhD thesis = Vpliv lokalnega zdravljenja z azitromicinom na izločanje n-acyl homoserin laktonov v kliničnih vzorcih psov z vnetjem ušes, povzročenim z bakterijo Pseudomonas aeruginosa : doktroska disertacija. Ljubljana, 2012.

 

TIŠLER, Peter. Presoja metod za mikrobiološko kontrolo površin v živilskih obratih in analiza higiensko bakteriološkega stanja v obratih družbene prehrane, restavracijah in hotelskih kuhinjah : doktorska disertacija. Ljubljana, 1985.

 

TOMSIČ, Katerina. Vpliv anestezije s propofolom in sevofluranom na oksidativni stres pri psih z miksomatozno degeneracijo mitralne zaklopke : doktorska disertacija = The influence of propofol and sevoflurane anaesthesia on oxidative stress in dogs with myxomatous mitral valve degeneration : doctoral dissertation. Ljubljana, 2017. 


TOPLAK, Ivan. Molekularna epidemiologija bovine virusne diareje (BVD) v Slovenskih plemenskih rejah govedi : doktorska disertacija = Molecular epidemiology of bovine viral diarrhoea virus (BVDV) in Slovenian breeding cattle herds : doctoral thesis. Ljubljana, 2004.


TOZON, Nataša. Pojavljanje in napredovanje bolezenskih sprememb na ledvicah pri mačkah, okuženih z mačjim virusom imunske pomanjkljivosti : doktorska disertacija = [The occurence and progression of renal pathological changes in feline immunodeficiency virus-infected cats]. Ljubljana, 1998.


U( na vrh ↑ )

 

UJČIČ VRHOVNIK, Igor. Učinek krme, ki vsebuje mikotoksin deoksinivalenol (DON), na limfatične organe mladic in njihovih sesnih pujskov: doktorska disertacija = Effects of feed, containing mycotoxin deoxynivalenol (DON)on lymphatic organs of gilts and their suckling piglets: doctoral thesis. Ljubljana, 2018.


URŠIČ, Matjaž. Izražanje dopaminskih receptorjev D2 v možganih podgan med spolnim ciklusom: doktorska disertacija = Expression of dopamine D2 receptors in the rat brain during the estrus cycle : dissertation thesis. Ljubljana, 2000.


V( na vrh ↑ )


VALENČAK, Zdravko. Koronavirusne infekcije prašičev na velikih farmah : doktorska disertacija. Ljubljana, 1991.


VALENTINČIČ, Stane. Prinos poznavanju pato-histoloških promena u tkivima kopitara eksperimentalno otrovanih iperitom: [disertacijska radnja]. Beograd, 1953


VATOVEC, Srečko. Intravenozna pielografija kod psa: [disertaciona radnja]. Zagreb, 1941.


VENGUŠT, Anton. Etiologija mikotoksikoz pri domačih živalih v Sloveniji : doktorska disertacija. Ljubljana, 1985.


VENGUŠT, Gorazd. Fiziološki parametri krvi in jeter ter determinacija in stopnja invadiranosti z notranjimi zajedalci pri damjaku (Dama dama L.) v oborah : doktorska disertacija = Physiological parameter of blood and liver determination and level of infestation with internal parasites in fallow deer (Dama dama L.) in enclosures = dissertation thesis. Ljubljana, 2001.


VENGUŠT, Mihael. Untersuchungen zur osmotischen Resistenz von Eberspermien und die Ermittlung eines osmotischen Resistenzwertes zur Beurteilung der Konservierfähigkeit von Ejakulaten : inaugural dissertation. Hannover, 1983.


VENGUŠT, Modest. Acid-base and fluid/volume changes across the lung in horses during exercise with or without carbonic anhydrase inhibition : a thesis presented to The Faculty of graduate studies of The Univeristy of Guelph. Guelph, 2003.


VERGLES-RATAJ, Aleksandra. Invadiranost lisice (Vulpes vulpes) s črevesnimi zajedavci v Sloveniji : doktorska disertacija = Intestinal parasites of the red fox (Vulpes vulpes) in Slovenia. Ljubljana, 2008.

 

VERK, Barbara. Pokazatelji oksidativnega stres in vnetja pri psih s spontanimi kardiovaskularnimi obolenji: doktorska disertacija = Markers of

oxidative stress and inflammation in dogs with spontaneous cardiovascular diseases: doctoral dissertation. Ljubljana, 2018.


VOJTIC, Igor. Intenzivnost rasti in kakovost semena pri mladih bikih svetlolisaste pasme po performance testu : disertacija. Ljubljana, 1991.


VOLK, Marko. Učinki antioksidanta butil-hidroksi-toluena (2,6-bis (1,1-dimethil-ethil)-4-methilphenol) na vakcinalni virus atipične kokošje kuge sev la sota : doktorska disertacija = Effects of antioxidant butylhydroxy toulen (2,6-bis (1,1-dimethyl-ethyl)-4-methylphenol) on the vaccinal newcastle disease virus strain la sota. Ljubljana, 1998.


VOMER, Ivo. Plodnostne motnje pri govedu na Slovenskem : [doktorska disertacija]. Zagreb, 1948.


VRECL, Milka. Intracelični promet membranskih receptorjev za dopamin (D2) in gonadoliberin (GnRH) : doktorska disertacija = Intracellular trafficking of membrane-bound receptors for dopamine (D2) and gonadotropin - releasing hormone (GnRH) : PhD thesis. Ljubljana, 1998.


W( na vrh ↑ )

 


ZABAVNIK PIANO, Jelka. Molekularne lastnosti hipofiznih receptorjev za tiroliberin in dopamin : doktorska disertacija = Molecular characterisation of pituitary receptors for thyrotropin-releasing hormone and dopamine : dissertation thesis. Ljubljana, 1994.


Z(na vrh ↑ )


ZADNIK, Tomaž. Vpliv transporta in shranjevanja goveje krvi ter seruma na rezultate hematoloških in biokemijskih parametrov : disertacija = Effect of transport and storage of bovine blood and serum on the results of hematological and biochemical constituents. Ljubljana, 1991.

 

ZADRAVEC, Marko. Adenovirusi pri pticah v Sloveniji : doktorska disertacija. Ljubljana, 2012.

 

ZAKOŠEK PIPAN Maja. Vpliv odstranitve nizkomolekulskih sestavin semenske plazme na oksidativni status in lastnosti hlajenega merjaščevega semena v pogojih in vitro : doktorska disertacija = The impact of removing low-molecular weight components from seminal plasma on oxidative status and semen characteristics of cooled boar semen in vitro : doctoral dissertation. Ljubljana, 2014.


ZANINOVIĆ, Pavo. Model ugotavljanja in zdravljenja novotvorb mlečne žleze pri psicah : doktorska disertacija. Ljubljana, 1990.


ZDOVC, Irena. Lastnosti dermatofitov, izoliranih pri psih in mačkah v Sloveniji s poudarkom na sestavi citoplazemskih beljakovin : doktorska disertacija = Properties of dermatophytes isolated from dogs and cats in Slovenia according to citoplasmic proteins. Ljubljana, 1997.


ZEMLJIČ, Borut. Zdravljenje in preventiva bolezni parkljev krav molznic v intenzivni mlečni proizvodnji : doktorska disertacija. Ljubljana, 1990.


ZORKO, Bojan. Rentgenografski prikaz hrbteničnega kanala mačke s pomočjo mielografije in transosalne vertebralne venografije : doktorska disertacija. Ljubljana, 1988.


ZORMAN-ROJS, Olga. Kvantifikacija postvakcinalne imunosti infekcioznega brohitisa[!] perutnine : disertacija = Quantification of avian infectious bronchitis postvaccinal immunity. Ljubljana, 1993.


ZRIMŠEK, Petra. Biokemijska karakterizacija proteinov dermatofita Trichophyton mentagrophytes in njihove antigenske lastnosti : doktorska disertacija. Ljubljana, 2000.


Ž( na vrh ↑ )

 

ŽEL, Jurij. Nevrološka ocena in nevrotoksičnost liposomalnega bupivakaina po intratekalni aplikaciji pri prašiču : doktorska disertacija = Neurological evaluation and neurotoxicity of liposome bupivacaine after intrathecal injection in pig : doctoral dissertation. Ljubljana, 2020. 

                        

ŽELE, Diana. Farmakokinetika abamektina pri damjaku (Cerves dama dama) v oborah : doktorska disertacija = Pharmacokinetics of abamectin at fallow deer (Cerves dama dama) in enclosures : dissertation thesis. Ljubljana, 2008.


ŽELEZNIK, Zoran. Primjena kulture tkiva u istraživanju virusa Aujeszkyeve bolesti : doktorska disertacija. Zagreb, 1963.


ŽUST, Janko. Untersuchungen über zyklische Veränderungen im Scheiden - pH sowie Konsistenz, Kristallisation und Leitfähigkeit des Bruntschleimes bei Kühen : inaugural dissertation. Hannover, 1966.


ŽUŽEK, Monika Cecilija. Vpliv mikrocistina-LR na rast, citoskelet in jedra celic kunčjih zarodkov in vitro : doktorska disertacija. Ljubljana, 2006